Koninklijk Besluit van 31 augustus 1998
gepubliceerd op 09 september 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022522
pub.
09/09/1998
prom.
31/08/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 1998. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, §§ 1 en 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997 en bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op het artikel 28, § 8, vervangen bij het koninklijk besluit van 6 april 1995 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 1995, 6 februari 1996, 10 juli 1996, 15 januari 1997, 23 januari 1998, 20 mei 1998 en 10 juni 1998;

Gelet op de beslissingen van de Overeenkomstencommissie bandagisten-verzekeringsinstellingen geformuleerd op 28 april 1998;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige controle geformuleerd op 28 mei 1998;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole geformuleerd op 24 juni 1998;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, genomen op 8 juni 1998;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat vlug uitvoering moet worden gegeven aan de regeringsmaatregelen betreffende de chronisch zieken, ingevoegd met name in artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen door de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen; dat die maatregelen immers onder andere tot doel hebben voor de chronisch zieken het toepassingsgebied van artikel 28, § 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen uit te breiden op basis van objectieve behoeften; dat het dus van belang is dat dit besluit in het belang van die rechthebbenden zo vlug mogelijk wordt genomen en bekendgemaakt opdat de voormelde maatregel onverwijld van toepassing is;

Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 7 augustus 1998 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 28, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, vervangen bij het koninklijk besluit van 6 april 1995 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 1995, 6 februari 1996, 10 juli 1996, 15 januari 1997, 23 januari 1998, 20 mei 1998 en 10 juni 1998 wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 1998.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 augustus 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen NOMENCLATUUR Artikel 28 § 8. 1° Worden geacht tot de bevoegdheid te behoren van de bandagisten die speciaal zijn erkend om de volgende verstrekkingen te leveren volgens de door Ons vastgestelde bevoegdheidscriteria : a) wagentjes zonder persoonlijke aandrijving : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De verstrekkingen 618494 en 618516 zijn niet cumuleerbaar met volgende verstrekkingen : 656014, 656036, 656051, 656110, 656132, 656213, 656316, 656331, 656412, 656434, 656515, 656611, 656714, 656736, 656751, 656773 en 656795 uit artikel 29 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen 2° De in 1° vermelde verstrekkingen worden alleen vergoed als ze, zowel wat de eerste aflevering als wat de vernieuwing betreft, zijn voorgeschreven door een geneesheer. De verstrekkingen 618494 en 618516 mogen enkel worden voorgeschreven door een geneesheer, specialist voor (motorische) revalidatie, of specialist voor fysiotherapie of voor neurologie of voor neuropediatrie voor zover dat uit een bijgevoegd medisch verslag blijkt dat deze de patiënt in behandeling heeft in het kader van een geïndividualiseerd revalidatieprogramma.

Dit voorschrift, conform het model vervat in bijlage 75 van het koninklijk besluit van 24 december 1963, vermeldt uitdrukkelijk de aanvangsdatum, de aard en de omvang van de functionele en anatomische stoornissen die het gebruik van het toestel rechtvaardigen.

Het wordt door de rechthebbende afgegeven aan de erkende verstrekker van zijn keuze. 3° Vóór de levering van het voorgeschreven toestel legt de erkende verstrekker, samen met het medisch voorschrift, zijn voorstel voor akkoord aan de adviserend geneesheer voor, behoudens voor de artikelen vermeld onder groep f) welke mogen worden verstrekt zonder voorafgaandelijk akkoord van de adviserend geneesheer.Dit voorstel wordt opgemaakt na individueel en persoonlijk uitgevoerde maatname en keuze van het toestel voor de rechthebbende door de erkende verstrekker. Het voorstel houdt een geschreven motivatie in van het toestel en alle eventuele toebehoren als functioneel antwoord op de vastgestelde handicap en behoefte van de patiënt.

Dit voorstel, conform het model vervat in bijlage 76 van het koninklijk besluit van 24 december 1963, bevat, benevens de gegevens die de identificatie van de betrokkene mogelijk maken, een nauwkeurige beschrijving met de codenummers van de verstrekkingen, die overeenstemmen met het gevraagde materieel samen met de code van het product op de lijst.

Er moet op dit formulier gedetailleerd melding worden gemaakt van alle toebehoren en hun prijs die al dan niet zijn opgenomen in de nomenclatuur, en die zijn voorgesteld aan de patiënt of door hem worden gevraagd. Aan de patiënt of zijn aangeduide vertegenwoordiger moet door de erkende verstrekker in voldoende mate uitleg worden verstrekt over de inhoud van het voorstel, en moet een schriftelijk bestek worden opgemaakt over de eventuele supplementen die ten laste vallen van de patiënt.

De in het vorige bedoelde lid niet-vergoedbare supplementen worden eveneens vermeld op een formulier dat door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging is goedgekeurd. Dit formulier wordt in tweevoud opgemaakt en ondertekend door de zorgverlener en de patiënt of zijn aangeduide vertegenwoordiger. Een exemplaar ervan is bestemd voor de patiënt.

Hierbij wordt er door de erkende verstrekker op gewezen dat in geval van weigering van tegemoetkoming door de adviserend geneesheer voor het toestel en/of ook voor alle toebehoren, deze ten laste vallen van de patiënt indien levering geschiedt vóór de beslissing van de adviserend geneesheer gekend is.

De erkende verstrekker voert de aflevering aan de rechthebbende zelf uit en ondertekent mee de dokumenten ad hoc. 4° Twee exemplaren van de tot dusver ingevulde bijlage 76 worden aan het ziekenfonds van de rechthebbende gezonden.Eén exemplaar is bestemd voor de adviserend geneesheer die, op grond daarvan - indien nodig aangevuld met bijkomende inlichtingen of op grond van een lichamelijk onderzoek van de betrokkene - kennis geeft van zijn beslissing binnen een termijn van twee maanden na de ontvangst van voormeld document bij middel van het tweede exemplaar. De goedkeuring door de adviserend geneesheer houdt rekening met de evenwichtige relatie tussen de handicap van de patiënt en het geheel van de hiervoor aangepaste verstrekkingen.

Op zijn vraag worden aan de adviserend geneesheer bijkomend technische inlichtingen en/of toelichtingen van de motivatie verstrekt, wanneer het voorschrift op medisch vlak niet volledig conform de reglementering is ingevuld of onduidelijkheden vertoont. Bij weigering om medische redenen dient de beslissing duidelijk te worden gemotiveerd.

Er mag geen tegemoetkoming worden verleend voor verstrekkingen die zijn geleverd vóór de indiening van het in 3° bedoelde voorstel. 5° De tegemoetkoming die is vastgesteld voor alle toestellen, speciale systemen en toebehoren omvat de opvulsels, de vasthechtingsmiddelen, de hechtingsriemen, inclusief de plaatsingskosten. 6°, a) maatstaven inzake tegemoetkoming voor de onder de rubrieken 1°, a), b), c), en d) vermelde verstrekkingen voor de rechthebbende met een volledig verlies van de motorische functie van de onderste ledematen.

De verzekeringstegemoetkoming wordt verleend op voorwaarde dat : 1. de bewijzen worden geleverd dat de rechthebbende een volledig verlies heeft van de motorische functie van de onderste ledematen en zich niet kan verplaatsen zonder hulp van het voorgestelde toestel;2. het gebruik van het toestel de deelname aan het sociale, gemeenschaps- of gezinsleven mogelijk maakt of verbetert;3. het gebruik van het toestel definitief is in de tijd of ten minste gelijk is aan de vastgestelde hernieuwingstermijn en gedurende een belangrijk deel van de dag noodzakelijk is;4. de verplaatsing met behulp van een toestel met persoonlijke aandrijving bedoeld in 1°, b) volledig autonoom kan gebeuren.b) maatstaven inzake tegemoetkoming voor de onder de rubrieken 1°, a), b), c), en d) vermelde verstrekkingen voor de rechthebbende met een ernstige vermindering van de motorische functie van de onderste ledematen als gevolg van een hemiplegie, osteogenesis imperfecta, multiple sclerose, een aangeboren of verworven zware myopathie, bij een dijbeenamputatie of een amputatie onder de knie beiderzijds of gepaard met een morbide obesitas en met een heupomtrek van meer dan 130 cm. De verzekeringstegemoetkoming wordt verleend op voorwaarde dat : 1. de bewijzen worden geleverd dat de rechthebbende zijn handicap van die aard is dat hij zich moeilijk op eigen krachten kan verplaatsen ten gevolge van een ernstige vermindering van de motorische functie van de onderste ledematen;2. het gebruik van het toestel de deelname aan het sociale, gemeenschaps- of gezinsleven mogelijk maakt of verbetert;3. het gebruik van het toestel definitief is in de tijd of ten minste gelijk is aan de vastgestelde hernieuwingstermijn doch slechts in een per dag beperkt gebruik als transportmiddel voorziet;4. de verplaatsing met behulp van het toestel bedoeld in 1°, b) volledig autonoom kan gebeuren.c) maatstaven inzake tegemoetkoming voor de verstrekkingen 615171 - 615182, 615215 - 615226 en 616453 - 616464 voor de rechthebbende met een ernstige vermindering van de motorische functie van de onderste ledematen. De verzekeringstegemoetkoming wordt verleend op voorwaarde dat : 1. de bewijzen worden geleverd dat de rechthebbende zijn handicap van die aard is dat hij zich moeilijk op eigen krachten kan verplaatsen ten gevolge van een ernstige vermindering van de motorische functie van de onderste ledematen;2. het gebruik van het toestel de deelname aan het sociale, gemeenschaps- of gezinsleven mogelijk maakt of verbetert;3. het gebruik van het toestel definitief is in de tijd of ten minste gelijk is aan de vastgestelde hernieuwingstermijn doch slechts in een per dag beperkt gebruik als transportmiddel voorziet;4. de verplaatsing met behulp van het toestel 615215 - 615226 of 616453 - 616464 moet volledig autonoom gebeuren.d) maatstaven inzake tegemoetkoming voor de verstrekkingen 616372 - 616383 en 616394 - 616405. De verzekeringstegemoetkoming wordt verleend op voorwaarde dat : 1. de rechthebbende beantwoordt aan de voorwaarden vermeld onder punt a);2. de rechthebbende beschikt over een volledig intacte motorische functie van beide bovenste ledematen en romp samen met een normale evenwichtszin en coördinatie nodig voor de specifieke en intensieve activiteiten bij het gebruik van het toestel en hij/zij door middel van het toestel zelfstandig in haar/zijn thuismilieu kan blijven fuctioneren als alleenstaande of binnen het gezin;3. de rechthebbende op datum van levering jonger dan 60 jaar is;e) maatstaven inzake tegemoetkoming voor de verstrekkingen 615871 - 615882, 616431 - 616442, 615893 - 615904, 615915 - 615926, 615930 - 615941, (elektronische wagentjes) 616173 - 616184, 616571 - 616582, 616593 - 616604, 616615 - 616626, 616630 - 616641 en 616652 - 616663. De verzekeringstegemoetkoming wordt verleend voor de rechthebbenden die voldoen aan de criteria vermeld onder 6°, a) op voorwaarde dat : 1. de aflevering van een elektronisch wagentje de gerechtigde in staat stelt een beroep voort te zetten, waardoor hij ofwel onder de sociale zekerheid van de werknemers ofwel onder het sociaal statuut van de zelfstandigen staat;2. de aflevering van een elektronisch wagentje de rechthebbende in staat stelt een vakomscholing voort te zetten die door het College van geneesheren-directeurs is goedgekeurd en waarvan het programma uitdrukkelijk het gebruik van een elektronisch wagentje omvat; 3. de aflevering van een elektronisch wagentje de rechthebbende de mogelijkheid biedt verder naar school te gaan, d.w.z. regelmatig de lessen te volgen van het lager, middelbaar, hoger, beroeps- of technisch onderwijs; die lessen moeten overdag worden gegeven en mogen niet beperkt zijn tot een gedeelte van het jaar; 4. de aflevering van een elektronisch wagentje de rechthebbende in staat stelt een leercontract te vervullen waarvan de afsluiting is geregistreerd en de uitvoering wordt gecontroleerd door een erkend leersecretariaat;5. het gaat om een rechthebbende met een aangeboren spierdystrofie of osteogenesis imperfecta, waarbij aangetoond is dat het gebruik van een toestel met persoonlijke aandrijving tegenaangewezen is en die fysisch en psychisch bekwaam is het elektronische toestel zinvol te gebruiken. De bekwaamheid tot zinvol gebruik moet blijken uit een uitgebreid verslag van de zorgverstrekker over de testresultaten van een vijfdaags gebruik; 6. de rechthebbende, die jonger is dan 65 jaar op het ogenblik van de aanvraag en niet verblijft in een verzorgingsinrichting, door middel van het toestel zelfstandig in haar/zijn thuismilieu kan blijven functioneren als alleenstaande of binnen het gezin en permanente afhankelijkheid van derden of opname in een verzorgingsinrichting dankzij de elektronische wagen kan vermijden. In afwijking van de leeftijdsgrens vermeld onder e), 6. kan het College van geneesheren-directeurs op basis van een gemotiveerde aanvraag (medisch onderzoek en test) een tegemoetkoming voor een elektronisch wagentje toestaan; 7. de rechthebbende die bij een vorige aflevering van een elektronisch wagentje verzekeringstegemoetkoming ontvangen heeft, aan de voorwaarden vermeld onder de punten 1, 2, 3, 4 en 5 beantwoordde en waarvoor de hernieuwingstermijn van het vorig toestel verstreken is en die niet verblijft in een verzorgingsinrichting en door middel van het toestel zelfstandig in haar/zijn thuismilieu kan blijven functioneren als alleenstaande of binnen het gezin. De voorwaarden voor de vergoeding door de verzekering is een gunstige beslissing van de adviserend geneesheer na een geneeskundig onderzoek van de rechthebbende en op grond van de bestaande handicap en de hierboven opgesomde maatstaven. In het biezonder dient te worden aangetoond dat de handicap van de rechthebbende niet adequaat kan worden verholpen met een mechanische rolwagen.

Hiertoe wordt door de verstrekker aan de adviserend geneesheer het verslag overgemaakt van een rolstoeltest uitgevoerd bij de rechthebbende en waarbij de fysische, intellectuele en lokale gebruiksmogelijkheden van mechanische en elektronische toestellen in detail worden vergeleken. Een verslag over de individuele aanpassing van de programmeerbare besturing wordt toegevoegd.

De tegemoetkoming voor die wagentjes wordt slechts toegekend voor zover het gebruik van een wagentje zonder elektrische motor die activiteiten niet mogelijk maakt.

Voor de rechthebbenden die niet beantwoorden aan voormelde maatstaven en waarvoor een elektronisch wagentje opgenomen in de lijst van vergoedbare toestellen wordt afgeleverd, mag de verzekeringsinstelling voor zover de onder punten a) of b) vermelde voorwaarden zijn vervuld, een tegemoetkoming verlenen waarvan het bedrag overeenstemt met Y 528 te coderen onder 615532 - 615543. f) maatstaven inzake tegemoetkoming voor de verstrekkingen 616335 - 616346 en 616416 - 616420. De verzekeringstegemoetkoming wordt verleend op voorwaarde dat : 1. de bewijzen worden geleverd dat de rechthebbende een volledig verlies heeft van de motorische functie van de onderste ledematen;2. de rechthebbende, volledig bed- en rolstoelgebonden, die voor zijn dagelijkse verzorging en voor elke transfer (bed, stoel, toilet) volkomen afhankelijk is van de hulp van derden en ten gevolge van een permanent ernstig gestoorde zithouding in het wagentje dient gepositioneerd te worden;3. het gebruik van het toestel definitief is in de tijd of ten minste gelijk is aan de vastgestelde hernieuwingstermijn en gedurende een belangrijk deel van de dag noodzakelijk is.g) Voor de rechthebbenden die voldoen aan de voorwaarden vermeld in § 8, 6°, c), en niet aan de voorwaarden vermeld in § 8, 6°, b), kan het College van geneesheren-directeurs een afwijking toestaan op de bepalingen van § 8, 6°, c) voor de rechthebbenden voor wie een standaardrolwagen (verstrekkingen 615171 - 615182 en 615215 - 615226) niet geschikt is en de bruikbaarheid ervan onvoldoende is, en dit na advies van de adviserend geneesheer en mits een omstandige motivering van de erkende bandagist wanneer de anatomische of pathologische bijzondere kenmerken van de rechthebbende of zijn levensomstandigheden en zijn omgeving dit rechtvaardigen.In die gevallen kan het College van geneesheren-directeurs voorzien in een tegemoetkoming voor alle onder § 8, 1°, a), b), c) en d) vermelde verstrekkingen. h) Maatstaven inzake tegemoetkoming voor de onder de rubriek 1°, e) en f) vermelde verstrekkingen. De verzekeringstegemoetkoming wordt verleend op voorwaarde dat : 1. de bewijzen worden geleverd dat de rechthebbende ondanks letsels of stoornissen van de motorische functie van de onderste ledematen in staat is zich zelfstandig te verplaatsen met behulp van het voorgestelde toestel;2. het gebruik van het toestel definitief is of ten minste gelijk is aan de vastgestelde hernieuwingstermijn.7° De verstrekking 617094 - 617105 kan alleen worden vergoed voor de patiënt met een aangetoond hoog risico voor decubitusletsels ten gevolge van zijn algemene toestand en zijn volledige rolstoelgebondenheid.8° Het onder de rubrieken c) en d) vermelde toebehoren wordt alleen verleend wanneer de anatomische of pathologische particulariteiten van de rechthebbende of zijn levensomstandigheden en zijn omgeving ze rechtvaardigen met dien verstande dat dit toebehoren niet afzonderlijk kan worden aangevraagd en vergoed binnen een termijn van twee jaar na de aflevering van het wagentje, behoudens na akkoord van het College van geneesheren-directeurs. 9° Als er geen concomiterende letsels van het eigenlijke locomotorisch stelsel zijn, worden de in 1° vermelde verstrekkingen nooit vergoed in geval van : a) stoornissen van het arteriële, veneuze of lymfvatenstelsel van de onderste ledematen, zoals claudicatio intermittens, ulcera varicosa, oedeem, elefantiasis, enz.; b) evenwichtstoornissen;c) zwaarlijvigheid;d) stoornissen ten gevolge van aandoeningen van het hart, het ademhalingsstelsel of de nieren of van een andere aandoening;e) traumatische letsels waarvan de genezing kan worden voorzien binnen een tijdvak dat korter is dan de vastgestelde hernieuwingstermijn.10° De verstrekkingen bedoeld in § 8, 1° mogen nooit worden vergoed tijdens het verblijf van de rechthebbende in een erkende verpleeginrichting voor acute of chronische verzorging zoals bedoeld in artikel 34, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, uitgezonderd de verstrekkingen afgeleverd tijdens de hospitalisatie van de rechthebbende met het oog op een definitief gebruik van het toestel na ontslag.11° De verstrekkingen 618494 en 618516 mogen nooit worden vergoed tijdens het verblijf van de rechthebbende in een verpleeginrichting of in een verzorgingsinrichting of in een rust- en verzorgingstehuis of in een rusthuis voor bejaarden of in een instelling voor gehandicapten of in een psychiatrisch verzorgingstehuis of in een revalidatiecentrum.12° Alleen voor de toestellen die onbruikbaar zijn geworden, niet meer kunnen worden hersteld of niet kunnen worden gewijzigd, mag een nieuwe tegemoetkoming worden verleend.In elk geval mag de hernieuwingstermijn, te rekenen vanaf de datum van de vorige levering, niet korter zijn dan : - drie jaar wanneer de rechthebbende geen achttien jaar is geworden op het ogenblik van de vorige levering; - vier jaar wanneer de rechthebbende achttien jaar is geworden op het ogenblik van de vorige levering; - zes jaar wanneer de rechthebbende vijfenzestig jaar is geworden op het ogenblik van de vorige levering; - vijf jaar wanneer de rechthebbende geen achttien jaar is geworden op het ogenblik van de vorige levering voor de verstrekkingen 618494 en 618516. - tien jaar wanneer de rechthebbende achttien jaar is geworden op het ogenblik van de vorige levering voor de verstrekkingen 618494 en 618516. 13° Cumulaties. Een onder rubriek a) of b) vermelde verstrekking, eventueel aangevuld met één of meer onder de rubrieken c) en d) vermelde verstrekkingen, of rubriek e) een orthopedische driewieler mag worden samengevoegd met één enkele onder rubriek f) opgenomen verstrekking.

Verscheidene verstrekkingen die zijn vermeld onder een zelfde rubriek a) of b) of e) of f), met uitsluiting van de verstrekkingen 618214, 618236, 618251, 618273 en 618295, mogen niet worden samengevoegd. De tegemoetkoming voor een wagentje zonder persoonlijke aandrijving (rubriek a), een wagentje met persoonlijke aandrijving (rubriek b) en een orthopedische driewieler (rubriek e) mogen onderling niet worden samengevoegd.

Voor de rechthebbenden die geen 18 jaar zijn, mag een orthopedische driewieler met zijn eventuele toebehoren worden samengevoegd met een onder rubriek a) of b) vermelde verstrekking, aangevuld met één of meer onder de rubrieken c) en d) vermelde verstrekkingen evenals met een onder rubriek f) opgenomen verstrekking. De regel vervalt voor de rechthebbenden die 18 jaar zijn geworden waar enkel een cumul mogelijk is van een verstrekking uit rubriek e) met een verstrekking uit rubriek f).

De statoestellen met tafelblad mogen worden gecumuleerd met één enkele onder de rubrieken a) of b) vermelde verstrekking, eventueel aangevuld met één of meer onder de rubrieken c) en d) vermeld toebehoren.

De beperkende bepalingen betreffende de cumulatie van de huidige verstrekkingen zijn van toepassing gedurende de ganse vernieuwingstermijn van de verkregen verstrekking. 14° De verstrekkingen die als revalidatie- of vakherscholingsverstrekking zijn verleend vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden geacht te zijn toegekend bij toepassing daarvan waar het gaat om de vaststelling van de cumulatieregelen en van de vernieuwingstermijnen voor die verstrekkingen.15° De geleverde wagentjes en toestellen zijn gedurende ten minste twee jaar gewaarborgd tegen elke constructiefout, de elektronische rolstoelen gedurende een jaar en de batterijen gedurende ten minste zes maanden.Deze garantie is uitdrukkelijk beperkt tot vervanging van defecte stukken of onderdelen.

De verstrekker waarborgt de rechthebbende eveneens dat hij onverwijld de nodige herstellingen zal verrichten tijdens of na die waarborgperiode. 16° Wanneer voor een invalidenwagentje uitzonderlijke lengtematen van het frame voor de gehandicapte vereist zijn, waaraan niet kan verholpen worden met de op de markt voorhanden zijnde wagentjes, noch met een aanpassing voorzien in deze nomenclatuur, zodat moet worden overgegaan tot een individuele fabricage naar maat, kan het College van geneesheren-directeurs een bijzondere tegemoetkoming toestaan op overlegging van een gemotiveerd verslag omtrent de noodzaak van deze speciale fabricage, alsook van een bestek waarin naar analogie met de bijzondere aanpassingen in de nomenclatuur en met opgave van de prijs van de fabrikant, de voorgestelde prijs verantwoord wordt.17° Er wordt geen tegemoetkoming verleend voor de levering van stokken en krukken.18° Minimumfabricagemaatstaven : Algemene voorwaarden 1.De artikelen worden in nieuwe staat geleverd. Ze mogen geen enkel gebrek vertonen en geen enkele bewerking hebben ondergaan om de gebreken ervan te verbergen.

De afwerking moet volmaakt zijn.

Het gebruikte materiaal moet van eerste kwaliteit zijn, zowel voor de constructie van het toestel als voor de bekleding ervan. 2. Ze moeten, geheel of gedeeltelijk, vervaardigd zijn : a) uit gepolijste, vernikkelde en daarna verchroomde metalen buizen; of b) uit gepolijste en daarna in de oven gelakte metalen buizen; of c) uit geplastificeerde metalen buizen; of d) in roestvrij staal; of e) in aluminium.3. Alle wagentjes en driewielers zijn voorzien van één of twee remmen.4. Afmetingen : Standaardafmetingen voor invalidenwagentjes moeten vanaf 25 cm zitbreedte en vanaf 25 cm zitdiepte zijn.5. Klever : Op het frame van alle wagentjes moet het typenummer, het serienummer, de fabricatiemaand en het fabricatiejaar en de identificatiecode op de lijst van aangenomen producten bedoeld in artikel 28, § 8, 19°, a) vermeld worden door middel van een klever. Bijzondere voorwaarden voor de invalidenwagentjes a) de metalen buizen : Zij moeten van eerste kwaliteit zijn, een diameter hebben van minimum 22 mm en minimum 1 mm dik zijn. Voor het toebehoren bedraagt de diameter ten minste 16, 19 of 25 mm.

De dikte van de buis van titanium of van een andere stof van gelijkwaardige kwaliteit moet dezelfde weerstand hebben. b) de bekleding : Zit en rug zijn van similileder of van een ander materiaal van gelijke kwaliteit.1° De soepele zit en rug worden verstevigd met canvas of met een ander verstevigingsmateriaal. De trekkracht bedraagt minimum 50 daN. Ze worden aan het wagentje vastgemaakt met Parkerschroeven of bouten of een rolmechanisme en opgevuld met een mousse van minimum 25 kg/m3. 2° De hoofdsteunen De verstrekking 616512 - 616523 (hoofdsteun) is een rugverlenging bij de rugverstelling in een rolstoel tot 30 of 90°. De verstrekking 616534 - 616545 en de verstrekking 616556 - 616560 is een gevormde hoofdsteun en heeft een hoogteverstelling en een diepte-instelling zodat de hoofdsteun perfect kan worden gestabiliseerd en aangepast. 3° De stijve zit en rug, vlak model, worden vervaardigd uit een basisplaat uit multiplex van minimum 8 mm dikte, bedekt met een opvulsel van ten minste 2 cm. De stijve rug, uitgehold model, wordt vervaardigd uit een uitgeholde basisplaat uit multiplex van minimum 8 mm dikte, bedekt met een opvulsel van ten minste 3 cm.

De verstrekking 617072 - 617083 is vervaardigd uit een voorgevormde basisplaat uit multiplex van minimum 8 mm dikte waar duidelijk de vorm van de abductieklos en de inclinatie van 5° te zien is, en is bekleed met minimum 3 cm mousse en overtrokken met een bekledingsmateriaal.

De verstrekking 617094 - 617105 is vervaardigd uit een voorgevormde basisplaat uit multiplex van minimum 8 mm dikte waar de vorm van de abductieklos en de inclinatie van 5° te zien is. Ze is voor het middelste zitgedeelte opgevuld met minimum 2 cm vormvaste polyurethaangel die een geheel uitmaakt met het mousseopvulsel en daarin geïntegreerd is. Ze is bedekt met een slijtlaag die met de basisplaat een geheel vormt. Onder geen enkel geval gaat het hier om een los gelkussen met zetelovertrek.

De stijve rug en zit, anatomisch model, worden vervaardigd uit een basisplaat uit multiplex van minimum 8 mm dikte, bedekt met een opvulsel van ten minste 4 cm in het midden en 8 cm aan de voorrand, uitgezonderd wanneer de zit een abductieklos heeft. Dat opvulsel bereikt geleidelijk 8 cm aan de zijranden.

Voor de verstrekking 616814 - 616825 wordt eveneens het gebruik van kussentjes aanvaard. In dat geval omvat de rug een vlakke bekleding waarvan het opvulsel ten minste 3 cm bereikt alsmede gleuven die het schuiven van de kussentjes naar boven en naar onder mogelijk maken.

Zij zijn tevens in de breedte verstelbaar en standaard leverbaar in 3 maten.

Het opvulsel moet een goede dichtheid hebben opdat hij zijn oorspronkelijke vorm behoudt.

Het opvulsel is uit mousse en heeft een dichtheid van minimum 25 kg/m3; zodat hij zijn oorspronkelijke vorm behoudt.

De rug moet ten minste 35 cm hoog zijn, met uitzondering van de verstrekkingen 615591 - 615602, 616372 - 616383, 615613 - 615624 en 616394 - 616405 waar de rug ten minste 25 cm hoog moet zijn. 4° Het wagentje heeft twee opgevulde, met kunstleder of met een andere stof beklede of uit gespoten polyurethaan vervaardigde armsteunen.De armsteunen moeten verstevigd zijn met een beschermplaat van metaal of kunststof of, op zijn minst, voorzien zijn van een beschermrand. De eventuele zijplaten zijn in de verstrekking begrepen. De zijplaten zijn uit metaal of plastiek en zijn voorzien van verstevigingsribben.

Het wagentje 615436 - 615440 wordt steeds zonder armsteunen geleverd.

De armsteunen zijn afneembaar of wegklapbaar naar achteren. Zij zijn steeds vergrendelbaar door middel van een dubbel of gelijkwaardig druksysteem. c) De voetsteunen : De voetsteunen, uit één of twee stukken, zijn opklapbaar en verstelbaar in de hoogte. De eventuele kuitriem wordt zonder bijkomende vergoeding geleverd.

Ze hebben een vergrendeling die door de patiënt zelf kan bediend worden en zijn zijdelings wegdraaibaar en afneembaar. d) Vlakke delen en kruisen : De vlakke delen die worden gebruikt voor de kruisen in het vouwsysteem van de wagentjes, zijn minimum 20 x 4 mm;de vlakke delen van de zijkanten zijn minimum 15 x 3 mm.

Wanneer in het vouwsysteem één enkel kruis wordt aangewend dient de buis een diameter van minimum 25 mm en een dikte van minimum 1,5 mm te hebben; de diameter is over de hele lengte gelijk; het aanzetten geschiedt met een brede lasnaad van minimum 2 mm.

De bevestigingsbout is minimum 8 mm dik en is vervaardigd uit 18/8 staal. e) De wielen : De wielen worden gemonteerd met luchtbanden, volle banden of nylonbanden.Ze moeten seriestandaardafmetingen hebben.

Elk wagentje met luchtbanden wordt geleverd met binnenbanden en een pomp. De leverancier moet op elk ogenblik de banden en de binnenbanden voor de geleverde wagentjes kunnen bezorgen. De wielen en het balhoofd van de voorwielen zijn uitgerust met kogel- of rollagers of met nylonbussen. De spaken van de wielen zijn er van ten minste 13 g.

De naven zijn verzinkt of verchroomd of uit aluminium of uit kunststof.

De assen van de achterwielen zijn minimum 12 mm en 12,7 mm bij de rolstoelen vanaf 50 cm zitbreedte.

De velgen zijn van ferro- of nonferrometaal, of in een legering, of van plastiek.

De ringen zijn minimum 19 mm dik en zijn vervaardigd uit metaal of aluminium. Zij zijn aan de velgen bevestigd.

De opgegeven diameter voor de wielen heeft als bedoeling een minimum vast te leggen voor het vlotte gebruik van de toestellen voor binnenshuis, bij het nemen van kleine obstakels voor buitenshuis, van het op- en afrijden van stoepen of obstakels. Onder geen beding kunnen kleinere afmetingen worden toegestaan. f) Beensteunen : Voor de verstrekking 617116 - 617120 : De beensteun heeft een traploos instelmechanisme om de hoogte te regelen.De beensteunplaat is voorzien van een basisplaat met opvulsel en bekleed met skai of bekleed met gespoten polyurethaan.

Deze basisplaat is automatisch inclineerbaar naar de vorm van de kuit en is opklapbaar of wegneembaar.

De voetsteun is in hoogte verstelbaar en opklapbaar.

De beensteun is afneembaar en zijdelings wegklapbaar en voorzien van een vergrendeling.

Voor de verstrekking 617256 - 617260 : De beensteun heeft een traploos instelmechanisme om de hoogte te regelen. Maar dit is voorzien om de beensteun te verlengen bij het naar boven instellen, zodat er geen bijkomende instelling nodig is om de voetsteun bij het van de normale voetsteunstand tot ligstand brengen van de beensteun.

De gevormde beensteunplaat is tevens instelbaar ter hoogte van de kuitsteun en is opklapbaar.

De voetsteun is in hoogte verstelbaar en opklapbaar.

De beensteun is afneembaar en zijdelings wegklapbaar en voorzien van een vergrendeling.

Voor de verstrekking 616674 - 616685 : De beensteun heeft een traploos instelmechanisme om de hoogte te regelen. Hij is voorzien van een beensteunplaat uit een of twee delen.

De voetsteun uit een of twee delen is in hoogte en in hoek verstelbaar.

Bijzondere voorwaarden voor de wagentjes zonder persoonlijke aandrijving.

De wagentjes 615171 - 615182, 615053, 615134 - 615145 en 616313 - 616324 zijn uitgerust met vier wielen van minimum 300 mm diameter met dunne of dikke spaken of met twee wielen van minimum 300 mm diameter en twee zwenkwielen van minimum 200 mm diameter, met binnenbanden of met volle banden.

Het wagentje 615171 - 615182 heeft een maximum gewicht van 20 kg bij uitvoering met luchtbanden. De afneembare armsteunen en de afneembare voetsteunen inbegrepen. Het is leverbaar in minimum vier verschillende zitbreedtes.

Het wagentje 615193 - 615204 is leverbaar in twee zitbreedtes.

Het wagentje 615053 is leverbaar in minimum vier zitbreedtes.

Bijzondere voorwaarden voor de verstrekkingen 616335 - 616346 en 616416 - 616420.

Het wagentje is voorzien van twee achterwielen van 300 mm en twee zwenkwielen van 170 mm.

De rugleuning is ten opzichte van de zit tot minimum 30° verstelbaar door middel van een gasveer. De rug heeft een afneembaar bovengedeelte waarbij standaard een verstelbaar nekkussentje wordt geleverd dat afneembaar is, of kan voorzien worden van een hoofdsteun die compleet instelbaar is.

De zit is instelbaar in de diepte of kan met een zitverlenging worden uitgerust. De zit is minimum 15° verstelbaar door middel van een gasveer.

De verstelling van de zit en de rug gebeurt ter hoogte van de duwbeugel door de begeleider.

Bij de zitverstelling volgen de armsteunen de zit.

Bij de rugverstelling volgen ze de rug en blijven hierbij aangesloten.

De armsteunen zijn tevens afneembaar of opklapbaar.

Bijzondere voorwaarden voor de wagentjes met persoonlijke aandrijving.

Het wagentje 615215 - 615226 heeft twee achterwielen van minimaal 600 mm achteraan en minimaal 200 mm vooraan. Het heeft een maximum gewicht van 20 kg bij uitvoering met luchtbanden, de afneembare armsteunen en de afneembare voetsteunen inbegrepen. Het is leverbaar in minimum vier zitbreedtes.

Het wagentje 615355 - 615366 heeft twee voorwielen van ten minste 500 mm diameter en achteraan twee zwenkwielen van ten minste 200 mm diameter en is leverbaar in minimum twee zitbreedtes.

Het wagentje 615333 - 615344 heeft achterwielen van ten minste 500 mm diameter en vooraan twee zwenkwielen van ten minste 150 mm diameter; zij zijn leverbaar in minimum vier zitbreedtes.

Het wagentje 615370 - 615381 heeft twee achterwielen van minimum 600 mm en twee voorwielen van minimum 200 mm. Het systeem met dubbele aandrijfhoepels kan zowel links als rechts gemonteerd worden door de verstrekker. Het parallellogramsysteem is vouwbaar. Een achterwiel loopt op lagers, het andere is vast en wordt gelagerd samen met het parallellogramsysteem op het frame. De hoepels hebben een dikte van 19 mm. Het wagentje is voorzien van een dubbele rem met enkelvoudige handbediening.

Het wagentje 615414 - 615425 heeft twee achterwielen van ten minste 500 mm diameter en twee voorwielen van ten minste 200 mm diameter en is leverbaar in minimum vier zitbreedtes.

De bediening van de rolstoel kan zowel links als rechts omgebouwd worden. In het aandrijfachterwiel zit een systeem met tandwielen dat in drie standen verstelbaar is, zodat de rolstoel voorwaarts of achterwaarts kan worden bewogen door de patiënt en er is tevens een neutrale stand, zodat de rolstoel geduwd kan worden. De besturing is wel steeds te regelen door de patiënt. Het wagentje is voorzien van een dubbele rem met enkelvoudige handbediening.

Het wagentje 615436 - 615440 heeft twee achterwielen van ten minste 500 mm diameter en twee voorwielen van ten minste 300 mm diameter en is leverbaar in minimum drie zitbreedtes.

Het wagentje 615495 - 615506 heeft twee achterwielen van ten minste 500 mm diameter en een voorwiel van ten minste 500 mm diameter.

Het wagentje 615510 - 615521 en 616350 - 616361 heeft twee achterwielen van ten minste 500 mm diameter en een voorwiel van ten minste 200 mm diameter.

Het wagentje 615576 - 615580 heeft twee achterwielen van minimum 600 mm achteraan en 200 mm vooraan en is leverbaar in minimum drie zitbreedtes.

Het wagentje 615591 - 615602 heeft twee wielen van 400 mm achteraan en twee van minimum 40 mm vooraan en is leverbaar in minimum vier zitbreedtes.

Het wagentje 615613 - 615624 heeft achterwielen van minimum 400 mm achteraan en twee voorwielen van minimum 40 mm vooraan en is leverbaar in vier zitbreedtes.

Het wagentje 616372 - 616383 heeft achterwielen met een diameter van 500, 550 of 600 mm die afneembaar zijn door middel van een snelsluiting. Op het frame zijn de achterwielen verstelbaar in minimaal acht posities, bestaande uit een combinatie van hoogte en diepte. De remmen zijn aanpasbaar op alle posities van de achterwielen. Het balhoofd is verstelbaar ten overstaan van het zijframe, zodat het altijd een hoek van 90° vormt met de grond. Het is tevens op het frame verstelbaar in minimaal twee posities. De voorwielen hebben een diameter van minimum 125 mm. De mogelijkheid moet worden geboden om voorwielen tot 200 mm te plaatsen op vraag van de gebruiker.

De rughoogte is minimaal 25 cm. Er moeten minimaal vier rughoogtes aangeboden worden, al dan niet verstelbaar. Indien de rug verstelbaar is in de hoogte, moet de verstelafstand minimaal 10 cm bedragen. De rugbespanning is al dan niet naspanbaar door middel van riemen met gesp- of velcrosluiting. Op vraag moet de rolstoel voorzien kunnen worden van duwgrepen. Er zijn minimaal vier zitbreedtes en twee zitdieptes leverbaar. Bij modellen voor kinderen, vanaf zitbreedte 24 cm, dient de zitdiepte aangepast te zijn aan de fysionomie van de gebruiker.

Het wagentje 616394 - 616405 heeft achterwielen met een diameter van 500, 550, 600 of 650 mm die afneembaar zijn door middel van een snelsluiting. Op het frame zijn de achterwielen verstelbaar door middel van een asplaat in minimaal acht posities of traploos door middel van een asbuis. De remmen zijn aanpasbaar op alle posities van de achterwielen.

Het balhoofd is verstelbaar ten overstaan van het zijframe, zodat het altijd een hoek van 90° vormt met de grond. Het is tevens op het frame verstelbaar in minimaal 2 posities. De voorwielen hebben een diameter van minimum 75 mm. De mogelijkheid moet worden geboden om wielen tot 180 mm te plaatsen op vraag van de gebruiker. De rughoogte is minimaal 25 cm. Er moeten minimaal vier rughoogtes aangeboden worden, al dan niet verstelbaar. Indien de rug verstelbaar is in hoogte, moet de verstelafstand minimaal 100 mm bedragen. De rugbespanning moet naspanbaar zijn door middel van riemen met gesp- of velcro-sluiting of een veter. Er moeten minimaal vier zitbreedtes en twee zitdieptes aangeboden worden. Bij modellen voor kinderen, vanaf zitbreedte 24 cm, dient de zitdiepte aangepast te zijn aan de fysionomie van de gebruiker.

Bijzondere voorwaarden voor de elektronische wagentjes.

De wagentjes zijn zo gebouwd dat zowel de besturingsinrichting als het elektrische en elektronische gedeelte gemakkelijk kan worden weggenomen opdat eventuele herstellingen kunnen worden uitgevoerd.

Iedere elektrische stroomkring dient beveiligd te zijn tegen overbelasting.

De batterijen moeten aangepast zijn voor de voortbeweging van een elektronisch wagentje.

Het wagentje 615871 - 615882 heeft motoren van minimum 120 Watt en batterijen van minimum 36 Ampère.

Het wagentje 615893 - 615904 heeft motoren van minimum 150 Watt en batterijen van minimum 40 Ampère.

Het wagentje 615915 - 615926 heeft motoren van minimum 150 Watt en batterijen van minimum 50 Ampère.

Het wagentje 615930 - 615941 heeft motoren van minimum 200 Watt en batterijen van minimum 60 Ampère.

De batterij van het wagentje 615930 - 615941 moet het normaal mogelijk maken een afstand van ten minste 40 km af te leggen zonder opnieuw te worden geladen.

De elektronische scooters (verstrekkingen 616431 - 616442 en 616453 - 616464) bestaan uit een geïnjecteerd kunststoffen of gelast metalen platform, al dan niet demonteerbaar.Het platform is bekleed met een kunststofafdekking. De aandrijving gebeurt op de achterwielen door middel van een gesloten differentieel aangedreven door een elektromotor van minimum 200 Watt. De aandrijving is uitschakelbaar teneinde de scooters manueel te verplaatsen.

De besturing gebeurt door middel van een stuurstang waarop ook de bedieningselementen van de elektronische aandrijving aangebracht zijn.

De stuurstang is neerklapbaar en in hoek instelbaar.

De zetel, voorzien van opklapbare armsteunen, is over minimum 180° draaibaar, vergrendelbaar, uitneembaar en in de hoogte verstelbaar.

De scooter is voorzien van drie of vier wielen met een minimum diameter van 200 mm. De wielen zijn voorzien van lucht- of polyurethaanbanden.

De vierwielscooter is voorzien van verlichting en richtingsaanwijzers achteraan.

De scooter is voorzien van gelbatterijen met een minimum vermogen van 24 Ah.

De programmeerbare besturing is voorzien van 10 afzonderlijke programmeermogelijkheden die elk in een schaal van 10 kunnen worden afgeregeld.

De verstrekker moet beschikken over een programmeereenheid en moet de afstelling van het wagentje bij de aflevering verzorgen. Het bewijs van de individuele instelling wordt op een document aan de patiënt overhandigd en bewaard in het dossier van de patiënt.

Bijzondere voorwaarden voor de orthopedische driewielers.

De driewieler 618015 wordt vervaardigd uit buizen van ten minste 22 mm diameter.

De driewieler 618030 wordt vervaardigd uit buizen van ten minste 25 mm diameter.

De driewielers 618052 en 618074 worden vervaardigd uit buizen van ten minste 28 mm diameter.

Die maten gelden voor de voornaamste buis van het frame; het toebehoren mag bestaan uit buizen van ten minste 16 mm, 19 mm of 22 mm diameter.

De driewielers zijn voorzien van een aandrijvingssysteem met ketting of met riem.

Het tweede achterwiel loopt vrij of de as is voorzien van een differentieel.

Als de driewieler is uitgerust met twee voorwielen, geschiedt de bediening op het achterwiel.

De spanning van de ketting of van de riem moet regelbaar zijn.

De achteras is uitgerust met kogellagers.

De driewielers 618030, 618052 en 618074 hebben een bagagedrager.

De wielen moeten beantwoorden aan de bijzondere voorwaarden voor de invalidenwagentjes e).

Bijzondere voorwaarden voor de looprekken.

De looprekken worden vervaardigd : a) uit met epoxy beklede of verchroomde buizen; of b) uit buizen van geanodiseerd of gepolijst aluminium. De verstrekking 618391 is vervaardigd uit buizen met een diameter van ten minste 19 mm.

De verstrekkingen 618310, 618450, 618472, 618376 en 618435 zijn vervaardigd uit buizen met een diameter van ten minste 22 mm. Die maten gelden voor de voornaamste buis van het frame; de andere buizen mogen een diameter hebben van ten minste 16 mm, 19 mm of 22 mm.

De verstrekkingen 618310 en 618450 zijn verstelbaar in de hoogte door middel van een drukknopsysteem of door middel van eenvoudig verstelbare conische bouten.

De verstrekking 618472 heeft minimaal twee wielen van 130 mm diameter.

De verstrekking 618376 heeft twee wielen van 130 mm diameter. De zit is wegklapbaar. De hoogteverstelling van de handvatten gebeurt door middel van twee parallelle buizen die in hoogte regelbaar zijn door middel van drukvijzen.

Bijzondere voorwaarden voor statoestellen. a) Het statoestel is opgebouwd uit een metalen frame van profiel en/of ronde buis, diameter minimum 25 mm, wanddikte 1 mm, voorzien van een oppervlaktebehandeling in epoxy of verchroomd.b) De basis heeft een breedte van minimum 700 en maximum 750 mm en een lengte van minimum 900 en maximum 1100 mm.c) De voetplaat heeft een lengte van 500 mm en een breedte tussen 380 en 480 mm.Deze plaat is voorzien van een antisliplaag. Hierop zijn vier, in voor-, achterwaarts en tevens zijdelings verstelbare, voetblokken gemonteerd. De voorste zijn voorzien van een voettipuitsparing. d) De openstaande steunen hebben een lengte van minimum 900 mm en maximum 1050 mm.Hierop zijn drie onderdelen bevestigd : kniesteunbeugel, optreksteunbeugel en motorbevestigingsbeugel (bij mechanisch statoestel : de veiligheidsgordelbeugel). - de kniesteunbeugel is verticaal positioneerbaar tussen 250 en 550 mm. Hierop is een voorgevormde bilaterale kniesteun, bekleed met een zachte kunststof, voorzien, dewelke minimaal 200 mm horizontaal verstelbaar is; - de optreksteunbeugel is in de hoogte verstelbaar tussen 550 en 900 mm en de optreksteunen hebben een lengte van minimum 550 en maximum 750 mm; - de motorbevestigingsbeugel of veiligheidsgordelbeugel is in de hoogte verstelbaar en afzonderlijk afneembaar. e) De motor heeft een voeding van 240 V getransformeerd naar 24 V, een trekkracht van 85 kg en afstandsbediening.De motor is zowel instelbaar in opwaartse als in neerwaartse richting; die motor is tevens voorzien van twee veiligheidsgordels waaraan een, in alle richtingen verstelbare voorgevormde, zitvlaksteun is bevestigd. f) Het tafelblad is minimaal 350 mm in de hoogte en 200 mm in de verticale richting verstelbaar en voorzien van een gepolsterde buik- of borstuitsparing.Dit werkblad heeft een minimum afmeting van 850 mm op 750 mm en is vrij van scherpe randen of hoeken. 19° a) Het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, op voorstel van de Overeenkomstencommissie bandagisten - verzekeringsinstellingen, maakt de lijst op van de toestellen die worden aangenomen met vermelding van hun merk, hun type en hun code. Die lijst wordt semestrieel, per 1 juli en per 1 januari van elk jaar, bijgewerkt.

Onafhankelijk van de data van 1 januari of 1 juli van elk jaar, kan het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, ingevolge wijzigingen van artikel 28, § 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, de lijst van de toestellen die worden aangenomen op een door hem te bepalen datum tussentijds laten ingaan.

De toestellen die in de handel worden aangeboden, worden onder meer geëvalueerd op basis van : - de minimumfabricagemaatstaven (18°); - de prijs; - de kwaliteit; - de dienstverlening; - de waarborg dat gedurende ten minste zes jaar onderdelen worden geleverd; - officiële homologaties en waarmerken; - de toepassing van de Europese richtlijnen.

Enkel de toestellen opgenomen op de lijst komen in aanmerking voor verzekeringstegemoetkoming.

De toestellen van een buitenlands fabrikant kunnen slechts in aanmerking komen voor inschrijving op de lijst van de voor vergoeding aangenomen producten als hij waarborgt dat zijn materiaal wordt verdeeld in België.

In dat geval is hij gehouden de naam en de plaats van zijn verdeelcentrum of zijn verdeler aan de Overeenkomstencommissie mee te delen.

Bovendien waarborgt hij dat, bij een eventuele verandering van verdeler, hijzelf de verantwoordelijkheid opneemt om de toestellen en hun onderdelen gedurende tenminste 6 jaar ter beschikking te hebben en te houden in het door hem opgegeven verdeelcentrum.

De Overeenkomstencommissie bandagisten - verzekeringsinstellingen is ten allen tijde gemachtigd eender welke bijkomende inlichtingen te vragen die zij nodig acht.

De Overeenkomstencommissie kan zelf voor een kwestieus toestel bepaalde testen en metingen uitvoeren of opleggen.

Ingrijpende wijzigingen aan de constructie van de producten moeten onverwijld worden meegedeeld aan de Overeenkomstencommissie.

De toestellen overeenstemmend met de verstrekkingnummers 615171 - 615182 en 615215 - 615226 kunnen slechts op de lijst worden opgenomen en komen slechts in aanmerking voor verzekeringstegemoetkoming indien zij worden afgeleverd tegen terugbetalingstarieven zonder supplementen ten laste van de patiënt.

Toestellen die niet meer beantwoorden aan de vastgestelde normen worden van de lijst geschrapt.

De Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering is ermee belast de lijsten van de aangenomen producten en de geregelde aanvullingen en herzieningen bekend te maken aan de erkende verstrekkers en aan de verzekeringsinstellingen. b) Procedure : De gemotiveerde en gestructureerde aanvraag wordt op papieren bescheiden en op diskette met een ter post aangetekende brief bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Secretaris van de Overeenkomstencommissie bandagisten-verzekeringsinstellingen - ingediend door de fabrikant - aanvrager en/of gemandateerde importeur - aanvrager, hierna de aanvrager genoemd, namens welke om aanneming wordt verzocht. Voor de aanvraag moet gebruik gemaakt worden van formulieren en computerprogramma's die moeten worden goedgekeurd door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging nadat hieromtrent het advies van de Overeenkomstencommissie bandagisten - verzekeringsinstellingen werd ingewonnen. Zij zijn verkrijgbaar bij voornoemde dienst.

De aanvraag moet behoorlijk zijn ingevuld, gedateerd en ondertekend en dient alle opgevraagde inlichtingen en documenten te bevatten.

Het secretariaat gaat na of de aanvraag volledig is. Als ze niet volledig is, wordt de aanvrager binnen een gerede tijdsspanne in kennis gesteld van de ontbrekende antwoorden en/of documenten.

Pas als het dossier volledig is samengesteld wordt het overgemaakt aan de Overeenkomstencommissie bandagisten - verzekeringsinstellingen.

Het volledige dossier moet worden ingediend ten laatste vóór 15 maart of vóór 15 september van het jaar om in aanmerking te komen voor de lijst, bijgewerkt per 1 juli en per 1 januari van het jaar.

Ingeval van wijziging van artikel 28, § 8 van de nomenclatuur moet de aanvrager het volledige dossier, of in voorkomend geval de herziening van bestaande dossiers, ten laatste 1 maand na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad indienen om in aanmerking te komen voor de tussentijdse lijst.

De aanvrager is er toe gehouden de lijst van de aangenomen producten uit zijn gamma van producten jaarlijks te actualiseren en wel vóór 15 maart of vóór 15 september van het jaar voor de lijst bijgewerkt respectievelijk per 1 juli en per 1 januari. Voor de actualisering van zijn producten op de lijst moet de aanvrager bij de indiening gebruik maken van de formulieren en computerprogramma's bedoeld in § 8, 19°, b), tweede lid. c) Andere samenstellende elementen van het dossier : Voor het bekledingsmateriaal moet een certificaat van vuurbestendigheid uitgaande van een Europees organisme voorgelegd worden bij de aanvraag tot registratie van de rolstoelen. Voor de modellen 615171 - 615182, 615053, 615215 - 615226, 615333 - 615344, 615576 - 615580, 615591 - 615602, 616372 - 616383, 615613 - 615624 en 616394 - 616405 moet ten minste een attest van een van volgende Europese testcentra voorgelegd worden : TNO - TUV - CERAH - HANDIKAPPINSTITUT of ieder ander Europees testinstituut waarvan de ernst en degelijkheid ten overstaan van de Overeenkomstencommissie bewezen is en door haar wordt aanvaard.

Dit attest is ook vereist voor alle elektronische wagentjes en voor de elektronische scooter. Tevens wordt voor de registratie ook het complete EMC-dossier en attest bijgevoegd.

Nieuwe op de markt gebrachte producten kunnen voorlopig worden ingeschreven op de lijst van aangenomen producten voor een periode van maximum zes maanden in afwachting dat het testrapport wordt voorgelegd.

Vanaf 14 juni 1998 moeten de wagentjes het CE-kenmerk dragen. Het CE-certificaat moet automatisch worden overgemaakt door de aanvrager en dit gebruikmakend van de formulieren en computerprogramma's bedoeld in § 8, 19°, b), tweede lid. Indien daaraan geen gevolg wordt gegeven dan worden de toestellen van de lijst van voor vergoeding aangenomen producten geschrapt.

Voor de registratie van de producten moet een onderdelenlijst met samenstellingstekeningen met onderdeelaanduiding, stuklijsten met bestelnummers en een volledige prijslijst voorgelegd worden.

De voorgelegde productdocumentatie in de twee landstalen (en in het Duits als het toestel in het Duits taalgebied wordt afgeleverd) omvat minimaal een beschrijving, duidelijke afbeeldingen of foto's en de nodige afmetingstabellen. De bijgevoegde gebruiksaanwijzing bevat een uitgebreide beschrijving van het product in de twee landstalen (en in het Duits als het toestel in het Duits taalgebied wordt afgeleverd) vergezeld van de nodige foto's en tekeningen, alsmede een beschrijving van hoe het product moet worden gebruikt, het maximum gewicht van de gebruiker, een beschrijving van de omgeving waar het product kan worden gebruikt met de voor- en nadelen daaraan verbonden, een beschrijving van het terrein waarvoor het toestel kan worden gebruikt, de waarschuwingen van de fabrikant voor verkeerd gebruik, en een beschrijving van het preventief onderhoud en het zuiverhouden van het toestel. 20° Voor de onder 1° vermelde verstrekkingen wordt de vergoeding toegekend aan de rechthebbende op voorwaarde dat de toestellen nooit aan een derde worden verkocht.In geval de reden van het gebruik ophoudt te bestaan tijdens de twee jaar na de levering, wordt de verzekeringsinstelling daarover ingelicht en wordt het toestel te harer beschikking gehouden. 21° De verstrekkingen zoals omschreven vóór 1 september 1998 en de erbijgaande lijsten van de voor vergoeding aangenomen producten blijven van toepassing tot op het ogenblik dat, ingevolge tussentijdse wijzigingen van artikel 28, § 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, de nieuwe lijsten die daarmee samengaan van toepassing worden. Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 31 augustus 1998.

Gegeven te Brussel, 31 augustus 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN _______ Nota's (1) rangnummer van toepassing vóór 1 april 1985.(2) rangnummer voorbehouden voor niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden. (3) rangnummer voorbehouden voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^