Koninklijk Besluit van 30 januari 2001
gepubliceerd op 28 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorwaarden die gelden inzake de toekenning van de vermindering voor het lange termijnsparen met betrekking tot betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van hypotheekleningen

bron
ministerie van financien
numac
2001003106
pub.
28/02/2001
prom.
30/01/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 JANUARI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorwaarden die gelden inzake de toekenning van de vermindering voor het lange termijnsparen met betrekking tot betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van hypotheekleningen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op de artikelen 1451, 3° en 1455, vervangen door de wet van 17 mei 2000, en het artikel 1456, derde lid, ingevoegd door de wet van 28 december 1992;

Gelet op het KB/WIB 92, inzonderheid artikel 633;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat : - de wet van 17 mei 2000 vanaf het aanslagjaar 2001 de wettelijke voorwaarde opheft dat een hypothecaire lening moet gewaarborgd zijn door een definitief in België gesloten tijdelijke verzekering bij overlijden met afnemend kapitaal, teneinde de vermindering voor het lange termijnsparen te verkrijgen voor de betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van dergelijke lening; - het KB/WIB 92 derhalve in dezelfde zin moet worden aangepast; - de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit tijdig van deze wijziging moet worden in kennis gesteld, teneinde er rekening mee te houden bij de opstelling van de toelichting die is gevoegd bij de aangifte in de personenbelasting en in de belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen over het aanslagjaar 2001, inkomsten van het jaar 2000; - een dergelijke aanpassing nodig is teneinde de belastingplichtigen toe te laten voornoemde aangiften correct in te vullen; - elke vertraging terzake aanleiding zal geven tot een vertraging in de publicatie van die aangifteformulieren in het Belgisch Staatsblad wat zal resulteren in een laattijdige toezending van die aangifteformulieren aan de belastingplichtigen; - de datum van terugzending van die aangifteformulieren aan de administratie bijgevolg ook zal moeten worden uitgesteld, wat tot gevolg zal hebben dat de inkohieringsverrichtingen van de aanslagen in de voornoemde belastingen vertraging zullen oplopen; - dit besluit bijgevolg dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 633, KB/WIB 92 ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 september 1995, wordt door de volgende bepaling vervangen : «

Art. 633.Betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van een hypothecaire lening die is aangegaan om een in België gelegen woning te bouwen, te verwerven of te verbouwen, worden, binnen de grenzen gesteld in artikel 1456, eerste en tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, slechts in aanmerking genomen voor de vermindering van het lange termijnsparen indien de belastingplichtige het bewijs van die betalingen overlegt, zomede een attest waarvan het model door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde wordt vastgesteld, waarbij de instelling die de lening heeft toegestaan : a) bevestigt dat het leningscontract aan de in artikel 1455 van hetzelfde Wetboek gestelde voorwaarden voldoet;b) er zich toe verbindt de taxatiedienst van het ambtsgebied van de belastingplichtige in kennis te stellen van alle wijzigingen die aan het contract worden aangebracht.»

Art. 2.Dit koninklijk besluit is van toepassing vanaf aanslagjaar 2001.

Art. 3.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 januari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wet van 17 mei 2000, Belgisch Staatsblad van 16 juni 2000, err. 12 augustus 2000.

Wet van 28 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, derde editie.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Wet van 4 juli 1989, Belgisch Staatsblad van 25 juli 1989.

Wet van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996, err. 8 oktober 1996.

KB/WIB 92 - Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 1 sepember 1995, Belgisch Staatsblad van 5 oktober 1995, err. 20 oktober 1995.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^