Koninklijk Besluit van 30 juli 2010
gepubliceerd op 07 september 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het bedrag van een

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010012213
pub.
07/09/2010
prom.
30/07/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 JULI 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie in het sociaal-cultureel werk (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie in het sociaal-cultureel werk.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 juli 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2009 Vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie in het sociaal-cultureel werk (Overeenkomst geregistreerd op 21 januari 2010 onder het nummer 97000/CO/329.01)

Artikel 1.Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties die onder het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap vallen, die decretaal erkend zijn of gesubsidieerd worden door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Cultuur of door het gemeentebestuur, het provinciebestuur of de Vlaamse Gemeenschapscommissie, en behoren tot de volgende deelsectoren : - het sociaal-cultureel volwassenenwerk : decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk; - het jeugdwerk : decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid; decreet van 14 februari 2003 op het lokaal en provinciaal jeugd(werk)beleid; decreet van 18 februari 2004 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdkampeer- en jeugdvormingscentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme; - de cultuurcentra en "De Rand" : decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid; decreet van 29 april 2004 houdende omvorming van de vzw "De Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandig agentschap; - de volkscultuur : decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur; - de amateurkunsten : decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten; - de archief- en documentatiecentra : decreet van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking; - de federaties en steunpunten van deze deelsectoren.

Een subsidiëring voor een geregulariseerd DAC-project wordt in dit kader niet beschouwd als een erkenning of subsidiëring.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk arbeiders- en bediendepersoneel.

Art. 2.De bijlage van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2008 betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in het sociaal-cultureel werk wordt inzake de bestanddelen van de eindejaarspremie voor het jaar 2009 als volgt aangepast en vastgelegd : Toepasselijke bedragen van de eindejaarspremie

2006

2007

2008

2009

2010 e.v./ss.

Vast geïndexeerd gedeelte Partie fixe indexée

348,48 EUR

430,61 EUR

530,85 EUR

606,23 EUR


Vast niet-geïndexeerd gedeelte Partie fixe non indexée

11,02 EUR

22,03 EUR

33,05 EUR

44,06 EUR

55,08 EUR

Procentueel gedeelte Partie proportionnelle

0,18 pct./p.c.

0,39 pct./p.c.

0,79 pct./p.c.

1,00 pct./p.c.

1,21 pct./p.c.


Art. 3.Deze overeenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009 en is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2008 betreffende de vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie in het sociaal-cultureel werk.

Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen met een opzeggingstermijn van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 30 juli 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^