Koninklijk Besluit van 30 juli 2018
gepubliceerd op 08 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 26 juni 2018 op het administratief dossier betreffende de registratie van de beperkte betalingsinstellingen en beperkte instellingen voor elektronisch geld

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018013236
pub.
08/08/2018
prom.
30/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013236

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


30 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 26 juni 2018 op het administratief dossier betreffende de registratie van de beperkte betalingsinstellingen en beperkte instellingen voor elektronisch geld


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, artikel 12bis, § 2;

Gelet op de wet van 11 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betal sluiten op het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, artikelen 82, § 1, en 200, § 1;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bij dit besluit gevoegde reglement van 26 juni 2018 van de Nationale Bank van België op het administratief dossier betreffende de registratie van de beperkte betalingsinstellingen en beperkte instellingen voor elektronisch geld, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te L'Ile-d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

Bijlage bij het koninklijk besluit van 30 juli 2018 tot goedkeuring van het reglement van de nationale bank van belgië van 26 juni 2018 op het administratief dossier betreffende de registratie van de beperkte betalingsinstellingen en beperkte instellingen voor elektronisch geld Reglement van de Nationale Bank van België van 26 juni 2018 op het administratief dossier betreffende de registratie van de beperkte betalingsinstellingen en beperkte instellingen voor elektronisch geld De Nationale Bank van België, Gelet op artikel 12bis van de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België;

Gelet op de wet van 11 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betal sluiten op het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, inzonderheid artikelen 82, § 1, en 200, § 1.

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Afdeling 1. - Algemene bepaling, definities en toepassingsgebied

Art. 1.Dit reglement heeft de gedeeltelijke omzetting tot doel van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG.

Art. 2.Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan verslaan onder : 1° "de wet" : de wet van 11 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betal sluiten op het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen;2° "de Bank" : de Nationale Bank van België;3° "beperkte betalingsinstelling" : een instelling als bedoeld in artikel 2, 9°, van de wet die geregistreerd is op grond van artikel 82 van de wet;4° "beperkte instelling voor elektronisch geld" : een instelling als bedoeld in artikel 2, 74°, van de wet;5° "commissaris" : de commissaris als bedoeld in artikel 110 van de wet. Afdeling 2. - Beperkte betalingsinstellingen

Art. 3.Het administratief dossier als bedoeld in artikel 82, § 1, van de wet dient het volgende te bevatten: 1° een programma van werkzaamheden waarin vermeld wordt welke van de in de punten 1 tot 5 van Bijlage I.A van de wet bedoelde betalingsdiensten de aanvrager voornemens is te verrichten, en, eventueel, welke andere werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 43 en 44 van de wet; 2° een bedrijfsplan met inbegrip van een financieel plan voor de eerste drie boekjaren, dat aantoont dat de aanvrager beschikt over de voor zijn voorgenomen werkzaamheden passende middelen om voor de betalingsdiensten een gezonde bedrijfsvoering te garanderen;3° het bewijs dat de aanvrager beschikt over het in artikel 17 van de wet bedoelde aanvangskapitaal;4° een omschrijving van de maatregelen die overeenkomstig artikel 42, § 1, van de wet zijn genomen ter bescherming van de geldmiddelen van de betalingsdienstgebruiker;5° een beschrijving van de beleidsstructuur en van de organisatieregeling van de aanvrager, waaruit blijkt dat voldaan is aan de verplichtingen opgelegd door de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;6° een beschrijving van het gebruik dat zal worden gemaakt van agenten en bijkantoren in België en van de planning van inspecties ter plaatse en aan de hand van documenten, als bedoeld in artikel 73 van de wet, en, in voorkomend geval, van de voorgenomen deelname van de aanvrager aan een nationaal of internationaal betalingssysteem;7° de identiteit van de aandeelhouders of vennoten als bedoeld in artikel 19 van de wet, de omvang van hun deelneming in kapitaalfracties van de aanvrager en stemrechten, alsmede alle gegevens waarmee kan worden aangetoond dat voldaan is aan de vereisten van artikel 19 van de wet;8° de identiteit van de leiders bedoeld in artikel 20, § 1, van de wet en alle gegevens waarmee kan worden aangetoond dat voldaan is aan de vereisten van artikel 20, §§ 1 en 3, van de wet;9° de identiteit van de commissaris(sen);10° de rechtsvorm en de statuten van de aanvrager;11° het adres van de zetel van de aanvrager;12° een beschrijving van de regeling die garandeert dat de in artikel 49 van de wet bedoelde gemeenschappelijke en beveiligde open communicatienormen worden nageleefd;13° een beschrijving van het beveiligingsbeleid van de aanvrager, waaruit blijkt dat voldaan is aan de artikelen 50 tot 52 van de wet, en met name een overeenkomstig artikel 50 van de wet uitgevoerde gedetailleerde analyse van de risico's verbonden aan de betalingsdiensten, en een beschrijving van de maatregelen op het gebied van risicobeheersing en -beperking die worden genomen om de gebruikers te beschermen en de in de artikelen 51 en 52 van de wet bedoelde operationele en veiligheidsrisico's te beheersen;14° voor het verstrekken van diensten die bestaan in de uitgifte van op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten : een beschrijving van de procedure waaruit blijkt dat voldaan is aan artikel 55 van de wet;15° voor het beheer van rekeningen: een beschrijving van de procedure waaruit blijkt dat voldaan is aan de artikelen 56 tot 58 van de wet. Afdeling 3. - Beperkte instellingen voor elektronisch geld

Art. 4.§ 1. Het administratief dossier als bedoeld in artikel 200, § 1, dient het volgende te bevatten : 1° een programma van werkzaamheden waarin vermeld wordt welke activiteit van uitgifte van elektronisch geld de aanvrager voornemens is te verrichten, en, eventueel, welke andere werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 191, tweede lid, 192 en 203, § 1, van de wet;2° een bedrijfsplan met inbegrip van een financieel plan voor de eerste drie boekjaren, dat aantoont dat de aanvrager beschikt over de voor zijn voorgenomen werkzaamheden passende middelen om voor de uitgifte van elektronisch geld een gezonde bedrijfsvoering te garanderen;3° een omschrijving van de overeenkomstig artikel 194 van de wet genomen maatregelen voor de bescherming van geldmiddelen die in ruil voor uitgegeven elektronisch geld zijn ontvangen;4° een beschrijving van de beleidsstructuur en van de organisatieregeling van de aanvrager, waaruit blijkt dat voldaan is aan de verplichtingen opgelegd door de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;5° een beschrijving van het gebruik dat zal worden gemaakt van distributeurs, agenten en bijkantoren in België en van de planning van inspecties ter plaatse en aan de hand van documenten, als bedoeld in artikel 73 van de wet, waarnaar artikel 190, § 2, van de wet verwijst, en, in voorkomend geval, van de voorgenomen deelname van de aanvrager aan een nationaal of internationaal betalingssysteem;6° de identiteit van de aandeelhouders of vennoten als bedoeld in artikel 174 van de wet, de omvang van hun deelneming in kapitaalfracties en stemrechten, alsmede alle gegevens waarmee kan worden aangetoond dat voldaan is aan de vereisten van artikel 174 van de wet;7° de identiteit van de leiders bedoeld in artikel 175, § 1, van de wet en alle gegevens waarmee kan worden aangetoond dat voldaan is aan de vereisten van artikel 175, §§ 1 en 3, van de wet;8° de identiteit van de commissaris(sen);9° de rechtsvorm en de statuten van de aanvrager;10° het adres van de zetel van de aanvrager. § 2. Indien de beperkte instelling voor elektronisch geld tevens betalingsdiensten aanbiedt, dient het administratief dossier als bedoeld in de eerste paragraaf tevens het volgende te bevatten : 1° het bewijs dat de aanvrager beschikt over het aanvangskapitaal vereist door artikel 17 voor de bepaalde betalingsdienst;2° een beschrijving van de regeling die garandeert dat de in artikel 49 van de wet bedoelde gemeenschappelijke en beveiligde open communicatienormen worden nageleefd;3° een beschrijving van het beveiligingsbeleid van de rechtspersoon, waaruit blijkt dat voldaan is aan de artikelen 50 tot 52 van de wet, en met name een overeenkomstig artikel 50 van de wet uitgevoerde gedetailleerde analyse van de risico's verbonden aan de betalingsdiensten, en een beschrijving van de maatregelen op het gebied van risicobeheersing en -beperking die worden genomen om de gebruikers te beschermen en de in de artikelen 51 en 52 van de wet bedoelde operationele en veiligheidsrisico's te beheersen;4° voor het verstrekken van diensten die bestaan in de uitgifte van op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten: een beschrijving van de procedure waaruit blijkt dat voldaan is aan artikel 55 van de wet;5° voor het beheer van rekeningen: een beschrijving van de procedure waaruit blijkt dat voldaan is aan de artikelen 56 tot 58 van de wet. Afdeling 4. - Slotbepalingen

Art. 5.Dit reglement treedt in werking op de datum van het in werking treden van het koninklijk besluit tot goedkeuring ervan.

Brussel, 26 juni 2018.

De Gouverneur, J. SMETS Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 30 juli 2018 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 26 juni 2018 op het administratief dossier betreffende de registratie van de beperkte betalingsinstellingen en beperkte instellingen voor elektronisch geld.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^