Koninklijk Besluit van 30 november 2003
gepubliceerd op 30 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn, to

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2003023068
pub.
30/12/2003
prom.
30/11/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 NOVEMBER 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022726 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022727 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022728 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn, tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022726 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022727 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022728 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022726 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022727 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022728 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997000198 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van vijf koninklijke besluiten betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 3, § 1, 5°, hersteld bij het koninklijk besluit van 5 september 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende de bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 3, § 1, 3°, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 mei 1976 en 5 september 2002, en 4°, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 april 1995 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002, en op artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 mei 1976 en de wet van 22 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022726 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022727 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022728 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022726 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022727 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022728 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022726 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022727 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022728 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/01/2002 pub. 12/02/2002 numac 2002022025 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het advies van de Directieraad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 30 april 2003;

Gelet op het advies van het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 23 juni 2003;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van 31 januari 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 14 april 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 28 maart 2003;

Gelet op het protocol van 19 september 2003 van het Sectorcomité XX Openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Copernicushervorming tot doel heeft de federale overheidsdienst om te vormen tot een dynamische organisatie die niet alleen een betere dienstverlening aan de gebruiker beoogt maar ook een betere werkgever wil zijn;

Overwegende dat een radicale verandering van de oriëntatie in het personeelsbeleid één van de pijlers is van de genoemde hervorming en dat de modernisering van de loopbanen van de ambtenaren hiervan een essentieel element uitmaakt;

Overwegende dat de hervorming van de bijzondere loopbanen van het personeel bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering zo vlug mogelijk moet worden gerealiseerd;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De vermeldingen met betrekking tot de niveaus 2 en 2+ in de bijlage gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022726 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022727 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022728 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn, worden opgeheven.

Art. 2.Worden opgeheven in het koninklijk besluit van 8 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022726 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022727 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022728 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering : 1° de artikelen 5 tot 7;2° de artikelen 10 tot 12.

Art. 3.Worden opgeheven in het koninklijk besluit van 8 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022726 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022727 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022728 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten tot vaststelling van diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering : 1° het artikel 14;2° de artikelen 23 tot 26.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2002.

Art. 5.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gedaan te Brussel, 30 november 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^