Koninklijk Besluit van 30 juli 2021
gepubliceerd op 03 augustus 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot erkenning van een bevoorradingscrisis van aardolie en aardolieproducten in provincie Luik

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021032163
pub.
03/08/2021
prom.
30/07/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021032163

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


30 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot erkenning van een bevoorradingscrisis van aardolie en aardolieproducten in provincie Luik


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 januari 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor a sluiten betreffende de aanhouding van verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop, artkel 2, 7° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019202659 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202637 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202639 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclasser type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202638 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 juli 2021;

Gelet op de wetten van de Raad van State gecoordineërd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat zware overstromingen de provincie Luik hebben getroffen, waardoor het gerechtvaardigd was de provinciale fase van het crisisbeheer af te kondigen;

Overwegende dat naar aanleiding van die overstromingen en van de werken die daardoor noodzakelijkerwijze op verschillende sluizen van de Maas uitgevoerd moeten worden, bepaalde opslagplaatsen van aardolieproducten van de provincie Luik niet meer of moeilijk bevoorraad worden en hun voorraden aardolieproducten opraken of op het punt staan op te raken;

Overwegende dat er dient vastgesteld te worden dat in de provincie Luik een bevoorradingscrisis bestaat;

Op de voordracht van de Minister van Energie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De plaatselijke crisis in de provincie Luik ingevolge de overstromingen van 14 en 15 juli 2021 wordt met ingang van 1 augustus 2021 erkend als bevoorradingscrisis, bedoeld in artikel 2, 7°, van de wet van 26 januari 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor a sluiten betreffende de aanhouding van verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en treedt buiten werking op 1 september 2021.

Art. 3.De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te L'le-d'Yeu, 30 juli 2021.

FILIP Van Koningswege : Voor de Minister van Energie, afwezig: De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM.


begin


Publicatie : 2021-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^