Koninklijk Besluit van 30 september 2020
gepubliceerd op 03 november 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2020043332
pub.
03/11/2020
prom.
30/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020043332

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


30 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2005 pub. 04/08/2005 numac 2005000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden sluiten houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden sluiten betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 3 juni 2018, artikel 4 en de artikelen 10, § 2, 2° et 10, § 3;

Gelet op het Koninklijk besluit van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2005 pub. 04/08/2005 numac 2005000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden sluiten houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 juli 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 13 juli 2020;

Gelet op het advies nr. 67.846/2/V van de Raad van State, gegeven op 27 juli 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 juni 1973;

Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door de omstandigheid dat het gezien de maatregelen teneinde de verspreiding van Covid-19 te vermijden gepast voorkomt dat er zo weinig mogelijk rechtstreekse contacten gebeuren, dat de toegangsbewijzen en abonnementen via digitale dragers aan deze doelstelling tegemoet komen en dat gelet op de huidige Coronacrisis naar aanleiding van de eerstkomende voetbalwedstrijden met publiek deze mogelijkheid van digitale dragers dan ook zo snel mogelijk toegepast kan worden.

Gelet op het advies 66/2020 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 7 augustus 2020;

Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2005 pub. 04/08/2005 numac 2005000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden sluiten houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1) Punt 9° wordt vervangen als volgt. "9° "identiteitsdocumenten": documenten uitgevaardigd door een officiële instantie, op basis waarvan de identiteit van de houder kan vastgesteld worden, zijnde nationale identiteitskaarten, internationaal erkende paspoorten of rechtsgeldige vervangende documenten;" 2) Er wordt een punt 10° toegevoegd als volgt: "10° "het koninklijk besluit van 6 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen sluiten": het koninklijk besluit van 6 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen sluiten houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen."

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd als volgt: "Een toegangsbewijs bevindt zich op een papieren drager of op een digitale drager."

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd als volgt: "Een abonnement bevindt zich op een papieren drager of op een digitale drager."

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1. Punt 6° wordt vervangen als volgt. "6° de naam en voorna(a)m(en) van de houder van het toegangsbewijs alsook de naam van de organisator en de naam van de distributeur;" 2. Er wordt tweede lid toegevoegd als volgt: "In afwijking van het eerste lid kunnen, ingeval van een digitale drager, de gegevens waarvan sprake in 2°, 3°, 8°, 9° en 10° bij de aankoopbevestiging expliciet opgenomen worden in plaats van deze op het toegangsbewijs zelf te vermelden."

Art. 5.In artikel 5 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd als volgt: "In afwijking van het eerste lid kunnen, ingeval van een digitale drager, de gegevens waarvan sprake in 1°, 4° en 5° en in artikel 4, 2° en 3° bij de aankoopbevestiging expliciet opgenomen worden in plaats van deze op het abonnement zelf te vermelden."

Art. 6.In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen als volgt: "De veiligheidscapaciteit, bedoeld in het eerste lid, mag de theoretische capaciteit en de evacuatiecapaciteit, waarvan sprake in het koninklijk besluit van 6 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen sluiten, niet overschrijden."

Art. 7.In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid van paragraaf 2 vervangen als volgt: "Voor wat betreft de voorverkoop voor nationale voetbalwedstrijden, worden de toegangsbewijzen voor de bezoekende supporters toegekend aan de bezoekende club, die deze toegangsbewijzen onder de eigen supporters dient te verdelen. Bovenvermelde verdeling gebeurt mits identificatie van de houders aan de hand van een identiteitsdocument, en dit overeenkomstig artikel 11, § 2, vijfde en zesde lid."

Art. 8.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden het tweede en het derde lid vervangen en worden een vierde, vijfde en zesde lid toegevoegd als volgt: "Onverminderd artikel 7, 3°, van dit besluit, kent de organisator een abonnement toe aan één persoon die zich identificeert aan de hand van een identiteitsdocument.

In afwijking van het tweede lid kan de organisator beslissen om aan een persoon die zich identificeert aan de hand van een identiteitsdocument meerdere abonnementen toe te kennen voor zover de personen voor wie ze bestemd zijn, eveneens geïdentificeerd zijn aan de hand van een identiteitsdocument. In voorkomend geval vermeldt de organisator op het abonnement de naam en voorna(a)men van de persoon aan wie het abonnement zal worden toegewezen, en registreert de organisator tevens de naam en voorna(a)men van de persoon die dit abonnement of deze abonnementen heeft aangevraagd.

Wanneer via digitale weg meerdere abonnementen worden toebedeeld, zoals bedoeld in het derde lid, kan de identificatie gebeuren via digitale overdracht.

Wanneer ter plaatse op het centrale secretariaat van de organisator of bij de door de organisator erkende gedecentraliseerde punten meerdere abonnementen worden toebedeeld, zoals bedoeld in het derde lid, kan dit via een kopie van de identiteitskaart.

De minister bepaalt de modaliteiten van de digitale overdracht, voorzien in het vierde lid, en de kopie van de identiteitskaart, voorzien in het vijfde lid."

Art. 9.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: " § 1. De toegangsbewijzen worden ter beschikking gesteld op het centrale secretariaat van de organisator, in enig ander gedecentraliseerd punt erkend door de organisator, aan de loketten van het stadion of via de commerciële partners van de organisator op voorwaarde dat voorafgaand aan het ter beschikking stellen van de toegangsbewijzen een controle van de lijst met stadionverboden mogelijk is. § 2. Op het centrale secretariaat van de organisator of bij de door de organisator erkende gedecentraliseerde punten kan in voorverkoop, door een persoon die zich identificeert aan de hand van een identiteitsdocument, maximum één toegangsbewijs verkregen worden.

In afwijking van het eerste lid kan de organisator beslissen om aan een persoon die zich geldig identificeert meerdere toegangsbewijzen toe te kennen voor zover de houders voor wie ze bestemd zijn, geïdentificeerd zijn aan de hand van een identiteitsdocument.

Indien deze toegangsbewijzen bestemd zijn om te worden verdeeld onder leden van een supportersclub, dan worden deze leden eveneens geïdentificeerd zijn aan de hand van een identiteitsdocument.

Zonder identificatie kunnen in voorverkoop geen toegangsbewijzen verkregen worden.

Wanneer via digitale weg meerdere toegangsbewijzen worden toebedeeld, zoals bedoeld in het tweede en het derde lid, kan de identificatie, indien mogelijk, gebeuren via digitale overdracht.

Wanneer ter plaatse op het centrale secretariaat van de organisator of bij de door de organisator erkende gedecentraliseerde punten meerdere toegangsbewijzen worden toebedeeld, zoals bedoeld in het tweede en het derde lid, kan dit via een kopie van de identiteitskaart.

De minister bepaalt de modaliteiten van de digitale overdracht, voorzien in het vijfde lid, en de kopie van de identiteitskaart, voorzien in het zesde lid. § 3. Aan de loketten van het stadion in de drie uren die de wedstrijd voorafgaan, kan per persoon die zich identificeert aan de hand van een identiteitsdocument, maximaal één toegangsbewijs verkregen worden.

Ingeval deze persoon begeleider is van kinderen jonger dan 12 jaar, kunnen voor deze kinderen eveneens toegangsbewijzen verkregen worden zonder voormelde identificatievereisten.

De verdeling van toegangsbewijzen aan de loketten dient zo vloeiend mogelijk te gebeuren. § 4. Wanneer toegangsbewijzen of abonnementen ter beschikking gesteld worden aan een commerciële partner van de organisator, deelt deze, ten laatste één week voor de wedstrijd, of bij de bekendmaking van de wedstrijd indien deze bekendmaking gebeurt minder dan een week voor deze wedstrijd, de manier waarop hij de toegangsbewijzen of abonnementen zal toewijzen of toegewezen heeft mee aan de organisator.

Ter zelfder gelegenheid communiceert deze commerciële partner de namen van de houders aan wie de toegangsbewijzen of abonnementen werden toegewezen aan de organisator. Deze houders identificeren zich ten aanzien de organisator aan de hand van een identiteitsdocument.

De identificatie gebeurt conform paragraaf 2, vijfde en zesde lid."

Art. 10.In artikel 12 wordt de eerste zin `De organisator dient permanent een overzicht te kunnen overleggen van alle verspreide toegangsbewijzen en abonnementen' aangevuld met wat volgt: "teneinde te controleren dat de veiligheidscapaciteit, bedoeld in artikel 6, niet overschreden wordt en teneinde te controleren dat er geen enkel toegangsbewijs en geen enkel abonnement werd toebedeeld aan personen met een lopend stadionverbod."

Art. 11.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de woorden `De veiligheidsverantwoordelijke en de ambtenaren of agenten belast met de controle op de toepassing van de wet en zijn uitvoeringsbesluiten' vervangen als volgt: "Enkel de veiligheidsverantwoordelijke en de ambtenaren of agenten belast met de controle op de toepassing van de wet en zijn uitvoeringsbesluiten"

Art. 12.In hetzelfde besluit wordt een artikel 13/1 ingevoegd, luidende: "De persoonsgegevens verwerkt in het kader van huidig besluit, worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is."

Art. 13.In artikel 14 van hetzelfde besluit wordt het punt 1° vervangen als volgt: "1° een controle van het toegangsbewijs of abonnement onder alle omstandigheden effectief en efficiënt verzekerd is. Indien voor de toegangsbewijzen of abonnementen gebruik wordt gemaakt van digitale dragers, gebeurt de toegangscontrole elektronisch, en dit enkel voor wat betreft de toegang tot het stadion maar niet om andere vormen van controle uit te voeren;"

Art. 14.In hetzelfde besluit wordt een artikel 15/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 15/1.Onverminderd de vereisten in de wet of haar uitvoeringsbesluiten, kan elke organisator bij het nemen van de noodzakelijke maatregelen met het oog op het garanderen van de veiligheid in en rond het stadion, beroep doen op technologische ondersteuning. De inzet van deze ondersteuning dient conform te zijn aan de bepalingen van de wet, van dit besluit, van de Algemene verordening gegevensbescherming en van elke van toepassing zijnde regelgeving.

In voorkomend geval beschikt de organisator over de nodige uitrusting, voorzieningen en procedures die haar in staat stellen de veiligheid in en rond het stadion te verzekeren door signalen, oproepen, beelden, identificatie- en lokalisatiegegevens van de onder toezicht zijnde goederen en personen te ontvangen, te lokaliseren, te analyseren, te verifiëren en door te melden aan de politiediensten, dit alles conform de vigerende regelgeving.

De minister kan de voorwaarden nader bepalen waaraan de technologische ondersteuning moet voldoen."

Art. 15.De artikelen 7, 8 en 9 van dit besluit treden in werking op 1 februari 2021.

Art. 16.De Minister bevoegd voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 30 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken P. DE CREM


begin


Publicatie : 2020-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^