Koninklijk Besluit van 30 december 2009
gepubliceerd op 07 januari 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming of hernieuwing van bepaalde leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij overeenkomstig artikel 3bis, § 4, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participat

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003492
pub.
07/01/2010
prom.
30/12/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit houdende benoeming of hernieuwing van bepaalde leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij overeenkomstig artikel 3bis, § 4, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006003408 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole federale overheidsdienst financien Wet houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij sluiten houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, inzonderheid op artikel 3bis ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 augustus 2006 houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij;

Overwegende dat ingevolge laatstgenoemde tekst, de raad van bestuur is samengesteld uit ten minste twaalf leden;

Overwegende dat de Koning de andere bestuurders dan de onafhankelijke bestuurders benoemt;

Overwegende dat op de datum van dit besluit, enkel de Staat aandeelhouder is van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij;

Overwegende dat bij de eerste benoeming van de raad van bestuur, de helft van de door de Koning benoemde leden voor een termijn van zes jaar worden benoemd, en de andere helft voor een termijn van drie jaar;

Overwegende dat de Koning dus ten minste tien leden moet benoemen, gekozen op grond van de complementariteit van hun bijzondere bevoegdheden inzake financiële en boekhoudkundige analyse, inzake rechtszaken of inzake economische zaken of naar gelang van hun expertise inzake internationale investeringen, en rekening houdend met de beperkingen voor de cumulatie van mandaten;

Overwegende dat ten minste een derde van de leden van de raad van bestuur van het andere geslacht moeten zijn;

Overwegende dat de raad van bestuur uit evenveel Franstalige als Nederlandstalige leden bestaat;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en op advies van de Raad vergaderde Ministers;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot lid van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij voor een hernieuwbare termijn van zes jaar : De heren en dames : - Jean Courtin - Hans D'Hondt - Karine Moykens - Philippe Lallemand - Isabelle Vienne

Art. 2.De functie van de heer Rudi Vander Vennet wordt beëindigd.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van op 1 november 2009.

Art. 4.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 30 december 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^