Koninklijk Besluit van 30 juli 2018
gepubliceerd op 09 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018013242
pub.
09/08/2018
prom.
30/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013242

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


30 JULI 2018. - Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingsstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 53, § 2;

Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Uit haar functie als lid van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen wordt eervol ontslag verleend aan mevr. Noémie Niesten als vertegenwoordigster van de werkgevers.

Art. 2.De heer Jürgen Van der Haegen wordt benoemd tot lid van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen als vertegenwoordiger van de werkgevers, ter vervanging van Mevr. Noémie Niesten, wiens mandaat hij zal voleinden.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 maart 2018.

Art. 4.De minister bevoegd voor pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te l'Ile-d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^