Koninklijk Besluit van 31 januari 2001
gepubliceerd op 19 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende de materialen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022168
pub.
19/04/2001
prom.
31/01/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 JANUARI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende de materialen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op artikel 3, 5°, gewijzigd bij de wet van 22 maart 1989;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende materialen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 9 juli 1993, 24 november 1997 en 20 september 1998;

Gelet op de richtlijn 1999/91/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 november 1999 tot wijziging van de richtlijn 98/128/EEG inzake materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omnstandigheid dat : - dat een corrigendum, gepubliceerd in Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van 4 oktober 2000, in de reglementering moet geintegreerd worden; - dat deze bepalingen moeten worden getroffen binnen de door de voormelde richtlijn voorgeschreven periode;

Gelet op advies 31.007/3 van de Raad van State, gegeven op 12 december 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende de materialen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen, wordt de bijlage 1 "Materialen en voorwerpen van kunststof" als volgt gewijzigd : a) in hoofdstuk III "Samenstelling" wordt in punt 3, het vierde streepje "door bacteriële vergisting verkregen producten" geschrapt;b) in hoofdstuk VIII " Lijst van stoffen waarvan het gebruik bij de fabricage van materialen en voorwerpen van kunststof toegelaten is", wordt in punt 1 na "Lijst 3 : polymerisatiehulpstoffen" een "Lijst 4 : Producten verkregen door middel van bacteriële fermentatie" toegevoegd;c) in hoofdstuk VIII " Lijst van stoffen waarvan het gebruik bij de fabricage van materialen en voorwerpen van kunststof toegelaten is", punt 5 wordt de titel van de kolom 4 van de lijsten als volgt gewijzigd;"Beperkingen en/of specificaties"; d) in hoofdstuk VIII "Lijst van stoffen waarvan het gebruik bij de fabricage van materialen en voorwerpen van kunststof toegelaten is", wordt in punt 5 het vierde streepje als volgt vervangen : - Kolom 4 (beperkingen en/of specificaties).Deze kunnen bevatten : - de specifieke migratielimiet (SML); - de maximaal toegelaten hoeveelheid (QM) van de stof in het eindproduct; - de maximaal toegelaten hoeveelheid van de stof in het endmateriaal of voorwerp, uitgedrukt in mg/6dm2 van het oppervlak dat met het levensmiddel in aanraking komt (QMA); - eventuele andere specifiek vermelde beperkingen; - eventuele specificaties betreffende de stof of het polymeer; e) in hoofdstuk VIII "Lijst van stoffen waarvan het gebruik bij de fabricage van materialen en voorwerpen van kunststof toegelaten is" worden de lijsten als volgt gewijzigd : 1) aan lijst 1, deel A, "Lijst van monomeren en andere uitgangsstoffen die reeds zijn toegelaten" : - worden de stoffen, die voorkomen in de bijlage onder punt 1 van dit besluit, toegevoegd; - wordt voor de stoffen, die voorkomen in de bijlage onder punt 2 van dit besluit, de inhoud van de kolom "Beperkingen en/of specificaties" gewijzigd zoals aangegeven; 2) aan lijst 1, deel B "Lijst van monomeren en andere uitgangsstoffen die, in afwachting van de beslissing over opname in deel A nog mogen worden gebruik" : - worden de stoffen, die voorkomen in de bijlage onder punt 3 van dit besluit, toegevoegd; - wordt voor de stoffen, die voorkomen in de bijlage onder punt 4 van dit besluit, de inhoud van de kolom "Beperkingen en/of specificaties" gewijzigd zoals aangegeven; - worden de stoffen, die voorkomen in de bijlage onder punt 5 van dit besluit overgebracht van lijst 1, deel B naar lijst 1, deel A en zijn onderworpen aan de beperkingen wanneer ze gespecifieerd zijn; 3) aan lijst 2, deel A "Lijst van de additieven die reeds zijn toegelaten" : - worden de stoffen, die voorkomen in de bijlage onder punt 6 van dit besluit, toegevoegd; - wordt voor de stoffen, die voorkomen in de bijlage onder punt 7 van dit besluit, de inhoud van de kolomen "Nr PM/REF" en "Beperkingen en/of specificaties" gewijzigd zoals aangegeven; - wordt voor de stoffen, die voorkomen in de bijlage onder punt 8 van dit besluit, de inhoud van de kolom "Nr PM/REF" gewijzigd zoals aangegeven; - wordt voor de stoffen, die voorkomen in de bijlage onder punt 9 van dit besluit, de inhoud van de kolom "Nr CAS" gewijzigd zoals aangegeven; - worden de stoffen, die voorkomen in de bijlage onder punt 10 van dit besluit, geschrapt; 4) aan lijst 2, deel B, "Lijst van additieven die, in afwachting van de beslissing over opname in deel A, nog mogen worden gebruikt" : - worden de stoffen, die voorkomen in de bijlage onder punt 11 van dit besluit overgebracht van lijst 2, deel B naar lijst 2, deel A en worden onderworpen aan de beperkingen wanneer ze gespecifieerd zijn; - worden de stoffen, die voorkomen in de bijlage onder punt 12 van dit besluit, geschrapt; 5) na Lijst 3, "polymerisatiehulpstoffen" wordt een Lijst 4, " producten verkregen door middel van bacteriële fermentatie " toegevoegd.Aan deze lijst 4, " producten verkregen door middel van bacteriële fermentatie", worden de stoffen, die voorkomen in de bijlage onder punt 13 van dit besluit, toegevoegd; f) na het hoofdstuk IX "Basisregels voor de bepaling van de totale en specifieke migratie", wordt een hoofdstuk X toegevoegd met als titel "Specificaties".De stoffen, die voorkomen in de bijlage onder punt 14 van dit besluit, worden toegevoegd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 januari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. AELVOET Mme M. AELVOET Bijlage 1) Lijst van monomeren en andere uitgangsstoffen die aan lijst 1, deel A, zijn toegevoegd Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 31 januari 2001. ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^