Koninklijk Besluit van 30 juli 2018
gepubliceerd op 30 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4bis van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en van artikel 54 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018013449
pub.
30/08/2018
prom.
30/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013449

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


30 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4bis van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en van artikel 54 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, artikel 4bis, vervangen bij de wet van 17 juli 2015;

Gelet op de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 54;

Gelet op het voorstel van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, gedaan op 8 september en 6 oktober 2016 en op 5 juli 2018;

Gelet op het advies van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, gegeven op 22 september 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 februari 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 19 januari 2018;

Gelet op het advies 63.578/1 van de Raad van State, gegeven op 22 juni 2018 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Onder het begrip « nieuw voordeel » zoals bedoeld in artikel 4bis, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, dient te worden verstaan ieder voordeel dat aan leden kan toegekend worden naar aanleiding van een gebeurtenis die: 1° hetzij voordien volgens de statuten van het ziekenfonds nog geen aanleiding gaf tot het toekennen van enig voordeel aan deze leden;2° hetzij voordien volgens de statuten van het ziekenfonds reeds aanleiding kon geven tot het toekennen aan deze leden van een voordeel van een andere aard.

Art. 2.Artikel 37 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid en dit koninklijk besluit treden in werking op 1 oktober 2018.

De verplichting tot het bekomen van het voorafgaand akkoord van de raad van bestuur van de landsbond waarbij het ziekenfonds is aangesloten, is van toepassing op alle nieuwe voordelen in de zin van artikel 1 van dit besluit waarvan wordt overwogen ze toe te kennen vanaf een datum die na 30 september 2018 valt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te l'Ile-d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^