Koninklijk Besluit van 30 juli 2018
gepubliceerd op 10 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018204040
pub.
10/08/2018
prom.
30/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018204040

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


30 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 86, § 3, gewijzigd bij de wet van 22 augustus 2002 en bij de wet van 29 maart 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, gegeven op 22 januari 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 februari 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, gegeven op 29 maart 2018;

Gelet op het advies nr. 63.641/2 van de Raad van State, gegeven op 25 juni 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Zelfstandigen, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 3, 2°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 maart 1976, wordt vervangen als volgt : "2° de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 6°bis en 11°quater, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994".

Art. 2.In artikel 12bis, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt de eerste zin aangevuld als volgt : "en in de maand mei van het jaar van de toekenning nog minstens één kalenderdag invalide zijn erkend".

Art. 3.In artikel 28, vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2013, worden de woorden "van 19 juni 1990 houdende oprichting van een "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung"" vervangen door de woorden "van 13 december 2016 tot oprichting van een "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Selbstbestimmtes Leben"" en worden de woorden "van 4 maart 1999 "relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées" vervangen door de woorden "van 17 januari 2014 "relatif à l'inclusion de la personne handicapée"".

Art. 4.In de Nederlandse tekst van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "geneesheer" wordt telkens vervangen door het woord "arts";2° het woord "geneesheren" wordt vervangen door het woord "artsen";3° het woord "geneesheren-directeurs" wordt vervangen door het woord "artsen-directeurs";4° het woord "geneesheer-inspecteur" wordt telkens vervangen door het woord "arts-inspecteur".

Art. 5.De minister bevoegd voor sociale zaken en de minister bevoegd voor zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te l'Ile-d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Zelfstandigen, D. DUCARME


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^