Koninklijk Besluit van 31 januari 2009
gepubliceerd op 09 februari 2009

Koninklijk besluit tot benoeming van de vertegenwoordigers bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009003057
pub.
09/02/2009
prom.
31/01/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

31 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit tot benoeming van de vertegenwoordigers bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, artikel 5, § 1;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, de Eerste Minister, de Minister van Werk, de Minister van Ambtenarenzaken en de Staatssecretaris voor Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd bij het Comité voor de schadeafwikkeling bij terrorisme : 1° op voorstel van de Minister bevoegd voor verzekeringen, de heer Jean-Marc GALAND, Adviseur bij de beleidscel van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën;2° op voorstel van de Minister bevoegd voor werk, de heer Patrick RENAULT, adviseur bij de beleidscel van de Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen;3° op voorstel van de Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken, de heer Marc DEDOBBELEER, adviseur bij de beleidscel van de Minister van Ambtenarenzaken;4° op voorstel van de Staatssecretaris bevoegd voor Begroting, de heer Philippe ONCLINX, Adviseur bij de strategische cel van de Staatssecretaris voor Begroting;5° op voorstel van het coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse, de heer Luc VERHEYDEN;6° op voorstel van de rechtspersoon bedoeld in artikel 4, § 1, van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme de heren René DHONDT en Marc DIERCKX. Wordt aangewezen als vertegenwoordiger met raadgevende stem door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, de heer Jan DE PAGIE.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking, de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Eerste Minister, de Minister bevoegd voor de Verzekeringen, de minister bevoegd voor Werk, de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken en de staatssecretaris bevoegd voor Begroting zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 januari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, H. VAN ROMPUY De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Werk, Mevr. J. MILQUET De Minister van Ambtenarenzaken, S. VANACKERE De Staatssecretaris voor Begroting, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^