Koninklijk Besluit van 30 juli 2018
gepubliceerd op 31 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg en tot opheffing van het koninklijk besluit van 25 juni 2017 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2018204418
pub.
31/08/2018
prom.
30/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018204418

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


30 JULI 2018. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg en tot opheffing van het koninklijk besluit van 25 juni 2017 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 1963 tot oprichting van een openbare instelling genaamd Koninklijke Muntschouwburg, artikel 14bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 545 van 31 maart 1987;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2017 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg en tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 april 2014 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg;

Gelet op het met redenen omklede advies van de Raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg, gegeven op 24 april 2018;

Overwegende dat de heer Mathieu Jouvin, financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg, beslist heeft zijn mandaat neer te leggen op 1 september 2018.

Op de voordracht van de Minister belast met de Federale Culturele Instellingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Mevrouw Agathe Chamboredon Grimaldi wordt benoemd tot financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg voor een periode van zes jaar die aanvangt op 1 september 2018.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 25 juni 2017 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg en tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 april 2014 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg wordt opgeheven.

Aan de heer Mathieu Jouvin wordt eervol ontslag uit zijn functie van financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg verleend.

Art. 3.De Minister belast met de Federale Culturele Instellingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te l'le-d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister belast met de Federale Culturele Instellingen, D. REYNDERS


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^