Koninklijk Besluit van 30 maart 2018
gepubliceerd op 12 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van het financieringsbedrag voor het jaar 2017 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018201819
pub.
12/04/2018
prom.
30/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201819

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


30 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het financieringsbedrag voor het jaar 2017 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet (I) van 27 december 2006, artikel 116, 3°, vervangen bij de wet van 25 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/05/2017 pub. 21/06/2017 numac 2017203326 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet met betrekking tot de financiering van het asbestfonds sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007022862 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers sluiten ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, artikel 3, § 2, gewijzigd bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 februari 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 21 maart 2018;

Overwegende dat het aantal zelfstandigen dat getroffen is door asbestose en vergoed wordt door het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers en het daarop betrekking hebbende financieringsbedrag ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen voor het jaar 2017 werden meegedeeld op 31 januari 2018 door het Asbestfonds aan de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid;

Overwegende dat dit besluit uiterlijk op 31 maart 2018 moet genomen zijn;

Op de voordracht van de Minister van Zelfstandigen en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het aantal zelfstandigen dat getroffen is door asbestose en ten laste genomen is door het Asbestfonds en het financieringsbedrag bedoeld bij artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007022862 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers sluiten ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, gewijzigd bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015, bedragen respectievelijk 13 en 86.947 EUR voor het jaar 2017.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor het sociaal statuut der zelfstandigen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Zelfstandigen, D. DUCARME


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^