Koninklijk Besluit van 31 januari 2009
gepubliceerd op 09 februari 2009

Koninklijk besluit tot benoeming van de vertegenwoordigers bij de rechtspersoon, bedoeld in artikel 4, § 1, van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009003056
pub.
09/02/2009
prom.
31/01/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

31 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit tot benoeming van de vertegenwoordigers bij de rechtspersoon, bedoeld in artikel 4, § 1, van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, artikel 4, § 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2009 tot goedkeuring van de statuten van de rechtspersoon bedoeld in artikel 4, § 4, van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd als vertegenwoordigers bij de rechtspersoon bedoeld in artikel 4, § 1, van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme : 1° op voorstel van de Minister bevoegd voor de Verzekeringen, de heer Filip NICOLA, Adviseur bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; 2° op voorstel van de Staatssecretaris bevoegd voor Begroting, de heer Patrick ROBERT, attaché bij de FOD Budget en Beheerscontrole.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking, de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Eerste Minister, de Minister tot wiens bevoegdheid de Verzekeringen behoren en de staatssecretaris bevoegd voor Begroting zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 januari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, H. VAN ROMPUY De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Staatssecretaris voor Begroting, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^