Koninklijk Besluit van 30 januari 2019
gepubliceerd op 08 februari 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot vrijstelling van de toepassing van Boek II van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten van de houders van de vergunning

bron
federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien
numac
2019040195
pub.
08/02/2019
prom.
30/01/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040195

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


30 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot vrijstelling van de toepassing van Boek II van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten van de houders van de vergunning C, G1 en G2 zoals bepaald in artikel 25, punt 3, punt 8 en punt 9 van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van besluit dat door ons ter ondertekening aan Uwe Majesteit wordt voorgelegd, heeft tot doel een aantal exploitanten uit de kansspelsector vrij te stellen van de toepassing van de preventieve maatregelen voorzien in boek II van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

I. Algemene commentaar.

In artikel 5, § 2, van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna " de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten") wordt aan de Koning de mogelijkheid gegeven om houders van een kansspelvergunning, zoals bepaald in artikel 25, eerste lid, 1/1 tot en met 9, van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (hierna "de kansspelwet"), helemaal of gedeeltelijk vrij te stellen van de toepassing van boek II van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten en dit op basis van een risicobeoordeling opgemaakt door de Kansspelcommissie.

In boek II van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten zijn de verplichtingen van de onderworpen entiteiten inzake de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme opgenomen.

De wetgever heeft voorzien dat alle aanbieders van kansspelen, behalve de casino's, kunnen worden vrijgesteld van de toepassing van deze verplichtingen. Het verbod op een vrijstelling voor de casino's vloeit voort uit de Richtlijn 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (hierna "Richtlijn 2015/849" genoemd).

Een vrijstelling is enkel mogelijk indien kan worden aangetoond dat de exploitatie van de diensten door hun aard of door hun omvang een laag risico vertonen om te worden misbruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

De Kansspelcommissie maakte in 2017 een eerste inschatting van het risico dat de verschillende vergunninghouders lopen om te worden misbruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

De werkwijze die werd gehanteerd bij de opmaak van deze risicoanalyse is gebaseerd op de richtlijnen van de Financiële Actie Groep (FAG).

Het eerste luik omvat informatie over de bedreigingen, de kwetsbaarheden en de hieruit voortvloeiende risico's met betrekking tot de drie risicofactoren die in de Richtlijn 2015/849 worden benoemd. Het betreft: - Cliëntgebonden risicofactoren - Risicofactoren verbonden aan de producten, diensten en transacties - Geografische risicofactoren.

Het tweede luik analyseert per type vergunning zoals bepaald in de kansspelwet, de maatregelen die op dit ogenblik reeds van kracht zijn om de risico's te beperken.

Na analyse van enerzijds de risico's en anderzijds de reeds bestaande risicobeperkende maatregelen per type vergunning, is de Kansspelcommissie tot de conclusie gekomen dat het restrisico bij de vergunninghouders C (drankgelegenheden met bingotoestellen) en de vergunninghouders G1 en G2 (mediaspelen) gering en aanvaardbaar is.

Het strekt de aanbeveling deze types vergunningen van de toepassing van alle bepalingen van boek II van voornoemde wet vrij te stellen, zodat geen onnodige administratieve last gecreëerd wordt zowel bij deze vergunninghouders zelf, als bij de toezichthoudende autoriteit en de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Vergunning C De vergunning C staat, conform de kansspelwet, voor een periode van vijf jaar de exploitatie toe van een kansspelinrichting klasse III of drankgelegenheid waarin twee automatische kansspelen van het type bingo mogen worden geëxploiteerd.

De kansspelwet voorziet in een transparantieverplichting om een vergunning C te kunnen verkrijgen. Een vergunning C wordt enkel verleend aan een natuurlijk persoon die onderdaan is van de Europese Unie of een rechtspersoon die deze hoedanigheid bezit naar het recht van een lidstaat van de Europese Unie. De identiteit van de zaakvoerders of bestuurders moet gekend zijn. Deze dienen zich te gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie.

Daarnaast mag de aanvrager geen onbetwiste belastingschulden hebben.

In 2017 waren ongeveer 9.000 vergunningen C toegekend. De verspreiding van deze vergunningen over het grondgebied staat in verhouding tot de bevolkingsdichtheid. Een kansspelinrichting klasse III wordt voornamelijk bezocht door spelers uit de buurt.

De kansspelwet legt aan de vergunninghouders C geen identificatieplicht van de speler op. Wel wordt de leeftijd van de speler gecontroleerd vooraleer het spel in werking kan worden gezet, en dit om te vermijden dat minderjarigen op de toestellen spelen.

Er gelden strikte regels met betrekking tot de aangeboden kansspelen.

Enkel kansspelen die door de cel evaluatie van de Kansspelcommissie zijn goedgekeurd, kunnen worden uitgebaat. Deze kansspelen moeten aan heel wat voorwaarden voldoen.

Allereerst zijn er voorwaarden inzake het spel zelf. Een speler speelt steeds alleen. De maximale inzet per spel bedraagt 6,25 euro, waarna één bijkomende bal kan worden verkregen voor eveneens 6,25 euro. De maximale winst per spel bedraagt 500 euro. Minstens 84% van de inzetten moet uitgekeerd worden in de vorm van winst voor de speler.

Deze winst wordt door een speler gebruikt om verder te spelen. Deze zogenaamde valse drop wordt niet als `reële inzet' beschouwd, aangezien het geen gebruik van eigen middelen van de speler betreft.

De wetgever heeft voorzien in een identificatieplicht van de speler vanaf een inzet van 2.000 euro per dag. Rekening houdend met de beperkingen qua maximale inzet en winst, de valse drop en de duurtijd van elk spel (tussen 20 en 45 seconden), is de kans dat een speler 2.000 euro per dag inzet of wint, nagenoeg onbestaande. Het opleggen van een identificatieplicht aan de vergunninghouders C heeft dan ook weinig nut.

Daarnaast zijn eveneens voorwaarden opgelegd inzake de opstelling en uitrusting van het toestel, en dit om vervalsing van het spel tegen te gaan. De schuinstelling van de speltafel moet aan vaste metingen voldoen, geen enkele vorm van afstandsbediening is toegelaten, een toestel moet zonder verlies van gegevens heropstarten na een stroomonderbreking, openingen van de deur en het dekglas worden gedetecteerd en de werking van het toestel wordt verhinderd indien het dekglas niet correct is geplaatst.

Deze strikte regulering maakt dat de kansspelen in een kansspelinrichting klasse III niet interessant zijn om te worden gebruikt als middel om geld wit te wassen.

Vergunning G1 De vergunning G1 staat de exploitatie van een totaal televisieprogramma toe via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan, waarbij aan de oproeper niet alleen de prijs voor de communicatie, maar ook een betaling voor de inhoud wordt aangerekend, maar enkel voor de reeksen waarvoor het eindgebruikerstarief geen functie van de tijdsduur van de oproep is. Het betreft de in de volksmond geheten `belspelletjes'.

De kansspelwet voorziet in een transparantieverplichting om een vergunning G1 te kunnen verkrijgen. Een vergunning G1 wordt enkel verleend aan een natuurlijk persoon die onderdaan is van de Europese Unie of een rechtspersoon die deze hoedanigheid bezit naar het recht van een lidstaat van de Europese Unie. De identiteit van de zaakvoerders of bestuurders moet gekend zijn. Deze dienen zich te gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie.

Daarnaast mag de aanvrager geen onbetwiste belastingschulden hebben.

Er is op vandaag 1 vergunning G1 actief op een Franstalige televisiezender.

Vanuit de kansspelwet is er geen opgelegde identificatieplicht.

Aangezien deelname steeds door middel van een telefonische oproep of een sms gebeurt, is het oproepnummer, en bijgevolg de identiteit van de houder van dit oproepnummer gekend.

Er is in het Belgische nummerplan een specifieke prefix gereserveerd voor het aanbieden van deze spelen, waardoor per telefoonoperator kan worden achterhaald welk oproepnummer op welk tijdstip aan het spel heeft deelgenomen.

De kost van één oproep bedraagt minimaal 0,50 euro en maximaal 2 euro.

Deze inzet wordt via de telefoonfactuur of de pre-paid telefoonkaart verrekend. Spelers die meer dan 50 euro per etmaal aan deze prefix hebben gespendeerd, worden verwittigd.

Het spel zelf dient vormelijk en inhoudelijk aan heel wat vereisten te beantwoorden, en dit om de eerlijkheid van het spel te garanderen.

De organisatie, de wijze van selecteren van spelers en de methodiek van het spel dienen vooraf te zijn goedgekeurd. De spelopgaves, de antwoorden en de bronnen waar de antwoorden kunnen worden gevonden, moeten op voorhand worden meegedeeld, waarbij de Kansspelcommissie haar akkoord dient te verlenen voordat het spel aan de kijker kan worden getoond. Een continue weergave op het scherm van de spelopgave is verplicht. Alle antwoorden worden op het einde bekendgemaakt, en dit om misbruik tijdens een volgend spel te vermijden. De beelden van de uitzendingen en de gegevens met betrekking tot de gedane oproepen moeten minimaal acht weken worden bewaard. Door middel van een minimaal doorschakelgemiddelde, krijgt de speler een reële kans om te worden doorverbonden en zo een antwoord te formuleren.

Er is een minimale en maximale winst per spelduur bepaald.

De minimale winst is afhankelijk van de gemiddelde kostprijs van een oproep en het gemiddeld aantal oproepen per spelduur berekend op de voorbije maand.

De maximale winst per spelduur bedraagt 5.000 euro. Deze maximale winst wordt tijdens de spelduur verdeeld over meerdere opgaves. De winst kan in geld of via een materieel voordeel getoetst aan de marktwaarde worden uitbetaald. Slechts vier maal per jaar kan een hogere winst worden voorzien. Een geldelijke winst wordt op de bankrekening van de speler gestort, een materiële winst wordt aan huis geleverd.

Gelet op de geringe inzetten, aangerekend via de telefoonoperator, de winstbeperking en de wijze van uitbetaling van winsten, leent het spel zich niet om te worden gebruikt voor het witwassen van geld.

Vergunning G2 De vergunning G2 staat, voor de periode van één jaar, de exploitatie toe van kansspelen via de media, andere dan deze waarvoor een vergunning G1 is vereist. In casu gaat het hier om wedstrijdvragen, puzzels, raadsels,... die via een krant, een tijdschrift, de radio of als onderdeel van een tv-programma worden aangeboden, waarbij het publiek een prijs van geringe waarde kan winnen. Het toevalskarakter van deze spelen vloeit meestal voort uit het beantwoorden van een schiftingsvraag.

Er zijn geen uitvoeringsbesluiten uitgevaardigd die bepalen op welke wijze dergelijke vergunning moet worden aangevraagd of op welke wijze deze spelen moeten worden uitgebaat. Dit maakt dat geen enkele vergunning is uitgereikt en geen controle op deze spelen wordt uitgeoefend.

Deelname aan deze spelen gebeurt via sms, waardoor de identiteit van de speler, weliswaar niet met volledige zekerheid, via de telefoonoperator kan worden achterhaald. De kost van één oproep bedraagt minimaal 0,50 euro en maximaal 2 euro. Deze inzet wordt via de telefoonfactuur of de pre-paid telefoonkaart verrekend.

De kans op winst is klein, aangezien slechts één prijs aangeboden wordt aan een groot publiek. De gewonnen prijs, die quasi altijd een materiële prijs betreft, wordt aan huis geleverd.

De dynamiek van deze spelen leent zich bijgevolg niet tot het gebruik ervan om geld wit te wassen.

Op basis van het aangetoond gering en aanvaardbaar risico, is het vrijstellen van de vergunningen C, G1 en G2 van de toepassing van boek II van de wet van 18 september 2018 gerechtvaardigd.

II. Artikelsgewijze commentaar.

Artikel 1.

Dit artikel beoogt de vergunninghouders C van de toepassing van boek II van de wet van 18 september 2018 vrij te stellen.

Artikel 2.

Dit artikel beoogt de vergunninghouders G1 van de toepassing van boek II van de wet van 18 september 2018 vrij te stellen.

Artikel 3.

Dit artikel beoogt de vergunninghouders G2 van de toepassing van boek II van de wet van 18 september 2018 vrij te stellen.

Artikel 4.

Dit artikel regelt de datum van inwerkingtreding van het besluit.

Artikel 5.

Dit artikel bevat de uitvoeringsbepaling.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude en minister van Ontwikkelingssamenwerking, A. DE CROO De Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, K. GEENS

ADVIES 64.833/2 VAN 20 DECEMBER 2018 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT VRIJSTELLING VAN DE TOEPASSING VAN BOEK II VAN DE WET VAN 18 SEPTEMBER 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten TOT VOORKOMING VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME EN TOT BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN CONTANTEN VAN DE HOUDERS VAN DE VERGUNNING C, G1 EN G2 ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 25, PUNT 3, PUNT 8 EN PUNT 9 VAN DE WET VAN 7 MEI 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten OP DE KANSSPELEN, DE WEDDENSCHAPPEN, DE KANSSPELINRICHTINGEN EN DE BESCHERMING VAN DE SPELERS' Op 26 november 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Justitie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot vrijstelling van de toepassing van Boek II van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten van de houders van de vergunning C, G1 en G2 zoals bepaald in artikel 25, 3, 8 en 9 van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 20 december 2018. De kamer was samengesteld uit Pierre VANDERNOOT, kamervoorzitter, Luc DETROUX en Patrick RONVAUX, staatsraden, Christian BEHRENDT en Marianne DONY, assessoren, en Béatrice DRAPIER, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Jean Luc PAQUET, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre VANDERNOOT. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 20 december 2018.

Op het ogenblik dat dit advies wordt gegeven, heeft de Eerste Minister het ontslag van de regering aangeboden aan de Koning, die zijn beslissing over het aanvaarden van dat ontslag in beraad houdt.

Bijgevolg wordt dit advies gegeven zonder dat wordt nagegaan of de regering in die omstandigheden (1) haar bevoegdheden kan uitoefenen.

De afdeling Wetgeving heeft immers geen kennis van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in het onderhavige geval in aanmerking kan nemen.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten, haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft behoeft over het ontwerp geen enkele opmerking te worden gemaakt.

De griffier, Béatrice DRAPIER De voorzitter, Pierre VANDERNOOT _______ Nota (1) Zie artikel 141, eerste lid, van het reglement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

30 JANUARI 2019.- Koninklijk besluit tot vrijstelling van de toepassing van Boek II van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten van de houders van de vergunning C, G1 en G2 zoals bepaald in artikel 25, punt 3, punt 8 en punt 9 van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, artikel 5, § 2;

Gelet op de risicobeoordeling, opgemaakt door de Kansspelcommissie, van 18 juli 2017;

Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 4 juli 2018;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse van 17 september 2018, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, bevoegd voor de Federale Overheidsdienst Financiën, gegeven op 26 september 2018;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, bevoegd voor de Federale Overheidsdienst Justitie, gegeven op 27 september 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 22 oktober 2018;

Gelet op advies 64.833/2 van de Raad van State, gegeven op 20 december 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en van de Minister van Financiën, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De houders van een vergunning C, die, voor hernieuwbare periodes van vijf jaar, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de exploitatie van een kansspelinrichting klasse III of drankgelegenheid toelaat zoals bepaald in artikel 25, eerste lid, 3, van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, worden van de toepassing van alle bepalingen van boek II van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, vrijgesteld.

Art. 2.De houders van een vergunning G1, die, voor hernieuwbare periodes van vijf jaar, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de exploitatie van kansspelen in televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgische nummerplan en die een totaalprogramma inhouden, toelaat zoals bepaald in artikel 25, eerste lid, 8, van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, worden van de toepassing van alle bepalingen van boek II van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, vrijgesteld.

Art. 3.De houders van een vergunning G2, die, voor een periode van één jaar, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de exploitatie van kansspelen via de media, andere dan die welke worden opgenomen in televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan die een totaalprogramma inhouden, toelaat, zoals bepaald in artikel 25, eerste lid, 9, van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, worden van de toepassing van alle bepalingen van boek II van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, vrijgesteld.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd voor Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 januari 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude en minister van Ontwikkelingssamenwerking, A. DE CROO De Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, K. GEENS


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^