Koninklijk Besluit van 30 juli 2003
gepubliceerd op 26 augustus 2003
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het kader van een preventiecampagne tegen hepatitis B voor het jaar 2003

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2003022805
pub.
26/08/2003
prom.
30/07/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

30 JULI 2003. - Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het kader van een preventiecampagne tegen hepatitis B voor het jaar 2003


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 56, § 2, eerste alinea, 4°, vervangen bij de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven type wet prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten;

Gelet op het advies uitgebracht door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op 28 april 2003;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 mei 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 27 mei 2003;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat dit besluit onverwijld in het Belgisch Staatsblad moet gepubliceerd worden teneinde de overeenkomst met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - L. PASTEUR zo snel mogelijk af te sluiten om de facturatie voor het jaar 2003 van de lopende preventiecampagne te regelen, op basis van het protocolakkoord betreffende de preventie, in het bijzonder de preventie tegen hepatitis B, afgesloten tussen de federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 136 van de Grondwet en zoals gewijzigd door het avenant van 29 maart 2000;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 35.663/1, gegeven op 8 juli 2003 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van sociale zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Onder de hierna vermelde voorwaarden kan tussen het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - L. PASTEUR een overeenkomst worden gesloten waarbij in een bijzondere regeling wordt voorzien voor de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het kader van een preventiecampagne tegen hepatitis B.

Art. 2.De bepalingen van de in artikel 1 genoemde overeenkomst zijn van toepassing op alle vaccins inzake hepatitis B die verstrekt worden in uitvoering van het protocolakkoord betreffende de preventie, in het bijzonder de preventie tegen hepatitis B, afgesloten tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 136 van de Grondwet en het avenant bij dit protocolakkoord.

De betrokken overeenkomst bevat de financiële modaliteiten voor de tegemoetkoming in de aankoop kost van die vaccins alsmede de procedure met betrekking tot de controle van de facturen van de producenten van de betrokken vaccins.

Art. 3.De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging wordt vastgesteld op grond van : 1° een begrotingsenveloppe op jaarbasis waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 4.462.000 EUR voor 2003; 2° de volledige betaling van de vaccins waarvan de prijs bedongen is via een openbare aanbesteding en een bijdrage om de kwaliteitsbewaking van de vaccins te waarborgen en de nodige controles uit te voeren.

Art. 4.De in artikel 3 bedoelde tegemoetkoming wordt aangerekend op de administratiekosten van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2003.

Art. 6.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 juli 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^