Koninklijk Besluit van 30 juli 2018
gepubliceerd op 20 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018013333
pub.
20/08/2018
prom.
30/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013333

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


30 JULI 2018. - Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Algemene beschouwingen Dit ontwerp heeft tot doel de vervanging van het koninklijk besluit van 8 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 26/07/1997 numac 1997003398 bron ministerie van financien en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997009625 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarh type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012506 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012501 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming van r sluiten houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen.

De uitvoeringsmaatregelen die van toepassing zijn op institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen waren vastgelegd in 1997 tegen de achtergrond van de wet van 4 december 1990, zoals gewijzigd door de wet van 12 december 1996 en rekening houdende met de toenmalige financieringspraktijken.

Dit ontwerp bevat de volgende elementen : - Ten eerste, worden een aantal wijzigingen aangebracht aan de regeling van de institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen, wat betreft de samenstelling van hun vermogen en de toegelaten activiteiten. - Ten tweede, wordt, naar aanleiding van de wetswijzigingen sedert 1997 en 2007, een terminologische aanpassing doorgevoerd : het besluit verwijst voortaan naar de bepalingen van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten sluiten betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - In de derde plaats, voorziet het ontwerp in nieuwe modaliteiten voor het toezicht op de institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen. Het is de bedoeling om op deze instellingen een toezicht uit te oefenen dat identiek is aan datgene dat op de institutionele AICB'S (de GVBF's bijvoorbeeld) van toepassing is. De bevoegdheden van de FOD Financiën hebben betrekking op de naleving van de artikelen 271/1 tot 271/18 van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten sluiten en van de bepalingen van het ontworpen koninklijk besluit. Het ontwerp bepaalt dat, bij het niet naleven van de wet en het besluit, de FOD Financiën de instelling kan schrappen, waardoor zij niet meer gerechtigd zal zijn om van de specifieke belastingregeling voor de bedoelde instellingen te genieten. Voor deze controle wordt verwezen naar artikel 185bis, § 4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en gewijzigd bij de wetten van 3 augustus 2016 en 5 december 2017, waarbij de Koning de bevoegdheid wordt verleend om te bepalen in welke gevallen de FOD Financiën een institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen kan schrappen.

Gelet op het groot aantal wijzigingen werd een volledig nieuw besluit opgesteld, ter vervanging van het huidig koninklijk besluit van 8 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 26/07/1997 numac 1997003398 bron ministerie van financien en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997009625 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarh type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012506 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012501 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming van r sluiten houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen.

Er werd rekening gehouden met alle opmerkingen van de Raad van State.

Commentaar van de artikelen Artikel 2 herneemt gedeeltelijk artikel 5 van het koninklijk besluit van 8 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 26/07/1997 numac 1997003398 bron ministerie van financien en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997009625 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarh type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012506 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012501 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming van r sluiten, zij het met doorvoering van een terminologische aanpassing. Artikel 2 verwijst namelijk niet langer naar "private beleggingsinstelling" maar naar een institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen. Deze terminologische aanpassing wordt doorgevoerd doorheen het gehele koninklijk besluit.

Artikel 12 herneemt de hoofdzaak van artikel 15, eerste lid van het koninklijk besluit van 8 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 26/07/1997 numac 1997003398 bron ministerie van financien en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997009625 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarh type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012506 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012501 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming van r sluiten met een beperkte aanpassing. Voor de invulling van het begrip "verbonden onderneming" wordt voortaan verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen en niet langer naar het koninklijk besluit van 8 oktober 1978 met betrekking tot de jaarrekeningen van de onderneming.

De bepaling van artikel 15, eerste lid van het koninklijk besluit van 8 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 26/07/1997 numac 1997003398 bron ministerie van financien en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997009625 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarh type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012506 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012501 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming van r sluiten wordt niet hernomen. Zij vormt immers de herhaling van artikel 271/4 van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten sluiten.

Artikel 13 herneemt de hoofdzaak van artikel 16 van het koninklijk besluit van 8 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 26/07/1997 numac 1997003398 bron ministerie van financien en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997009625 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarh type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012506 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012501 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming van r sluiten. Het nieuwe eerste lid van artikel 13 sluit aan bij een ruimere waaier van financieringsvormen waaraan de praktijk behoefte heeft, ondermeer bij het gebruik van "conduit-structuren" (bijvoorbeeld waar een institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen schuldvorderingen koopt en daarvoor financiering krijgt van een tweede vehikel, vaak via leningen of zgn. "variable funding notes").

De summiere omschrijving in artikel 21 van het koninklijk besluit van 8 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 26/07/1997 numac 1997003398 bron ministerie van financien en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997009625 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarh type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012506 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012501 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming van r sluiten wordt aangevuld in artikel 18 van het ontwerp ter verduidelijking dat het vermogen van de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen naast door derden overdragen schuldvorderingen, eveneens kan bestaan uit de bestanddelen bedoeld in artikel 20 van het ontwerp (termijnbeleggingen, liquide middelen, financiële instrumenten en onder meer alle soorten financiële instrumenten en de met de schuldvorderingen verbonden zekerheden met inbegrip van een eventueel eigendomsvoorbehoud.

Artikel 19 herneemt artikel 22 van het koninklijk besluit van 8 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 26/07/1997 numac 1997003398 bron ministerie van financien en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997009625 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarh type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012506 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012501 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming van r sluiten maar met toevoeging van een tweede lid. Dit nieuwe lid verduidelijkt dat een institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen, schuldvorderingen kan verwerven in volle eigendom of mede-eigendom, in het geheel of slechts een deel daarvan. Wanneer de eigen aard van de schuldvorderingen en de voorwaarden waarop de financiële middelen worden aangetrokken dit rechtvaardigen kan de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen (i) haar belegging beperken tot één of enkele schuldvorderingen en/of (ii) beleggen in toekomstige vorderingen.

Niet de juridische vorm of kwalificatie van de vorderingen (huidige, toekomstige, gespreide of geconcentreerde rechten op betaling) zijn doorslaggevend, wel of aan de investeerders voldoende comfort wordt gegeven qua risico en (juridische) structuur, al dan niet uitgedrukt in een externe credit rating.

Op dit punt is het belangrijk dat deze beleggingsinstellingen hun financiële middelen uitsluitend mogen aantrekken van in aanmerking komende beleggers (in de zin van artikel 5 § 3/1 van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten sluiten betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen). Deze institutionele of professionele beleggers zullen hun investeringsbeslissing laten afhangen van de door de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen verschafte informatie omtrent de aard van de schuldvorderingen, de daaraan verbonden risico's en de wijze waarop de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen die risico's beheerst in het belang van de beleggers. Het is typisch voor deze beleggingsinstellingen dat gedetailleerde informatie zal vervat zijn in een prospectus of ander aanbiedingsdocument ("offering memorandum"), zowel omtrent de financiële kenmerken (meer gedetailleerde beschrijving van de obligaties en activa, de verwachte kasstromen en de voorziene aanwending van de kasstromen) als omtrent de diverse contracten die in het kader van de concrete beleggingsverrichtingen (d.i. effectiseringsverrichtingen) door de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen zullen worden afgesloten. In de meeste gevallen mag verwacht worden dat de financiële instrumenten uitgegeven door de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen (typisch obligaties) (i) zullen worden toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en dus het voorwerp zullen uitmaken van een door de bevoegde toezichthoudende overheid goedgekeurd prospectus en (ii) voorzien zullen zijn van een externe credit rating die naar de beleggers toe een inschatting van de kwaliteit van de investering zal geven. Op basis van deze documenten zullen institutionele en professionele beleggers de risico's van een eventuele belegging zorgvuldig kunnen beoordelen.

Deze aanpak van transparantie is in lijn met en wordt verder versterkt door openbaarmakings- en transparantieregelen vervat in recente Europese regelgeving (in het bijzonder de Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012).

De belegging in toekomstige vorderingen is belangrijk voor diverse mogelijke projecten die investeringen kunnen helpen bevorderen. Bij wijze van voorbeeld kan gedacht worden aan de mobilisering van en belegging in : (i) toekomstige huren verschuldigd door een overheid met het oog op de betere financiering van de bouw, renovatie en/of onderhoud van het verhuurde vastgoed, (ii) toekomstige facturaties door een monopolistische netwerkbeheerder met het oog op de financiering van investeringen in zijn netwerkinfrastructuur, of (iii) toekomstige tolgelden door een uitbater van infrastructuur mits gewaarborgde substitutie door een opvolger bij continuïteitsproblemen, enz.

Artikel 20 herneemt artikel 23 van het koninklijk besluit van 8 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 26/07/1997 numac 1997003398 bron ministerie van financien en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997009625 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarh type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012506 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012501 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming van r sluiten maar met invoeging van een nieuwe, tweede zin in haar eerste lid.

De zin verduidelijkt dat de overdrachtsovereenkomst van een schuldvordering kan voorzien in een tijdelijke voorfinanciering aan de derde-cedent voor het tot stand brengen van de schuldvorderingen die aan de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen worden overgedragen Daarbij moet bij wijze van voorbeeld worden gedacht aan de situatie waarbij een institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen een overeenkomst sluit met een kleinere kredietgever om nieuwe kredietvorderingen te kopen uit hoofde van nieuwe kredieten die de kredietgever in de toekomst zal toestaan. Die kredietgever kan bij gebrek aan voldoende (eigen of vreemde) middelen of om redenen van efficiëntie, verkiezen om een pre-financiering door de koper te krijgen eerder dan te proberen financiering van een andere partij of bank te bekomen. Een goed voorbeeld is de kleinere hypotheekverstrekker (privaat of in de sociale sector) die nog voor het verlijden van de notariële akte voor een hypotheeklening de koopprijs voor die lening vanwege de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen wenst te ontvangen).

Ook hier biedt de toelichting in het voorafgaande prospectus en andere documentatie en informatie verstrekt aan de institutionele en professionele beleggers, meestal in combinatie met een eventuele externe rating, bescherming voor de intekenende institutionele beleggers. In regel zal het gaan om prefinanciering voor korte termijnen.

Naast de opheffing van het koninklijk besluit van 8 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 26/07/1997 numac 1997003398 bron ministerie van financien en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997009625 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarh type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012506 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012501 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming van r sluiten houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen voorziet artikel 21 eveneens in de opheffing van het koninklijk besluit van 29 november 1993 op de instellingen voor belegging in schuldvorderingen nu de categorie van instellingen voor belegging in schuldvorderingen die hun financiering ophalen bij het publiek inmiddels werd afgeschaft (zie art. 505 van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders).

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

ADVIES 63.739/2/V van 24 juli 2018 over een ontwerp van koninklijk besluit "houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen" Op 15 juni 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën, belast met bestrijding van de fiscale fraude verzocht binnen een termijn van dertig dagen van rechtswege (*) verlengd tot 1 augustus 2018 een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen".

Het ontwerp is door de tweede vakantiekamer onderzocht op 24 juli 2018. De kamer was samengesteld uit Martine Baguet, kamervoorzitter, Bernard Blero en Wanda Vogel, staatsraden, en Bernadette Vigneron, griffier. Het verslag is uitgebracht door Jean-Luc Paquet, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Martine Baguet.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 24 juli 2018.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten "op de Raad van State", gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Onderzoek van het ontwerp dispositief Artikel 2 1. Het eerste lid is een weergave van de eerste zin van artikel 271/14 van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten sluiten "betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen". De eerste zin van het tweede lid is een weergave van artikel 271/15, eerste lid, van die wet.

Bijgevolg dienen het eerste lid en het tweede lid, eerste zin, weggelaten te worden en schrijve men in de tweede zin van dat tweede lid "(...) verzoek om inschrijving in de zin van de artikelen 271/14 en 271/15 van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten sluiten betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen". 2. De Franse tekst van het ontworpen vierde lid moet afgestemd worden op de Nederlandse tekst en de woorden "lettre recommandée à la poste" moeten vervangen worden door de woorden "envoi recommandé". Artikel 8 In de Franse tekst van paragraaf 1, 3° en 6°, alsook van paragraaf 2, dienen in plaats van de woorden "société de placement en créances" de woorden "société d'investissement en créances" gebruikt te worden, zoals in artikel 271/5 van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten sluiten "betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen".

Die opmerking geldt eveneens voor de artikelen 15 en 20, derde lid (1).

Artikel 9 In het begin van de Franse tekst van het tweede lid dienen de woorden "société de gestion" vervangen te worden door de woorden "société de controle".

Bovendien bevat de Franse tekst in fine niet de woorden "et à la société d'investissements en créance", waarvan de Nederlandse tekst van diezelfde bepaling wel het equivalent vermeldt.

De twee taalversies moeten in overeenstemming gebracht worden.

Artikel 11 Terwijl de Franse tekst van artikel 11 begint met de woorden "Les frais, chargements ou commissions", begint de Nederlandse tekst met de woorden "De kosten, vergoedingen en provisies".

De twee taalversies moeten eveneens op dat punt in overeenstemming gebracht worden.

De griffier B. Vigneron De voorzitter M. Baguet _______ Nota's (*) Deze verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, in fine, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, waarin wordt bepaald dat deze termijn van rechtswege verlengd wordt met vijftien dagen wanneer hij begint te lopen tussen 15 juli en 31 juli of wanneer hij verstrijkt tussen 15 juli en 15 augustus. (1) De opschriften van de hoofdstukken en afdelingen moeten dienovereenkomstig aangepast worden. 30 JULI 2018. - Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoerings-maatregelen inzake institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 185bis, § 4, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en gewijzigd bij de wetten van 3 augustus 2016 en 5 december 2017;

Gelet op de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten sluiten betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, de artikelen 271/15, tweede lid, 271/16 en 271/17, derde lid, ingevoegd bij de wet van 19 avril 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 november 1993 op de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 april 1995, 8 juli 1997 en 20 juli 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 26/07/1997 numac 1997003398 bron ministerie van financien en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997009625 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarh type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012506 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012501 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming van r sluiten houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen;

Gelet op het advies van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, gegeven op 24 april 2018;

Gelet op de open raadpleging in de zin van artikel 2, 18°, van de wet van 2 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen type wet prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, die werd georganiseerd door de FOD Financiën en die liep van 24 tot 31 januari 2018, met toepassing van artikel 271/16 van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten sluiten betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 9 mei 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d.11 juni 2018;

Gelet op advies 63.739/2/V van de Raad van State, gegeven op 24 juli 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de beleggingsinstellingen in schuldvorderingen als bedoeld in artikel 271/1 van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten sluiten betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen (hierna, "de wet). HOOFDSTUK II. - Inschrijving en inschrijvingsvoorwaarden

Art. 2.Indien de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen beroep doet op een beheersvennootschap of een bewaarder wordt bij het in de artikelen 271/14 en 271/15 van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten sluiten bedoelde verzoek om inschrijving een document gevoegd met de identificatie van deze partijen.

De FOD Financiën schrapt de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen : 1° op haar verzoek of na de sluiting van haar vereffening onverwijld medegedeeld aan de FOD Financiën;2° indien zij vaststelt dat, na een gemotiveerde ingebrekestelling, de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen binnen de gestelde termijn de door de FOD Financiën vastgestelde inbreuken op de bepalingen van de wet en van dit besluit niet verholpen heeft. De sluiting van een institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen wordt door de beheersvennootschap of de vereffenaar onverwijld medegedeeld aan de Minister van Financiën bij aangetekend schrijven. HOOFDSTUK III. - Werking Afdeling I. - Verplichtingen en verbodsbepalingen voor de personen en

vennootschappen die betrokken zijn bij de werking van de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen Onderafdeling 1. - De beheersvennootschap van het fonds voor belegging in schuldvorderingen

Art. 3.De beheersvennootschap neemt het administratief en boekhoudkundig beheer waar van het fonds voor belegging in schuldvorderingen.

Art. 4.De beheersvennootschap is tegenover de deelnemers en derden aansprakelijk voor de goede uitvoering van haar opdracht. Elke contractuele bepaling of bepalingen in het beheersreglement die haar aansprakelijkheid zoals gedefinieerd door de wet en dit besluit zou verminderen, beperken of uitsluiten, is nietig.

Art. 5.Het beheersreglement vermeldt de vergoeding van de beheersvennootschap van het fonds voor belegging in schuldvorderingen.

Daarnaast mag zij noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks een vergoeding, schadeloosstelling, provisie of voordeel ontvangen voor het beheer van het fonds voor belegging in schuldvorderingen of voor transacties die in het kader van dit beheer worden verricht.

Onderafdeling 2. - De institutionele beleggingsinstellingin schuldvorderingen

Art. 6.Onverminderd artikel 20, mag de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen buiten het kader van de effectiseringsverrichtingen die zij verricht en buiten de krachtens de wet toegestane beleggingen, geen activa bezitten, geen verbintenissen aangaan en geen andere werkzaamheden uitoefenen.

Onderafdeling 3. - De inningsagent

Art. 7.In de mate dat de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen bij overeenkomst een beroep doet op een inningsagent, dient deze laatste over de nodige middelen in technisch en financieel oogpunt te beschikken die hem toelaten zijn opdracht goed te volbrengen.

Onderafdeling 4. - De bewaarder

Art. 8.§ 1. De institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen kan bij overeenkomst een beroep doen op een bewaarder, die onder meer volgende taken kan waarnemen : 1° zich ervan vergewissen dat de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen tijdig de opeisbare opbrengsten uit haar activa ontvangt;2° de bewaring verzekeren van toegelaten financiële instrumenten en contanten en inzonderheid de gebruikelijke verplichtingen na komen inzake bewaargeving van contanten en van toegelaten financiële instrumenten;3° in opdracht van de beheersvennootschap of de vennootschap voor belegging in schuldvorderingen hun beslissingen met betrekking tot die activa uitvoeren en inzonderheid de verkochte activa afleveren, de aangekochte activa betalen, de dividenden en interesten uit die activa innen, alsook de inschrijvings- en toekenningsrechten laten uitoefenen die eraan verbonden zijn;4° zich ervan vergewissen dat, bij transacties met betrekking tot die activa van de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen, de tegenprestatie binnen de gebruikelijke termijnen wordt geleverd;5° zich ervan vergewissen dat de opbrengsten van de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen een bestemming krijgen in overeenstemming met de wet, de uitvoeringsbesluiten en het beheersreglement of de statuten;6° elke andere instructie van de beheersvennootschap of van de vennootschap voor de belegging in schuldvorderingen met betrekking tot de bewaring van de activa uitvoeren, tenzij die in strijd is met de wet, de uitvoeringsbesluiten, het beheersreglement of de statuten. § 2. Voor de toepassing van deze bepaling stellen de bestuurders van de beheersvennootschap of van de vennootschap voor belegging in schuldvorderingen of de personen die het dagelijks bestuur van deze vennootschappen waarnemen, de bewaarder de gepaste informatie ter beschikking. § 3. In de mate dat de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen bij overeenkomst een beroep doet op een bewaarder, dient deze laatste over de nodige middelen in technisch en financieel oogpunt te beschikken die hem toelaten zijn opdracht goed te volbrengen.

Onderafdeling 5. - De toezichtsvennootschap

Art. 9.De institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen kan bij overeenkomst een beroep doen op een toezichtsvennootschap.

Als de toezichtsvennootschap vaststelt dat de schuldvorderingen of de geldstromen zich op gevoelige wijze anders ontwikkelen dan voorzien, of dat bijzondere gebeurtenissen het risicoprofiel van de schuldvorderingen of de verwachte resultaten gevoelig kunnen wijzigen, brengt zij dit onmiddellijk ter kennis van de beheersvennootschap en de vennootschap van belegging in schuldvorderingen.

Onderafdeling 6. - Het ratingagentschap

Art. 10.De institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen kan bij overeenkomst een beroep doen op een ratingagentschap om een verslag te laten opstellen over de belangrijkste elementen van een effectiseringsverrichting. Afdeling II. - Vergoedingen, provisies en kosten

Art. 11.De kosten, vergoedingen en provisies die ten laste worden gebracht van de deelnemers of de houders van schuldinstrumenten van het fonds voor belegging in schuldvorderingen worden omschreven in het beheersreglement. Afdeling III. - Belangenconflicten

Art. 12.De beheersvennootschap van het fonds voor belegging in schuldvorderingen mag noch de cedent van de schuldvorderingen zijn, noch een met de cedent verbonden onderneming in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen. Afdeling IV. - Uitgifte en verhandeling van rechten van deelneming en

van schuldinstrumenten

Art. 13.De institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen kan haar financiële middelen aantrekken door de uitgifte van rechten van deelneming, schuldinstrumenten en/of via krediet- of leningsovereenkomsten met in aanmerking komende beleggers.

De institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen kan al dan niet per compartiment verschillende soorten effecten uitgeven om haar activa te financieren. Daartoe kan de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen al dan niet per compartiment onder meer bepalen : 1° dat de besteding van de geldstromen geschiedt op basis van de specifieke risico's verbonden aan de schuldvorderingen of aan één of meer schuldvorderingspakketten;2° dat bepaalde categorieën van effecten achtergesteld zijn ten opzichte van andere categorieën;3° dat bepaalde effectencategorieën bij voorrang zullen worden terugbetaald tijdens een bepaalde periode in de levensduur van de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen. Afdeling V. - Boekhouding

Art. 14.De boekhouding van de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen wordt zodanig gevoerd dat de balans en de resultatenrekening van de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen evenals het aantal en de uitstaande hoofdsom van de rechten van deelneming en van de schuldinstrumenten en de krediet- of leningsovereenkomsten met in aanmerking komende beleggers worden bepaald.

Art. 15.De boekhouden van de vennootschap voor belegging in schuldvordering wordt uitgevoerd overeenkomstig Hoofdstuk 2, Afdeling 3, Boek III, van het Wetboek van economisch recht en zijn uitvoeringsbesluiten.

Art. 16.Wanneer de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen verschillende compartimenten omvat, wordt voor elk van hen een afzonderlijke boekhouding gevoerd. Afdeling VI. - Toewijzing van resultaten en terugbetalingen van een

fonds voor belegging in schuldvorderingen

Art. 17.§ 1. De beheersvennootschap van een fonds voor belegging in schuldvorderingen identificeert steeds de bestanddelen van de inkomende geldstromen, inzonderheid de inkomsten, uitgesplitst naar hun aard en oorsprong, en de terugbetalingen in hoofdsom van de schuldvorderingen. § 2. De beheersvennootschap van een fonds voor belegging in schuldvorderingen moet alle ontvangen inkomsten toewijzen volgens de regels vastgesteld in het beheersreglement van het fonds voor belegging in schuldvorderingen. HOOFDSTUK IV. - Samenstelling van het vermogen

Art. 18.Het vermogen van de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen bestaat uit door derden overgedragen schuldvorderingen en, bijkomend, uit de bestanddelen bedoeld in artikel 20, en uit zekerheden die gekoppeld zijn aan schuldinstrumenten, met inbegrip van, in voorkomend geval, eigendomsvoorbehoud.

Art. 19.Een institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen kan pakketten schuldvorderingen verwerven of schuldvorderingen verwerven via opeenvolgende of doorlopende overdrachten.

De institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen kan schuldvorderingen verwerven in volle eigendom of mede-eigendom, in hun geheel of slechts een deel daarvan. Wanneer de eigen aard van de schuldvorderingen en de voorwaarden waarop de financiële middelen worden aangetrokken dit rechtvaardigen, kan de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen (i) haar belegging beperken tot één of enkele schuldvorderingen en/of (ii) beleggen in toekomstige schuldvorderingen.

Art. 20.De institutionele beleggingsinstellingen in schuldvorderingen beleggen in schuldvorderingen en kunnen bijkomend termijnbeleggingen, liquide middelen en financiële instrumenten houden. De overdrachtsovereenkomst kan voorzien in een tijdelijke voorfinanciering aan de derde-cedent voor het tot stand brengen van de schuldvorderingen die aan de institutionele beleggingsinstelling in schuldvorderingen worden overgedragen.

De schuldvorderingen worden verworven in uitvoering van een overdrachtsovereenkomst volgens de daarin bepaalde voorwaarden en modaliteiten.

Overeenkomstig eerste lid, kan de institutionele vennootschap voor belegging in schuldvorderingen of de beheersvennootschap van het institutionele fonds van belegging in schuldvorderingen kan in het kader van haar opdracht en voor rekening van de institutionele beleggingsinstellingen in schuldvorderingen die zij beheert, alle soorten financiële instrumenten, aan- of verkoopopties op financiële instrumenten, rente-instrumenten of deviezen kopen, uitgeven of verkopen dan wel swaps of termijnovereenkomsten op deviezen of op rente sluiten en opties op dergelijke overeenkomsten verhandelen voor zover de verrichting dient als dekking van een risico verbonden aan een of meer balansbestanddelen. HOOFDSTUK V. - Opheffingsbepaling

Art. 21.Het koninklijk besluit van 29 november 1993 op de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 april 1995, 8 juli 1997 en 20 juli 2000 en het koninklijk besluit van 8 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 26/07/1997 numac 1997003398 bron ministerie van financien en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997009625 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarh type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012506 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012501 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming van r sluiten houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen worden opgeheven. HOOFDSTUK VI. - Uitvoeringsbepaling

Art. 22.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit Gegeven te l'le-d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^