Koninklijk Besluit van 31 augustus 2014
gepubliceerd op 11 september 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de uitvoering, wat de elektronische handtekening betreft, van artikel I.14,11°, van het Wetboek van economisch recht

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011510
pub.
11/09/2014
prom.
31/08/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit betreffende de uitvoering, wat de elektronische handtekening betreft, van artikel I.14,11°, van het Wetboek van economisch recht


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, het boek I, artikel I.14,11° ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 juli 2014;

Gelet op het advies 56.591/1/V van de Raad van State, gegeven op 8 augustus 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De identiteit van de ondertekenaar en de integriteit van de mededelingen, commentaren en akten in procedures voor de Belgische Dienst voor de intellectuele eigendom, die gebeuren via de elektronische procedure met behulp van een weblink vermeld op de pagina's "Intellectuele eigendom" van de website van de Federale Overheidsdienst Economie bedoeld in artikel 30quinquies van het koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien en in artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 september 2014 ter uitvoering van de bepalingen betreffende de aanvullende beschermingscertificaten van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, worden gewaarborgd door middel van de chipkaart ter beschikking gesteld door het Europees Octrooibureau en gebruikt volgens de regels vastgelegd krachtens artikel 2 van het Uitvoeringsreglement van het Verdrag betreffende de verlening van Europese octrooien.

Wanneer de chipkaart bedoeld in het eerste lid gebruikt wordt in de context van informatica-toepassingen die niet ontwikkeld zijn door het Europees Octrooibureau, deelt de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom de gebruiksvoorwaarden van de chipkaart mee aan de gebruikers ervan.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 22 september 2014.

Art. 3.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 augustus 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^