Koninklijk Besluit van 30 januari 2019
gepubliceerd op 15 februari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de opmaak van de akte van adoptie en voor de afgifte van het bewijs ervan zoals bedoeld in artikel 367-2, vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek en tot vaststelling van het model van schriftelij

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019040268
pub.
15/02/2019
prom.
30/01/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040268

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


30 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de opmaak van de akte van adoptie en voor de afgifte van het bewijs ervan zoals bedoeld in artikel 367-2, vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek en tot vaststelling van het model van schriftelijk bewijsstuk bedoeld in artikel 368-2 van het Burgerlijk Wetboek


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat wij de eer hebben aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, strekt ertoe overeenkomstig het bepaalde in artikel 367-2 van het Burgerlijk Wetboek de nadere bepalingen vast te leggen voor de opstelling van de akte van adoptie en de afgifte van het document als bewijs.

De wet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing sluiten houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing strekt tot de oprichting van een centrale databank voor akten van de burgerlijke stand en de vereenvoudiging van de bestaande processen en akten. Dit koninklijk besluit past in het kader van de tenuitvoerlegging van deze wet.

Titel 2 van de wet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing sluiten houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing moderniseert heel de burgerlijke stand. Daartoe wordt een databank akten van de burgerlijke stand gecreëerd die wordt beheerd door een Beheerscomité. De modernisering trad aanvankelijk in werking op 1 januari 2019. Deze inwerkingtreding werd met instemming van het parlement, gestemd op een ogenblik waarop de regering reeds in lopende zaken was, uitgesteld door de wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie sluiten houdende diverse bepalingen betreffende justitie tot 31 maart 2019. De redenen voor dit uitstel werden als volgt gemotiveerd: "De ontwikkeling en voorbereiding van de Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS) zit in de laatste fase. De uitvoering zowel op technisch vlak als op reglementair vlak is bijna klaar. Evenwel is het noodzakelijk dat de informatica-toepassingen klaar, getest en geaccepteerd zijn. Evenzo is het noodzakelijk dat de betrokken actoren de tijd krijgen om kennis te nemen van de verschillende uitvoeringsbesluiten. Om die reden is het nodig om de inwerkingtreding van de modernisering van de burgerlijke stand met drie maanden uit te stellen." De voorliggende KB's zijn dringend (gelet op de inwerkingtreding en de noodzaak tot voorbereiding van de praktijk) en noodzakelijk (verplicht te treffen) om deze modernisering in werking te laten treden op 31 maart 2019. De organisatie van de burgerlijke stand raakt de openbare orde. De afwezigheid van deze KB's zal de overgang naar een digitale omgeving volledig onmogelijk want in strijd met de wet maken. Tegelijk zullen de door de gemeenten nog op papier opgestelde akten na dit tijdstip onwettig zijn. De continuïteit van de dienstverlening aan de burgers en de rechtszekerheid komt derhalve in ernstig gevaar hierdoor. Bijgevolg zal de inwerkingtreding van deze wet opnieuw moeten uitgesteld worden wat in strijd is met de wil van het parlement dat een oordeel velde op een ogenblik dat de regering reeds in lopende zaken was en op de hoogte was van de vooruitgang in het dossier.

Doordat er ondertussen ook fundamentele wijzigingen werden aangebracht aan materiële regels die in werking treden op hetzelfde ogenblik als de modernisering zoals bijvoorbeeld de nieuwe wetgeving inzake de registratie van levenloze kinderen, de wijziging van het afstammingsrecht wat de documenten vereist voor de erkenning van een kind betreft en de verduidelijkingen aan de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming, zal dit bijkomend uitstel ook op andere domeinen van het recht zeer zwaarwichtige gevolgen hebben voor de burger.

Het bewijs van registratie, zoals bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005009646 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen houdende uitvoering van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 16 juli 20 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005003671 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging, wat de bepalingen inzake marktmisbruik betreft, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005003672 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005003652 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten zoals voorzien in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002 (1) sluiten, houdt op te bestaan. Het bewijs van de erkenning van de buitenlandse adoptiebeslissing door de federale centrale autoriteit wordt gevormd door de akte van adoptie.

Het voorliggend ontwerp van koninklijk besluit vervangt het koninklijk besluit van 24 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005009646 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen houdende uitvoering van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 16 juli 20 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005003671 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging, wat de bepalingen inzake marktmisbruik betreft, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005003672 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005003652 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten zoals voorzien in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002 (1) sluiten tot vaststelling van maatregelen houdende uitvoering van de wet van 24 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de adoptie sluiten tot hervorming van de adoptie, van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht.

Artikel 1 voorziet erin dat de federale centrale autoriteit de gegevens met betrekking tot de adoptanten vereist voor de erkenning van de buitenlandse beslissing bewaart gedurende een periode van 100 jaar te rekenen vanaf de erkenning.

De opheffing van het koninklijk besluit van 24 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005009646 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen houdende uitvoering van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 16 juli 20 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005003671 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging, wat de bepalingen inzake marktmisbruik betreft, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005003672 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005003652 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten zoals voorzien in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002 (1) sluiten betekent dat de Federale Centrale Autoriteit de gegevens met betrekking tot de adoptanten en de geadopteerden overeenkomstig artikel 2 van dat koninklijk besluit niet meer inschrijft in een centraal register. De gegevens met betrekking tot de geadopteerde en de adoptiebeslissing worden bewaard op basis van het koninklijk besluit van 23 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 18/05/2017 numac 2017011998 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde sluiten betreffende de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde. Het is nodig dat ook de gegevens met betrekking tot de adoptanten bewaard worden door de federale centrale autoriteit.

De bewaartermijn van 100 jaar is ingeschreven om overeen te stemmen met de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 18/05/2017 numac 2017011998 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde sluiten betreffende de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde.

De in artikel 1 bedoelde gegevens zijn de gegevens bedoeld in de artikelen 1231-1/4, 1231-1/5, 1231-1/7 en 1231-1/13 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het bewijs van de erkenning wordt voortaan geleverd door een afschrift of uittreksel van de akte van adoptie. De betrokkenen kunnen dit opvragen overeenkomstig artikel 29, § 2, van het Burgerlijk Wetboek.

Tenslotte legt het voorliggend ontwerp van koninklijk besluit het model vast van het bewijsstuk van overeenstemming bedoeld in artikel 23 van het Verdrag van 's-Gravenhage van 29 mei 1993 inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie, dat de federale centrale autoriteit zal afleveren.

Het model van het bewijsstuk van overeenstemming gaat als bijlage bij dit ontwerp van koninklijk besluit.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Justitie, K. GEENS

ADVIES 64.424/2 VAN 7 NOVEMBER 2018 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT VASTSTELLING VAN DE NADERE REGELS VOOR DE OPMAAK VAN DE AKTE VAN ADOPTIE EN VOOR DE AFGIFTE VAN HET BEWIJS ERVAN ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 367-2, VIJFDE LID VAN HET BURGERLIJK WETBOEK EN TOT VASTSTELLING VAN HET MODEL VAN SCHRIFTELIJK BEWIJSSTUK BEDOELD IN ARTIKEL 368-2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK' Op 12 oktober 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Justitie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot vaststelling van de nadere regels voor de opmaak van de akte van adoptie en voor de afgifte van het bewijs ervan zoals bedoeld in artikel 367-2, vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek en tot vaststelling van het model van schriftelijk bewijsstuk bedoeld in artikel 368-2 van het Burgerlijk Wetboek'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 7 november 2018 .

De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Luc Detroux en Patrick Ronvaux, staatsraden, Christian Behrendt en Marianne Dony, assessoren, en Béatrice Drapier, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Pauline Lagasse, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot .

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 7 november 2018 .

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Rechtsgrond Volgens de aanhef ontleent het ontworpen besluit zijn rechtsgrond aan de artikelen 367-2, vijfde lid (1), en 368-2 van het Burgerlijk Wetboek.

De artikelen 1 en 2 (2), alsook artikel 5, vinden inderdaad hun rechtsgrond in artikel 367-2, vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals dat artikel vervangen is bij artikel 50 van de wet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing sluiten `houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing'. Artikel 6 en de bijlage ontlenen hun rechtsgrond aan artikel 368-2, zoals dat artikel gewijzigd is bij artikel 53 van dezelfde wet. Artikel 7 haalt zijn rechtsgrond uit die beide bepalingen, die volgens artikel 118 van de wet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing sluiten op 1 januari 2019 in werking zullen treden.

Daarentegen kunnen die beide artikelen van het Burgerlijk Wetboek geen rechtsgrond opleveren voor de artikelen 3 en 4 van het ontwerp, die gaan over de bewaring van en de toegang tot de gegevens waarover de federale centrale autoriteit beschikt. Die autoriteit moet beschouwd worden als een "bevoegde autoriteit" in de zin van artikel 368-6. Het vijfde lid van dat artikel 368-6 luidt als volgt: "Het verzamelen, bewaren en de toegang tot [de] gegevens [bedoeld in het eerste lid (3)] worden geregeld bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad." De gegevens en de documenten die in de artikelen 3 en 4 van het ontwerp bedoeld worden, vormen, althans ten dele, dergelijke "gegevens" (4). Bijgevolg moeten die artikelen van het ontwerp het voorwerp uitmaken van een ontwerpbesluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, wat het voorliggende ontwerp niet is.

Die artikelen 3 en 4 dienen dan ook weggelaten te worden en mogen alleen op basis van overleg in die zin dat in de Ministerraad gevoerd moet worden opnieuw aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State voorgelegd worden.

Onderzoek van het ontwerp Dispositief Artikelen 1 en 2 Behalve het feit dat de artikelen 1 en 2 nopen tot een onmiddellijke uitvoering van de vermelde handelingen, wat een regel is die, zonder nadere precisering, reeds impliciet volgt uit artikel 367-2, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, zijn die bepalingen van het ontwerp louter een parafrasering van die twee leden van die wettelijke bepaling.

Het ontwerp zorgt dus niet voor een correcte uitvoering van artikel 367-2, vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de Koning gemachtigd wordt "de nadere regels voor de opmaak van de akte van adoptie" te bepalen.

Beide artikelen moeten dienovereenkomstig herzien worden. (1) Er dient aangegeven te worden dat die bepaling "vervangen" is bij de wet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing sluiten.(2) Zie evenwel de bijzondere opmerking over die bepalingen. (3) Namelijk: "de gegevens waarover [de bevoegde overheden] beschikken in verband met de herkomst van de geadopteerde, in het bijzonder deze betreffende de identiteit van zijn moeder en vader, en ook van de gegevens die nodig zijn voor het volgen van zijn gezondheidstoestand, over het medisch verleden van de geadopteerde en van zijn familie, met het oog op de totstandkoming van de adoptie en teneinde het de geadopteerde, indien hij dit wenst, later mogelijk te maken zijn herkomst te achterhalen." (4) Zie de artikelen 365-4, eerste lid, 5°, en 366-2, tweede lid, 6°, van het Burgerlijk Wetboek. De griffier, B. Drapier, De voorzitter, P. Vandernoot.

30 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de opmaak van de akte van adoptie en voor de afgifte van het bewijs ervan zoals bedoeld in artikel 367-2, vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek en tot vaststelling van het model van schriftelijk bewijsstuk bedoeld in artikel 368-2 van het Burgerlijk Wetboek FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Burgerlijk Wetboek, artikel 367-2, vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de adoptie sluiten en vervangen bij de wet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing sluiten, en artikel 368-2, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de adoptie sluiten en gewijzigd bij de wet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005009646 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen houdende uitvoering van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 16 juli 20 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005003671 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging, wat de bepalingen inzake marktmisbruik betreft, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005003672 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005003652 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten zoals voorzien in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002 (1) sluiten tot vaststelling van maatregelen houdende uitvoering van de wet van 24 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de adoptie sluiten tot hervorming van de adoptie, van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 augustus 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 3 oktober 2018;

Gelet op advies 64.424/2 van de Raad van State, gegeven op 7 november 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Opmaak van de akte van adoptie

Artikel 1.De federale centrale autoriteit bewaart de gegevens met betrekking tot de adoptanten vereist voor de erkenning van de buitenlandse beslissing in België en dit gedurende een periode van 100 jaar te rekenen vanaf de erkenning. HOOFDSTUK 2. - Afgifte van het bewijs van erkenning van adoptie

Art. 2.De betrokkenen kunnen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand een afschrift of uittreksel van de akte van adoptie opvragen als bewijs van de erkenning zoals bepaald in art. 29, § 2, BW. De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand is deze bedoeld in artikel 13 van het Burgerlijk Wetboek. HOOFDSTUK 3. - Bewijsstuk van overeenstemming

Art. 3.Overeenkomstig artikel 368-2 van het Burgerlijk Wetboek geeft de federale centrale autoriteit het bewijsstuk van overeenstemming af volgens het model dat als bijlage bij dit besluit gaat. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 4.Het koninklijk besluit van 24 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005009646 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen houdende uitvoering van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 16 juli 20 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005003671 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging, wat de bepalingen inzake marktmisbruik betreft, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005003672 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005003652 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten zoals voorzien in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002 (1) sluiten tot vaststelling van maatregelen houdende uitvoering van de wet van 24 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de adoptie sluiten tot hervorming van de adoptie, van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 31 maart 2019.

Art. 6.De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 januari 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K.GEENS

Bijlage bij het koninklijk besluit van 30 januari 2019 tot vaststelling van de nadere regels voor de opmaak van de akte van adoptie en voor de afgifte van het bewijs ervan zoals bedoeld in artikel 367-2, vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek en tot vaststelling van het model van schriftelijk bewijsstuk bedoeld in artikel 368-2 van het Burgerlijk Wetboek FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE - DIENST INTERNATIONALE ADOPTIE Bewijsstuk van overeenstemming van een interlandelijke adoptie Artikel 23 van het Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie 1- De Belgische federale centrale autoriteit (adres) 2- Bevestigt dat het kind : Familienaam : Voorna(a)m(en) : Geslacht : mannelijk O vrouwelijk O Geboortedatum (1) : Geboorteplaats : Gewone verblijfplaats : 3- Werd geadopteerd krachtens de beslissing van de volgende autoriteit : Op Deze beslissing is definitief sedert 4- Door de volgende perso(o)n(en) : a) Familienaam van de eerste adoptant : Voorna(a)m(en) : Geboortedatum : Geboorteplaats : Gewone verblijfplaats op het tijdstip van de adoptie : b) Familienaam van de tweede adoptant : Voorna(a)m(en) : Geboortedatum : Geboorteplaats : Gewone verblijfplaats op het tijdstip van de adoptie : 5- De ondertekenende autoriteit stelt vast dat de supra bevestigde adoptie in overeenstemming met het Verdrag is en dat de instemmingen bedoeld in artikel 17, onder c, van dit Verdrag werden gegeven door : a) Naam en adres van de centrale autoriteit van de Staat van herkomst : Instemming gegeven op : b) Naam en adres van de centrale autoriteit van de Staat van opvang : Instemming gegeven op : 6- O De adoptie heeft tot gevolg gehad dat de bestaande band van afstamming werd verbroken. O De adoptie heeft niet tot gevolg gehad dat de bestaande band van afstamming werd verbroken. (1) Alle data in dit document moeten op de volgende wijze worden geschreven: dag/maand/jaar Brussel, Handtekening/Zegel Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 30 januari 2019 tot vaststelling van de nadere regels voor de opmaak van de akte van adoptie en voor de afgifte van het bewijs ervan zoals bedoeld in artikel 367-2, vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek en tot vaststelling van het model van schriftelijk bewijsstuk bedoeld in artikel 368-2 van het Burgerlijk Wetboek. FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie K. GEENS


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^