Koninklijk Besluit van 31 december 2003
gepubliceerd op 14 januari 2004
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2004 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2004022008
pub.
14/01/2004
prom.
31/12/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

31 DECEMBER 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2004 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid op de artikelen 11 en 14, gewijzigd bij de wetten van 9 juni 1970, 23 december 1974, 6 februari 1976, 30 december 1988, 26 juni 1992, 30 maart 1994, 10 februari 1998 en 24 december 2002 en bij de koninklijke besluiten van 19 december 1984 en 18 november 1996;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen ten spoedigste al de vereiste schikkingen moeten kunnen treffen voor de inkohiering van de bijdragen over het jaar 2004 op grond van de breuken die de invloed weergeven van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2004;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Met het oog op de berekening van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2004 : 1° wordt de breuk bedoeld in artikel 11, § 3, van het koninklijk besluit nr.38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, gewijzigd door de wetten van 6 februari 1976 en 30 maart 1994 en door het koninklijk besluit van 19 december 1984, vastgesteld op 401,87/381,90; 2° wordt de breuk bedoeld in artikel 14, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd door de wet van 30 maart 1994, vastgesteld op 401,87/142,75.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2004.

Art. 3.Onze Minister van Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 31 december 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE De Minister van Middenstand, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^