Koninklijk Besluit van 30 november 2011
gepubliceerd op 16 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de statuten van het « Kinderbijslagfonds van West-Henegouwen », vereniging zonder winstoogmerk

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011206297
pub.
16/01/2012
prom.
30/11/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 NOVEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de statuten van het « Kinderbijslagfonds van West-Henegouwen », vereniging zonder winstoogmerk


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, artikel 26, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het « Kinderbijslagfonds van Doornik en Omliggende », vereniging zonder winstoogmerk Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van het « Kinderbijslagfonds van West-Henegouwen », vereniging zonder winstoogmerk, van 18 mei 2011;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De wijzigingen van de statuten van het « Kinderbijslagfonds van West-Henegouwen », vereniging zonder winstoogmerk, zoals aangenomen bij beslissing van zijn buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2011 worden goedgekeurd.

Art. 2.In het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het « Kinderbijslagfonds van Doornik en Omliggende », vereniging zonder winstoogmerk, wordt de bijlage vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 november 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX

BIJLAGE Kinderbijslagfonds van Picardisch Wallonië Vereniging zonder winstoogmerk 9bis, placette aux Oignons, 7500 DOORNIK STATUTEN Voorwoord De Compensatiekas voor Kinderbijslag van Doornik en Omliggende is een vereniging zonder winstoogmerk die in 1922 gesticht werd op initiatief van Industriëlen en Ondernemers van de regio Doornik - Aat - Lessen - Moeskroen en erkend onder het nummer 24 bij koninklijk besluit van 14 juli 1931 (Belgisch Staatsblad van 22/23 juli 1931).

De statuten werden een eerste maal gewijzigd (verscheidene aanpassingen in het kader van de evolutie van de wetgeving) bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 8 juli 1965, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 2 augustus 1966 (Belgisch Staatsblad van 21 september 1966) en een tweede maal (in het raam van de gewijzigde vzw-wet) door de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2005 met de wijziging van de benaming naar « Kinderbijslagfonds van West Henegouwen » bekrachtigd bij koninklijk besluit van 1 mei 2006 (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2006).

TITEL I. - Naam, doel, zetel, duurtijd van de vereniging

Artikel 1.De vereniging neemt volgende benaming aan : "Kinderbijslagfonds van Picardisch Wallonië, vereniging zonder winstoogmerk", afgekort « CAFWaPi » (Caisse d'Allocations familiales de la Wallonie Picarde).

Art. 2.De vereniging heeft uitsluitend tot doel : de betaling van de uitkeringen voorzien door de wetgeving inzake kinderbijslag voor werknemers, ten gunste van het personeel dat tewerkgesteld is of dat laatst tewerkgesteld was door de leden van de vereniging.

Art. 3.De zetel van de vereniging is gevestigd te 7500 Doornik, placette aux Oignons, nr. 9bis, en bevindt zich derhalve in het gerechtelijk arrondissement Doornik. De zetel kan verplaatst worden naar een andere plaats mits naleving van de procedure in geval van statutenwijziging. De algemene vergadering kan beslissen over te gaan tot de oprichting van administratieve zetels en bijkantoren. In alle akten, facturen, mededelingen, publicaties en andere documenten die van de vennootschap uitgaan, moet de naam van de vereniging vermeld worden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of de afkorting "VZW", evenals het adres van de zetel van de vereniging.

Art. 4.De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. De vereniging kan te allen tijde ontbonden worden overeenkomstig de artikelen 36 en 37 van onderhavige statuten.

TITEL II. - Leden

Art. 5.De vereniging is samengesteld uit twee soorten actieve leden : a) de leden werkgevers, die onderworpen zijn aan de gecoördineerde wetten inzake kinderbijslag voor werknemers;de aansluiting kan niet geweigerd worden aan de werkgever die voldoet aan alle wettelijke en statutaire voorwaarden. b) de gewone leden, benoemd door de algemene vergadering, namelijk de bestuurders. De leden werkgevers kunnen behoren tot de drie gewesten : het Vlaams gewest, het Waals gewest en het gewest Brussel-Hoofdstad.

Art. 6.Het aantal leden werkgevers is onbeperkt. Het aantal mag echter niet minder bedragen dan de minima die zijn vastgesteld door of krachtens de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.

Art. 7.De schriftelijke aanvraag tot toelating impliceert de aansluiting zonder enig voorbehoud betreffende de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de wettelijke voorschriften inzake kinderbijslag.

Art. 8.Men verliest de hoedanigheid van lid van de vereniging ingevolge uittreding of uitsluiting : 1° Uittreding a) Lid werkgever De werkgever die bij het fonds aangesloten is, kan niet uittreden binnen de vier jaar na de toetreding : deze termijn van vier jaar vangt aan op de eerste dag van het trimester tijdens hetwelk de werkgever is aangesloten. De uittredende werkgever dient een opzegtermijn in acht te nemen van minstens dertig dagen, ter kennis gebracht bij aangetekend schrijven : de uittreding heeft uitwerking op het einde van het trimester tijdens hetwelk de opzegtermijn verstrijkt. b) Gewoon lid Het uittreden als bestuurder leidt tot het verlies van de hoedanigheid van lid.2° Uitsluiting a) Lid werkgever De raad van bestuur kan het lid uitsluiten dat : - nalaat de bijdrage te betalen bedoeld in artikel 32, 3° van onderhavige statuten; - nalaat aan het fonds de noodzakelijke inlichtingen te verschaffen op de gestelde data; - opzettelijk onjuiste inlichtingen verschaft; - de statuten niet naleeft; - of een zware fout begaat tegenover het fonds.

Het lid wordt vooraf uitgenodigd om gehoord te worden door de raad van bestuur.

De uitsluiting wordt aan het lid ter kennis gebracht aan de hand van een ter post aangetekend schrijven. De uitsluiting heeft uitwerking op het einde van het trimester tijdens hetwelk de kennisgeving is geschied. b) Gewoon lid De uitsluiting door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 24 van onderhavige statuten leidt tot het verlies van de hoedanigheid van lid. Steeds echter dient het uittredend lid of het lid dat uitgesloten is de verplichtingen opgelegd door de wet, de statuten en de reglementen na te leven tot op het ogenblik waarop de uittreding of de uitsluiting uitwerking heeft.

Art. 9.Geen enkel lid, noch zijn erfgenamen of rechthebbenden hebben enige aanspraak op het bezit van de vereniging.

Art. 10.De leden werkgevers verbinden zich ertoe de nodige controles te laten uitvoeren door het hoofd van het fonds of zijn afgevaardigde, evenals door de verschillende controleurs voorzien door de wet en de reglementen voor de toepassing van de wetgeving terzake. Zij dienen alle mogelijke documenten ter beschikking te stellen die nodig zijn voor deze controle.

Art. 11.De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een lid werkgever opvolgt, dient het fonds daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Art. 12.De raad van bestuur bewaart op de zetel van het fonds een register van de leden. Dit register vermeldt de naam, voornaam en het adres van de leden, of wanneer het om een rechtspersoon gaat, de naam, rechtsvorm en het adres van de maatschappelijke zetel. Bovendien worden alle beslissingen inzake toetreding, uittreding of uitsluiting van de leden opgenomen in dit register door de raad van bestuur binnen de dertig dagen na de datum van inwerkingtreding van de toetreding, de uittreding of de uitsluiting.

Alle leden kunnen het register van de leden raadplegen op de zetel van de vereniging, evenals alle notulen en besluiten van de algemene vergadering, van de raad van bestuur of van de personen die al dan niet een directiefunctie bekleden en die een mandaat bekleden binnen of voor rekening van de vereniging, evenals alle boekhoudkundige documenten van de vereniging.

Dit recht om de documenten te raadplegen, kan door de leden enkel uitgeoefend worden indien zij daartoe een schriftelijke aanvraag richten tot de raad van bestuur waarmee zij tevens een datum en tijdstip zullen afspreken waarop zij deze documenten en stukken zullen raadplegen. Deze zullen niet kunnen weggebracht worden.

Dit recht tot raadpleging kan niet uitgeoefend worden indien het fonds een commissaris-revisor benoemd heeft.

TITEL III. - Algemene vergadering

Art. 13.De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.

Een beraadslaging van de algemene vergadering is vereist voor : 1° een statutenwijziging;2° de benoeming en het ontslag van de bestuurders;3° de benoeming en het ontslag van de controleurs of de commissarissen en de vaststelling van hun vergoeding;4° de kwijting aan de bestuurders en controleurs of commissarissen;5° de goedkeuring van de budgetten en rekeningen;6° de ontbinding van de vereniging;7° de oprichting van administratieve zetels en bijkantoren;8° alle gevallen waarin dit door de wet of de statuten vereist is.

Art. 14.De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur : 1° telkens de raad van bestuur dit nuttig acht in het belang van het fonds;2° telkens één/vijfde van de leden dit schriftelijk vraagt;3° in de gevallen waarin dit door de wet of de statuten voorzien is. Jaarlijks en uiterlijk zes maanden na de datum van de afsluiting van het boekjaar legt de raad van bestuur ter goedkeuring aan de algemene vergadering de jaarrekening van het voorbije boekjaar en de budgetten voor het volgend boekjaar voor.

Art. 15.Alle leden worden opgeroepen voor de algemene vergadering.

De dagorde wordt bij deze oproepingsbrief gevoegd. Ieder voorstel dat ondertekend is door minstens één/twintigste van de leden wordt op de dagorde geplaatst. a) Ambtshalve organisatie van de vergadering De gewone jaarvergadering wordt ambtshalve georganiseerd op de vierde vrijdag van de maand juni om elf uur, op de maatschappelijke zetel van de vereniging te 7500 Doornik, placette aux Oignons, nr.9bis. Deze vergadering kan niet beraadslagen en beslissen over een statutenwijziging, noch over de ontbinding of over enig punt dat niet op de dagorde vermeld staat. Op verzoek van ieder lid kan deze dagorde verkregen worden veertien dagen vóór de datum van de vergadering. b) Individuele bijeenroeping De raad van bestuur kan, om eender welke reden (lokaal niet beschikbaar, gewijzigde datum, buitengewone vergadering....), hetzij de leden individueel oproepen aan de hand van een gewone brief aan de post toevertrouwd of aan de hand van een bericht verzonden ten minste acht dagen vóór de datum van de vergadering; hetzij, indien er meer dan tweeduizend leden zijn, de leden oproepen ten minste veertien dagen vóór de datum van de vergadering, aan de hand van een publicatie in het Belgisch Staatsblad evenals in twee dagbladen, minstens, gepubliceerd in de provincie waar de zetel van het fonds gevestigd is.

Art. 16.Ieder lid, is hij natuurlijke persoon of rechtspersoon, alsook iedere feitelijke vereniging kan schriftelijk a) de vertegenwoordigingsbevoegdheid delegeren aan een lid van de bestuursorganen of personeel;b) een gevolmachtigde aanduiden die een ander lid van de vereniging moet zijn. De raad van bestuur kan de vorm van deze formulieren vastleggen en eisen dat ze neergelegd worden op de maatschappelijke zetel, minstens drie dagen vóór de datum van de vergadering.

Het aantal mandaten per lid is beperkt tot vijf.

Art. 17.De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en, bij diens ontstentenis, door een vice-voorzitter en bij ontstentenis, door de oudste bestuurder.

De voorzitter van de vergadering kiest een secretaris. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers.

De voorzitter, de secretaris en de twee stemopnemers vormen samen het bureau van de algemene vergadering.

Art. 18.De algemene vergadering beraadslaagt over de voorstellen die zijn voorgedragen door de raad van bestuur of door de leden en die op de dagorde vermeld staan.

Art. 19.De algemene vergadering is regelmatig samengesteld ongeacht het aantal leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is, en de besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, de onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend.

Art. 20.De algemene vergadering kan enkel op geldige wijze beraadslagen en beslissen over een statuten-wijziging op voorwaarde dat de wijzigingen uitdrukkelijk vermeld staan in de oproepingsbrief en op voorwaarde dat de vergadering minstens twee derden van haar leden verenigt, aanwezig of vertegenwoordigd.

In afwijking van de eerste alinea kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en beslissen over een statutenwijziging zonder dat twee derden van haar leden verenigd zijn, indien de vereniging méér dan vijfhonderd leden telt.

Indien de vereniging minstens vijfhonderd leden telt en twee derden van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de eerste vergadering, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die op geldige wijze zal kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is, en de wijzigingen aannemen met de meerderheden voorzien in alinea 4 of 5. De tweede vergadering kan niet gehouden worden op minder dan vijftien dagen na de datum van de eerste vergadering.

Geen enkele wijziging kan worden aangenomen dan met een tweederdemeerderheid van de stemmen van de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien de wijziging echter betrekking heeft op de doelstelling(en) met het oog waarop de vereniging werd opgericht, kan deze wijziging enkel aangenomen worden met een viervijfdemeerderheid van de stemmen van de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 21.Ieder lid van de vereniging beschikt over één stem. De leden werkgevers hebben bovendien nog een extra stem per vijftig begunstigden ingeschreven op 31 december van het laatste afgesloten boekjaar, met een maximum van 24 extra stemmen per lid werkgever.

Art. 22.De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in een bijzonder register dat bewaard wordt bij de zetel van de vereniging. De notulen zijn ondertekend door de zittingsvoorzitter of, in geval van verhindering, door ten minste twee bestuurders die de zitting bijgewoond hebben. Afschriften of uittreksels ondertekend door twee bestuurders of door één bestuurder en het hoofd van het fonds kunnen uitgereikt worden aan belanghebbenden.

TITEL IV. - Raad van bestuur

Art. 23.De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Zo is de raad van bestuur onder meer bevoegd voor het verwerven, vervreemden en ruilen van alle roerende en onroerende goederen, het huren en verhuren, het aanvaarden van giften en legaten, het aangaan van leningen, het verschaffen van waarborgen, het optreden in rechte als eiser of verweerder, het aannemen van personeel en het bepalen van de bezoldigingen, het aangaan van compromissen en het treffen van dadingen, eventueel na de machtigingen daartoe te hebben verkregen die door de wet vereist zijn.

De raad van bestuur legt aan de vergadering de voorstellen voor tot wijziging van de statuten.

De raad van bestuur stelt de bijzondere reglementen vast voorzien in artikel 24 van de gecoördineerde wetten inzake kinderbijslag voor werknemers, met uitzondering echter van deze die betrekking hebben op de sancties, voor de redactie waarvan een delegatie van de algemene vergadering vereist is.

Art. 24.De raad van bestuur is samengesteld uit minstens zes leden en maximum zestien leden, verkozen voor drie jaar door de algemene vergadering, en, in voorkomend geval, door de algemene vergadering afzetbaar.

De bestuurders kunnen verkozen worden buiten de leden van de vereniging en dit ten beloop van de helft.

Jaarlijks kiest de raad van bestuur in zijn midden een voorzitter en twee vicevoorzitters.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door de eerste vicevoorzitter of door de tweede vicevoorzitter en bij ontstentenis door de oudste van de beheerders.

De leden van de raad van bestuur worden niet vergoed. Ze kunnen echter wel recht hebben op de terugbetaling van hun verplaatsingkosten waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering zal kunnen beslissen dat de leden van de raad van bestuur recht hebben op presentiegeld; de algemene vergadering stelt het bedrag ervan vast.

Het hoofd van het fonds woont de vergaderingen van de raad van bestuur bij, behoudens andersluidende beslissing. Hij heeft een raadgevende stem, indien hij geen bestuurder is.

Art. 25.De raad van bestuur komt bijeen na oproeping door de voorzitter van de raad of diens afgevaardigde, minstens twee keer per jaar en telkens dit nodig is : hij is ertoe gehouden de raad van bestuur bijeen te roepen op verzoek van minstens vier bestuurders.

De dagorde wordt bij de oproepingsbrief gevoegd.

Enkel de punten die op de dagorde van de oproeping vermeld staan, kunnen het voorwerp uitmaken van een besluit, behalve : 1° wanneer alle aanwezige bestuurders hun unaniem akkoord geven om een vraag te behandelen die niet op de dagorde vermeld staat 2° of wanneer er spoed bestaat om te beraadslagen over een onvoorziene vraag die opduikt in de loop van de vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan aan één van zijn collega's een schriftelijke volmacht geven om hem te vertegenwoordigen.

De stemming is geldig ongeacht het aantal bestuurders dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder beschikt over één stem en, eventueel, over de stemmen van maximum twee volmachtgevende collega's.

De besluiten worden genomen bij meerderheid der stemmen; de onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend. In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de zitting de beslissende stem.

Van de zittingen worden notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering of, wanneer deze verhinderd is, door minstens twee bestuurders die de vergadering hebben bijgewoond.

De uittreksels of afschriften van deze notulen worden door de voorzitter of, wanneer deze verhinderd is, door minstens twee bestuurders of door één bestuurder en het hoofd van het fonds voor waar en oprecht gewaarmerkt.

Art. 26.De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichtingen aan met betrekking tot de verbintenissen van de vereniging.

Ze zijn enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

TITEL V. - Delegatie van bevoegdheden

Art. 27.De raad van bestuur kan de uitvoering van de door de raad genomen besluiten, het dagelijks bestuur van het fonds evenals de vertegenwoordiging van het fonds met betrekking tot dit dagelijks bestuur delegeren aan een beheerscomité samengesteld uit de voorzitter, de directeur en de adjunct-directeur.

De delegatie preciseert de uitgestrektheid van de bevoegdheden alsmede of er individueel opgetreden wordt, gezamenlijk of als college.

Art. 28.De rechtsgedingen, als eiser of als verweerder, worden gevoerd in naam van de vereniging, door de voorzitter van de raad of door iedere andere afgevaardigde die daartoe werd aangeduid door de raad van bestuur.

Art. 29.Alle akten die het fonds verbinden, andere dan deze van het dagelijks bestuur of handelingen ingevolge bijzondere volmachten, worden ondertekend door de voorzitter en één bestuurder, die zich tegenover derden niet dienen te verantwoorden door middel van een voorafgaand besluit van de raad.

Art. 30.Tot de bevoegdheden van het dagelijks bestuur behoren alle handelingen die gewoonlijk nodig zijn voor de vervulling van de taken die door de wet of de reglementen toegekend zijn aan het fonds, overeenkomstig de richtlijnen van de algemene vergadering, evenals alle handelingen die normaal vereist zijn voor de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering of voor de goede werking van de diensten en onder meer : 1° Het opstellen en ondertekenen van de betaalmiddelen en, algemeen, het onderhandelen en verrichten van alle financiële operaties, het innen van alle betaalde sommen, het verlenen van kwijting en het nemen van alle nuttige maatregelen in geval van belegging van fondsen binnen de toegelaten grenzen.Voor deze verrichtingen is de medeondertekening door een tweede verantwoordelijke persoon, aangeduid door de raad van bestuur, noodzakelijk. 2° Het meedelen aan de bevoegde autoriteiten van alle wettelijk vereiste mededelingen of inlichtingen.3° Het stellen van alle handelingen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met het oog op de behartiging van de belangen van de vereniging en de inning en invordering van de aan de vereniging verschuldigde sommen en inzonderheid : a) optreden voor de rechtbanken in naam van de vereniging, als eiser of verweerder;b) met de schuldenaars van de vereniging een akkoord afsluiten met het oog op de uitvoering van de vonnissen uitgesproken in het voordeel van de vereniging;c) door alle wettelijke middelen, de vonnissen uitgesproken in het voordeel van de vereniging, uitvoeren, toestemmen in of zich verzetten tegen bepaalde proceshandelingen, opheffing verlenen van deze uitvoeringen;d) de schuldvorderingen van de vereniging indienen in geval van faillissement van de schuldenaars van de vereniging 4° Het uitvoeren van de rechterlijke beslissingen die een veroordeling van de vereniging inhouden.5° In geval van hoogdringendheid en ten bewarende titel, het nemen van alle maatregelen met het oog op de goede werking en het behoud van de rechten en belangen van de vereniging of van de openbare dienst die ze op zich neemt.6° Kan geenszins en op geen enkele wijze behoren tot het dagelijks bestuur : het onderzoek van de opmerkingen afkomstig van de Rijksdienst aan de vereniging met betrekking tot het administratief en financieel bestuur van de vereniging evenals het antwoord op deze opmerkingen;dit onderzoek ressorteert immers onder de bevoegdheid van de raad van bestuur. 7° Personeel aanwerven of ontslaan, buiten het personeel van directie. TITEL VI. - Controleur of commissaris

Art. 31.De algemene vergadering duidt onder haar leden of erbuiten, voor een maximum termijn van drie jaar, één of meerder controleurs of commissarissen aan die de rekeningen, opgemaakt door de raad van bestuur bij de afsluiting van het boekjaar, controleren. De algemene vergadering kan deze mandaten verlengen en, in voorkomend geval, herroepen.

Ze kunnen, zonder ze te verplaatsen, inzage nemen van de boeken, briefwisseling, notulen, en meer algemeen, van alle bescheiden van de vereniging.

De algemene vergadering kan hen een bepaalde vergoeding toekennen.

Indien ze met meerderen zijn, nemen ze hun beslissingen collegiaal.

Ze brengen aan de algemene vergadering verslag uit van hun opdracht.

TITEL VII. - Middelen

Art. 32.De middelen van de vereniging bestaan uit : 1° De inkomsten die aan de vereniging verschuldigd zijn ingevolge de toepassing van de wet;2° De toelagen, giften of andere inkomsten die de vereniging zou kunnen genieten, hetzij ingevolge de wet, hetzij ingevolge enige andere titel;3° De extra bijdragen die de vereniging zou kunnen vragen aan haar leden werkgevers bij besluit van de raad van bestuur, indien de administratieve reserve ontoereikend was om de administratiekosten volledig te dekken : het bedrag van deze extra bijdrage, door de aangesloten werkgever te betalen, wordt als volgt verkregen : a) het bedrag van het tekort wordt vermenigvuldigd met het aantal rechthebbenden dat bij deze werkgever is ingeschreven, op 31 december van het laatste afgesloten boekjaar;b) deze uitkomst wordt gedeeld door het totaal aantal rechthebbenden dat op dezelfde datum bij het fonds is ingeschreven. TITEL VIII. - Reservefonds

Art. 33.Het fonds vormt een reservefonds overeenkomstig de wettelijke voorschriften inzake kinderbijslag voor werknemers.

TITEL IX. - Beheerskosten - Administratieve reserve

Art. 34.De beheerskosten van het fonds worden gedekt door de middelen die daartoe door de wet inzake kinderbijslag voor werknemers voorzien zijn.

Het fonds vormt een administratieve reserve overeenkomstig de wettelijke voorschriften terzake.

In geval dit bedrag ontoereikend zou zijn, zouden extra bijzondere bijdragen kunnen gevorderd worden bij besluit van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 32 van onderhavige statuten.

TITEL X. - Jaarrekening en budgetten

Art. 35.Overeenkomstig artikel 14, alinea 2, van onderhavige statuten, dient de raad van bestuur jaarlijks ter goedkeuring aan de statutaire algemene vergadering de jaarrekening van het afgelopen boekjaar voor te leggen evenals de begroting voor het volgend boekjaar.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

De goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering houdt kwijting in voor de raad van bestuur.

TITEL XI. - Ontbinding, vereffening, fusie

Art. 36.Overeenkomstig artikel 20 van onderhavige statuten, kan de algemene vergadering de ontbinding van de vereniging uitspreken volgens dezelfde voorwaarden als deze die gelden in geval van wijziging van het doel of de doelstellingen van de vereniging.

De algemene vergadering bepaalt de bestemming van de goederen door ze een bestemming te geven die zo goed mogelijk aansluit bij het doel met het oog waarop de ontbonden vereniging werd opgericht. Bij gebreke aan dergelijke bestemming gaan de goederen naar de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers.

De algemene vergadering staat tezelfdertijd in voor de vereffening, die dient te gebeuren onder toezicht van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. Ze benoemt één of meerdere vereffenaars die hun opdracht uitvoeren in voortdurende samenwerking met deze Rijksdienst, ze legt hun bevoegdheden vast en bepaalt eventueel hun vergoeding.

Er kan enkel worden overgegaan tot verdeling van het actief na aanzuivering van het passief.

Art. 37.De algemene vergadering kan beslissen over te gaan tot fusie met een ander fonds volgens dezelfde voorwaarden als deze voorzien in geval van ontbinding.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^