Koninklijk Besluit van 30 juli 2018
gepubliceerd op 16 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2018031661
pub.
16/08/2018
prom.
30/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031661

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid


30 JULI 2018. - Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 162bis;

Gelet op de statuten van NMBS, artikel 9;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 mei 2018;

Overwegende het koninklijk besluit van 14 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013014609 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur en tot benoeming van de voorzitter van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding » sluiten tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur en tot benoeming van de voorzitter van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding »;

Overwegende dat de regering het ontslag van de heer Luc JORIS, Mevr.

Valérie LEBURTON, de heer Renaud LORAND en Mevr. Valentine DELWART uit hun functies van bestuurder wenst te acteren;

Overwegende dat de regering hen wenst te vervangen door nieuwe leden die over mandaten zullen beschikken die eindigen op 14 oktober 2019, aangezien de heer Jean-Jacques CLOQUET, Mevr. Isabelle JEURISSEN, Mevr. Ermeline GOSSELIN en Mevr. Laurence GLAUTIER de mandaten overnemen van respectievelijk de heer Luc JORIS, Mevr. Valérie LEBURTON, de heer Renaud LORAND en Mevr. Valentine DELWART;

Overwegende dat de bestuurders gekozen zijn volgens de complementariteit van hun competenties; dat het bijgevolg nodig is om een geheel van personen te benoemen die collectief beschikken over de meest uitgebreide competenties in materies zoals financiële analyse, boekhoudkundig beheer, juridische aspecten, kennis van de vervoersector, deskundigheid inzake mobiliteit, personeelsbeheer en sociale relaties;

Overwegende dat de heer Jean-Jacques CLOQUET over belangrijke kennis beschikt van de vervoersector en over een zeer grote expertise in de materie mobiliteit, meer bepaald als gedelegeerd bestuurder van Brussels South Charleroi Airport;

Overwegende dat de heer Jean-Jacques CLOQUET de noodzakelijke en complementaire competenties heeft en dat zijn kandidatuur dan ook in aanmerking dient genomen te worden in het kader van de benoeming als lid van de raad van bestuur van de NMBS;

Overwegende dat Mevr. Isabelle JEURISSEN over belangrijke kennis beschikt van de vervoersector en over een zeer grote expertise in de materie mobiliteit, meer bepaald als expert bij het kabinet van de Waalse Minister van Milieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn;

Overwegende dat Mevr. Isabelle JEURISSEN de noodzakelijke en complementaire competenties heeft en dat haar kandidatuur dan ook in aanmerking dient genomen te worden in het kader van de benoeming als lid van de raad van bestuur van de NMBS;

Overwegende dat Mevr. Ermeline GOSSELIN over belangrijke kennis beschikt op het gebied van financiële en boekhoudkundige analyse verworven als kabinetschef van de Burgemeester van Bergen en van de Burgemeester van Zinnik;

Overwegende dat Mevr. Ermeline GOSSELIN de noodzakelijke en complementaire competenties heeft en dat haar kandidatuur dan ook in aanmerking dient genomen te worden in het kader van de benoeming als lid van de raad van bestuur van de NMBS;

Overwegende dat Mevr. Laurence GLAUTIER over uitstekende juridische kennis beschikt en ze aanzienlijke kennis van de vervoersector en een zeer grote expertise in de materie mobiliteit heeft verworven, meer bepaald als adviseur bij het Waalse Parlement, in het bijzonder belast met het vervoer en als adviseur bij het kabinet van de Waalse Minister van Economie, belast met dossiers in het bijzonder betreffende mobiliteit. Mevrouw Laurence GLAUTIER beschikt ook over uitgebreide kennis op het vlak van personeelsbeleid die is verworven in het kader van functies die zij heeft uitgeoefend bij de Europese Commissie in het Directoraat-Generaal Onderzoek, belast met het beheer van menselijke en financiële middelen;

Overwegende dat Mevr. Laurence GLAUTIER de noodzakelijke en complementaire competenties heeft en dat haar kandidatuur dan ook in aanmerking dient genomen te worden in het kader van de benoeming als lid van de raad van bestuur van de NMBS;

Overwegende dat zij verklaard hebben het mandaat te willen aanvaarden;

Op voordracht van de Minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en bevoegd voor Infrabel, en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt eervol ontslag verleend uit hun functies van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap NMBS aan : 1° de heer Luc JORIS;2° Mevr.Valérie LEBURTON; 3° de heer Renaud LORAND;4° Mevr.Valentine DELWART.

Art. 2.Worden benoemd als leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS voor een mandaat dat verstrijkt op 14 oktober 2019 : 1° de heer Jean-Jacques CLOQUET;2° Mevr.Isabelle JEURISSEN; 3° Mevr.Ermeline GOSSELIN; 4° Mevr.Laurence GLAUTIER.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De minister die bevoegd is voor de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen en Infrabel is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te l`Ile-d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en bevoegd voor Infrabel, Fr. BELLOT


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^