Koninklijk Besluit van 30 juli 2010
gepubliceerd op 06 augustus 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2010-2011

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2010007227
pub.
06/08/2010
prom.
30/07/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 JULI 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2010-2011


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 maart 1838 houdende organisatie van de Koninklijke Militaire School, artikel 1ter, § 1, ingevoegd bij de wet van 22 maart 2001 en vervangen bij de wet van 1 augustus 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 2002 betreffende de organisatie van de Koninklijke Militaire School;

Gelet op het advies van de vervolmakings- en opleidingsraad van de Koninklijke Militaire School, gegeven op 10 november 2009;

Gelet op het protocol N-310 van onderhandelingen van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 2 juni 2010;

Gelet op het advies 48.403/4 van de Raad van State, gegeven op 7 juli 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de tabel 162 POL (2BaPol) van de bijlage A bij het koninklijk besluit van 26 september 2002 betreffende de organisatie van de Koninklijke Militaire School, vervangen bij het koninklijk besluit van 1 september 2008, wordt de lijn "CL003/004 Tweede landstaal 8/60/ / 6" vervangen door de lijn "CL003/004 Tweede landstaal 8/24 1 36 6".

Art. 2.In hetzelfde besluit worden de bijlagen A en B, vervangen bij het koninklijk besluit van 31 juli 2009, vervangen door de bijlagen 1 en 2 gevoegd bij dit besluit, behalve voor de leerlingen en stagiairs die hun vormingsjaar, aangevangen in 2009, nog niet beëindigd hebben.

Voor die leerlingen en stagiairs blijven de vorige bijlagen van toepassing tot het einde van dat vormingsjaar.

Art. 3.Artikel 1 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 juni 2008. Deze uitwerking eindigt op 29 juni 2008, behalve voor de leerlingen en stagiairs, die op deze datum hun vormingsjaar, aangevangen in 2008, nog niet beëindigd hebben. Voor die leerlingen en stagiairs blijft artikel 1 van toepassing tot het einde van dat vormingsjaar.

Art. 4.Artikel 2 van dit besluit heeft uitwerking met ingang voor : 1° de bijlage 1 van 30 juni 2010;2° de bijlage 2 van 23 augustus 2010.

Art. 5.De Minister bevoegd voor de Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 juli 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 30 juli 2010 tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2010-2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 30 juli 2010 tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2010-2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^