Koninklijk Besluit van 30 januari 2019
gepubliceerd op 05 februari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 2006 tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019010537
pub.
05/02/2019
prom.
30/01/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019010537

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


30 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006011380 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen sluiten tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen, artikel 6, § 3, gewijzigd bij de wet van 28 november 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006011380 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen sluiten tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen;

Gelet op het advies nr. 104/2018 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 17 oktober 2018 ;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen die op 20 december 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten en de Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006011380 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen sluiten tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "ingeschreven of ingeschreven geweest" vervangen door de woorden "geregistreerd volgens de bepalingen van hoofdstuk VIII van het koninklijk besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen", en de woorden "de dienst die belast is met de inschrijving van de voertuigen" door de woorden "de FOD Mobiliteit en Vervoer via de Kruispuntbank van de voertuigen";2° het eerste lid van paragraaf 1 wordt aangevuld met de bepalingen onder 6° en 7°, luidende: "6° voor zover beschikbaar, de euronorm waaraan het voertuig voldoet;7° voor zover beschikbaar, de officiële CO2-uitstoot-cijfers en de overeenstemmende testprocedures;3° in paragraaf 1, tweede lid, wordt het woord "inschrijving" vervangen door het woord "registratie" en worden de woorden "de dienst" vervangen door de woorden "de FOD Mobiliteit en Vervoer";4° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "vermeld in het vorige lid" vervangen door de woorden " vermeld in de bepalingen onder 1° tot en met 5° van het vorige lid"; 5° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende: "De gegevens bedoeld in de bepalingen onder 6° en 7° van het eerste lid, worden onmiddellijk verstrekt op vraag van de vereniging."; 6° in de eerste zin van paragraaf 2 worden de woorden "kan de dienst die belast is met de inschrijving van voertuigen" vervangen door de woorden "kan, voor zover deze beschikbaar zijn, de FOD Mobiliteit en Vervoer";7° in de tweede zin van paragraaf 2 worden de woorden "de genoemde dienst" vervangen door de woorden "de FOD Mobiliteit en Vervoer";

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in Nederlandse tekst van het eerste lid wordt het woord "erkende" ingevoegd tussen de woorden "delen de" en de woorden "instellingen voor autokeuring"; 2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "Wanneer de erkende instellingen voor autokeuring een gunstige keuring na ongeval van een voertuig hebben uitgevoerd, lichten zij de vereniging hiervan in, met vermelding van het chassisnummer van het voertuig en de kilometerstand die de kilometerteller aangeeft op het ogenblik van de keuring."; 3° het tweede lid, waarvan de bestaande tekst het derde lid wordt, wordt aangevuld met de volgende zin: "De gegevens worden meegedeeld aan de vereniging terwijl het voertuig ter beschikking is van de instelling voor autokeuring.".

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid wordt de tweede zin opgeheven; 2° het derde lid wordt vervangen als volgt: "De gegevens worden meegedeeld aan de vereniging terwijl het voertuig ter beschikking is van de vakman voor het uitvoeren van de werken aan het voertuig.".

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt een artikel 3/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 3/1.§ 1. Op vraag van de vereniging die belast is met de registratie van de kilometerstand van voertuigen, verstrekken de fabrikanten van nieuwe voertuigen of hun gemachtigde de kilometerhistoriek van voertuigen die reeds in een ander land waren ingeschreven, en de gegevens in verband met de terugroepacties, bedoeld in artikel 6, § 3, derde lid, van de wet van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen.

Ter verbetering van de bescherming van de koper van een tweedehandsvoertuig delen de fabrikanten of hun gemachtigde de volgende gegevens mee in verband met de in vorig lid bedoelde terugroepacties: - de identificatiecode van de terugroepactie; - een beknopte omschrijving van het voorwerp van de terugroepactie. § 2. Zij delen de kilometerstanden van geconnecteerde voertuigen minstens vier maal per jaar mee aan de vereniging. § 3. De fabrikanten of hun gemachtigden maken de inlichtingen bedoeld in paragraaf 1 over met gebruikmaking van een van de elektronische toepassingen die de vereniging daartoe ter beschikking stelt en volgens de modaliteiten die zij bepaalt.".

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt een artikel 3/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 3/2.De auto-experts kunnen de gegevens bedoeld in artikel 6, § 3, vierde lid, van de wet via Informex n.v. meedelen aan de vereniging die belast is met de registratie van de kilometerstand van voertuigen, wanneer ze met deze onderneming samenwerken. Daartoe sluiten de vereniging en Informex n.v. een samenwerkingsakkoord af.".

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt een artikel 3/3 ingevoegd, luidende: "

Art. 3/3.De verenigingen van de vaklui, van de fabrikanten en invoerders van voertuigen en van de erkende instellingen voor autokeuring stellen modelbepalingen op teneinde de klanten conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming correct te informeren betreffende de mededeling van persoonsgegevens aan de vereniging die belast is met de registratie van de kilometerstand van voertuigen.

De vereniging publiceert op haar website een overzicht van de gegevensstromen waarbij worden vermeld : de gegevens die de vereniging ontvangt van welke diensten met welk doeleinde en een overzicht van de gegevens die ze zelf genereert voor het aanmaken van het document bedoeld in artikel 4, § 1, van de wet van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen.".

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2019, met uitzondering van artikel 4 dat in werking treedt op 1 januari 2020.

Art. 8.De minister bevoegd voor Economie en Consumenten en de minister bevoegd voor Mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 januari 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie en Consumenten, K. PEETERS De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^