Koninklijk Besluit van 30 juli 2018
gepubliceerd op 14 september 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot eervol ontslag van de voorzitster van de raad van bestuur en tot benoeming van een lid en de voorzitster van de raad van bestuur van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2018013526
pub.
14/09/2018
prom.
30/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013526

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


30 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot eervol ontslag van de voorzitster van de raad van bestuur en tot benoeming van een lid en de voorzitster van de raad van bestuur van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op wet van 23 november 2017 tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap, de artikelen 21, § 4 en 22;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 2017 tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de "Belgische Technische Coöperatie";

Overwegende dat Mevr. Nathalie Francken per 30 september 2018 ontslag wenst te nemen als lid van de raad van bestuur van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel en bijgevolg ook als voorzitster van de raad van bestuur, en dat de raad van bestuur hieromtrent een eensluidend met redenen omkleed positief advies heeft gegeven, goedgekeurd bij volstrekte meerderheid;

Overwegende dat hierdoor zowel een mandaat van lid van de raad van bestuur als het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur vacant worden;

Overwegende dat de heer Dirk Rochtus zijn kandidatuur voor het vacante mandaat van lid van de raad van bestuur heeft ingediend;

Overwegende dat Mevr. Hannelore Beerlandt haar kandidatuur voor het vacante mandaat van voorzitster van de raad van bestuur heeft ingediend;

Overwegende dat de leden van de raad van bestuur benoemd worden op basis van hun ervaring op het vlak van internationale ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking en, indien mogelijk, van bedrijfsbeheer;

Overwegende dat de raad van bestuur van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden telt;

Overwegende dat de raad van bestuur het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel ten hoogste voor twee derde bestaat uit leden van hetzelfde geslacht;

Overwegende dat de heer Dirk Rochtus, houder van een master in de internationale politiek en van een doctoraat in de politieke en sociale wetenschappen; hoofddocent is aan de Faculteit Letteren en de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven, voorzitter van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap, ondervoorzitter van het Vlaams Vredesinstituut bij het Vlaams Parlement en bestuurslid van de Vereniging Internationale Relaties; gewezen adjunct-kabinetschef is van de minister bevoegd voor buitenlands beleid en internationale samenwerking in de Vlaamse regering en gewezen lid van de Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen;

Overwegende dat Mevr. Hannelore Beerlandt, houdster van een master in de landbouweconomie, algemeen directeur is van AgriCord, directeur van het consultantbedrijf International Development Innovation Services BVBA en als dusdanig opdrachten heeft uitgevoerd in Afrika en Azië voor verschillende types internationale agentschappen en organisaties, gewezen programmahoofd van de NGO Trias, gewezen economisch adviseur van de voorzitter van de Boerenbond, gewezen onderzoeksassistent in de landbouweconomie en in de ontwikkelingseconomie en als dusdanig terreinonderzoek heeft verricht in Guinee, Tanzania, Vietnam en Zuid-Afrika, en bijgevolg over grote kennis beschikt van de internationale samenwerking;

Overwegende dat Mevr. Hannelore Beerlandt sinds oktober 2017 lid is van de raad van bestuur van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel en de organisatie goed kent;

Op de voordracht van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het mandaat van Mevr. Nathalie Francken van lid van de raad van bestuur van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel wordt eervol beëindigd.

Bijgevolg wordt het mandaat van Mevr. Nathalie Francken als voorzitster van de raad van bestuur van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel van rechtswege beëindigd.

Art. 2.De heer Dirk Rochtus wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel, voor een mandaat dat afloopt op 1 oktober 2021.

Art. 3.Mevr. Hannelore Beerlandt wordt benoemd tot voorzitster van de raad van bestuur van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel, voor een mandaat dat afloopt op 1 oktober 2021.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2018.

Art. 5.De minister bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te le d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, A. DE CROO


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^