Koninklijk Besluit van 31 augustus 2014
gepubliceerd op 02 september 2014
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van het standaardformulier van omstandige geneeskundige verklaring ter uitvoering van artikel 1241, 2e en 3e lid, van het Gerechtelijk Wetboek

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009462
pub.
02/09/2014
prom.
31/08/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van het standaardformulier van omstandige geneeskundige verklaring ter uitvoering van artikel 1241, 2e en 3e lid, van het Gerechtelijk Wetboek


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 1241, tweede en derde lid, vervangen door de wet van 17 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid sluiten en gewijzigd door de wet van 25 april 2014;

Gelet op advies 56.548/2/V van de Raad van State, gegeven op 13 augustus 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het standaardformulier van omstandige geneeskundige verklaring bedoeld in artikel 1241, tweede en derde lid, van het Gerechtelijke Wetboek wordt ingevuld door de geneesheer van de te beschermen persoon overeenkomstig het model in bijlage.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2014.

Art. 3.De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 augustus 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. M. DE BLOCK

BIJLAGE bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van het standaardformulier van omstandige geneeskundige verklaring ter uitvoering van artikel 1241, 2e en 3e lid, van het Gerechtelijk Wetboek

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van het standaardformulier van omstandige geneeskundige verklaring ter uitvoering van artikel 1241, 2e en 3e lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. Maggie DE BLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^