Koninklijk Besluit van 30 juli 2013
gepubliceerd op 21 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van het lid van het Directiecomité verantwoordelijk voor de directie voor de controle op de prijzen en de rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011395
pub.
21/08/2013
prom.
30/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot benoeming van het lid van het Directiecomité verantwoordelijk voor de directie voor de controle op de prijzen en de rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 15/15, laatst gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006;

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 24, § 2, laatst gewijzigd bij de wet van 8 januari 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juli 2012 betreffende de benoemingsprocedure en het administratief statuut van de voorzitter en de leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de regels toepasselijk op de voorzitter en de leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas inzake onverenigbaarheden en belangenconflicten, artikel 9;

Gelet op de oproep tot kandidaatstellingen met het oog op de benoeming van de voorzitter en leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2012;

Gelet op de door SELOR uitgevoerde selectieprocedure, in het bijzonder de assessments, mondelinge proeven en de eindverslagen;

Overwegende dat twee kandidaten, een Nederlandstalige et een Franstalige, de beoordeling « geschikt » hebben bekomen, na het doorlopen van de door SELOR uitgevoerde selectieprocedure;

Overwegende dat SELOR de heer Jacquet in zijn eindverslag als een zeer goede kandidaat heeft beschouwd;

Overwegende dat het verslag van de selectiecommissie van SELOR de nadruk legt op de analytische vaardigheden, technische kennis en uitgebreide praktijkervaring van de heer Jacquet, evenals op zijn goed begrip van de bijzonderheden van de energieprijs en van de tarifaire mechanismen van gas en elektriciteit;

Overwegende dat de twee door SELOR geschikt geachte kandidaten het bijkomende gesprek hebben afgelegd bij de Staatssecretaris zoals in artikel 8 van het koninklijk besluit van 13 juli 2012 betreffende de benoemingsprocedure en het administratief statuut van de voorzitter en de leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de regels toepasselijk op de voorzitter en de leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas inzake onverenigbaarheden en belangenconflicten, die de functiespecifieke competenties vermeld in het functieprofiel en in het competentieprofiel evalueert;

Overwegende dat het bijkomende gesprek, zoals voorzien in artikel 8 van het koninklijk besluit van 13 juli 2012 betreffende de benoemingsprocedure en het administratief statuut van de voorzitter en de leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Eelektriciteit en het Gas en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de regels toepasselijk op de voorzitter en de leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas inzake onverenigbaarheden en belangenconflicten, het mogelijk heeft gemaakt om het verslag van de selectiecommissie te bevestigen en daarnaast het vermogen benadrukt van de heer Jacquet om een concrete visie te ontwikkelen over de wijze waarop de tarificatie in het bijzonder en de prijspolitiek meer in het algemeen, het algemeen belang dienen na te streven en zich moeten inschrijven in het bredere energiebeleid;

Overwegende dat het bijkomende gesprek eveneens de zeer goede kennis van de heer Jacquet heeft aangetoond over het functioneren van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas in het algemeen en in het bijzonder van de directie controle op de prijzen en de rekeningen;

Overwegende dat de heer Jacquet over een uitgebreide ervaring en expertise beschikt in de energiesector, in het bijzonder op het gebied van energieprijzen; dat dit blijkt uit zijn CV en de antwoorden die hij gegeven heeft op de vragen die hem doorheen de selectieprocedure gesteld werden;

Overwegende dat de heer Jacquet heeft aangetoond dat hij, tussen de twee kandidaten die door de SELOR « geschikt » werden verklaard, de meest geschikte kandidaat is, om de directie Prijzen en Rekeningen in het algemeen belang en met het oog op een globaal energiebeleid te besturen;

Overwegende dat de heer Jacquet de enige is, van de twee kandidaten die door SELOR geschikt werden verklaard, om eveneens door SELOR geschikt te zijn verklaard voor de functie van directeur van de directie voor de technische werking van de elektriciteits- en gasmarkt, wat zijn vermogen aantoont om de energieproblematiek in zijn geheel te bevatten;

Overwegende dat de heer Jacquet de enige is, tussen de twee kandidaten die door de SELOR « geschikt » werden verklaard, die beschikt over een dergelijke ervaring en expertise inzake het functioneren van een regulator op de energiemarkt in het algemeen en van het functioneren van de directie controle op de prijzen en de rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas in het bijzonder;

Overwegende dat de heer Jacquet op het vlak van de algemene en specifieke competenties verbonden aan de functie van directeur van de directie controle op de prijzen en de rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, kennelijk de meest geschikte kandidaat is;

Overwegende dat de heer Jacquet kennelijk de meest geschikte kandidaat is voor de functie van directeur van de directie controle op de prijzen en de rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas;

Overwegende dat Wij deze evaluaties zowel wat de onderdelen als wat de eindbeoordeling betreft, goedkeuren en Ons eigen maken;

Op voordracht van de Staatssecretaris voor Energie en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Laurent Jacquet wordt benoemd tot lid van het directiecomité, verantwoordelijk voor de directie voor de controle op de prijzen en de rekeningen, van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, voor een periode van zes jaar.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013.

Art. 3.De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 juli 2013.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Energie, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^