Koninklijk Besluit van 30 juli 2018
gepubliceerd op 20 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Raad van Beroep van de Psychologencommissie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018031696
pub.
20/08/2018
prom.
30/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031696

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


30 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Raad van Beroep van de Psychologencommissie


Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018 wordt mevrouw Jellina Buelens benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Raad van Beroep van de Psychologencommissie.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Binnen een termijn van zestig dagen vanaf deze bekendmaking kan een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State ingediend worden tegen deze beslissing. Het verzoekschrift moet, gedateerd en ondertekend, vergezeld worden van het vereiste aantal eensluidend verklaarde afschriften en van een afschrift van de bestreden beslissing en bevat: o het opschrift 'verzoekschrift tot nietigverklaring' als het niet eveneens een vordering tot schorsing bevat; o de naam, hoedanigheid en woonplaats of zetel van de verzoekende partij, en in voorkomend geval, de gekozen woonplaats; o het voorwerp van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en de middelen; o de naam en het adres van de verwerende partij.

Het verzoekschrift moet verder bij ter post aangetekende brief naar het volgende adres verstuurd worden: Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^