Koninklijk Besluit van 30 september 2020
gepubliceerd op 16 oktober 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de verdeling van bepaalde bevoegdheden

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie
numac
2020031278
pub.
16/10/2020
prom.
30/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020031278

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


30 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de verdeling van bepaalde bevoegdheden


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 121, vervangen bij de wet van 26 april 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol);

Gelet op het protocol van onderhandeling nr. 456/3 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten, gesloten op 5 september 2019;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 10 september 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 19 mei 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d. 19 mei 2020;

Gelet op advies 67.709/2/V van de Raad van State, gegeven op 12 augustus 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de artikelen IV.I.3, tweede en derde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013000204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten aangaande de eerste aanwijzing van de personeelsleden van het operationeel kader type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 25/04/2013 numac 2012204930 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan tot verhoging van de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof sluiten, IV.I.18, derde lid, IV.I.21, eerste lid, VII.I.22, eerste lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 houdende uitvoering van de hoofdstukken VIII en IX van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 02/10/2008 numac 2008000810 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 houdende uitvoering van de hoofdstukken VIII en IX van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. - Du sluiten, VIII.III.8 en VIII.XIII.11, tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 november 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2004 pub. 06/12/2004 numac 2004000532 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten, RPPol, worden de woorden "commissaris-generaal" telkens vervangen door de woorden "directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie".

Art. 2.In de artikelen IV.I.40, tweede lid, IV.II.46, eerste lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 juni 2009 en van 11 januari 2019, V.II.16, eerste lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 24 april 2014, en IX.III.10, eerste lid, RPPol, worden de woorden "commissaris-generaal" telkens vervangen door de woorden "directeur van de directie van het personeel van de federale politie".

Art. 3.In de artikelen V.III.11, eerste lid, en V.III.15, tweede lid, RPPol, worden de woorden "de commissaris-generaal" telkens vervangen door de woorden "de betrokken directeur of het betrokken diensthoofd rechtstreeks afhangend van de commissaris-generaal of van een directeur-generaal".

Art. 4.In artikel VI.II.37 RPPol, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2005, worden de woorden "aan de commissaris-generaal of aan de door deze aangewezen directeur-generaal" vervangen door de woorden "aan de directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie".

Art. 5.In artikel VI.II.88, tweede lid, RPPol, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005000536 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten, worden de woorden "de commissaris-generaal" vervangen door de woorden "de betrokken directeur-generaal".

Art. 6.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2020-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^