Koninklijk Besluit van 30 mei 1997
gepubliceerd op 10 september 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de bezoldiging voor studenten

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012353
pub.
10/09/1997
prom.
30/05/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

30 MEI 1997. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de bezoldiging voor studenten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de houthandel;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de bezoldiging voor studenten.

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 mei 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Bijlage Paritair Subcomité voor de houthandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1996 Bezoldiging voor studenten (Overeenkomst geregistreerd op 14 mei 1996 onder het nummer 41797/CO/125.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die onder het Paritair Subcomité voor de houthandel ressorteren alsook op hun werklieden.

Met "werklieden", bedoelt men de werklieden en werksters.

Artikel 2.In afwijking op de bepalingen van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1996 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, wordt de bezoldiging voor studenten die arbeid verrichten in het kader van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, waarop titel VI van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten van toepassing is, als volgt vastgesteld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Artikel 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1996 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzegging van drie maand, betekend bij aangetekende brief, gericht aan de Voorzitter van het Paritair Subcomité voor de houthandel.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 30 mei 1997.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^