Koninklijk Besluit van 31 januari 2009
gepubliceerd op 23 februari 2009

Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief der vergoedingen te innen voor de afgifte van de processen-verbaal van goedkeuring en van de goedkeuringsdocumenten voor bromfietsen en motorfietsen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2009014022
pub.
23/02/2009
prom.
31/01/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

31 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief der vergoedingen te innen voor de afgifte van de processen-verbaal van goedkeuring en van de goedkeuringsdocumenten voor bromfietsen en motorfietsen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd door de wetten van 18 juli 1990, 5 april 1995, 4 augustus 1996 en 27 november 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 april 1976, 16 december 1981 en 6 april 1995;

Gelet op het advies van de raadgevende commissie administratie - nijverheid gegeven op 29 september 2008;

Gelet op de omstandigheid dat de Gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 september 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 13 januari 2009;

Gelet op het advies 45.544/4 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de noodzaak tot aanpassing van het bedrag van de vergoedingen aan de evolutie van de gewone index;

Op de voordracht van de Eerste Minister en van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Zijn onderworpen aan de bepalingen van dit besluit : de voertuigen die per type goedgekeurd worden in toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974, houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.

Art. 2.De levering van de goedkeuringen en de betreffende documenten voorzien in het koninklijk besluit, vermeld in artikel 1, is onderworpen aan vergoedingen.

Vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot 31 december 2009 zijn de in het eerste lid bedoelde prestaties onderworpen aan de betaling van de vergoedingen waarvan het bedrag is vastgelegd in de bijlage bij dit besluit.

Vanaf het burgerlijk jaar 2010 maken de vergoedingen, vastgelegd in de bijlage bij dit besluit, jaarlijks per 1 januari het voorwerp uit van een automatische indexering berekend op basis van de gewone index van de maand november van het voorgaande jaar. Het resultaat van deze aanpassing zal worden afgerond naar de hogere euro indien de decimalen van het berekend bedrag hoger of gelijk zijn aan 0,5 of naar de lagere euro indien de decimalen lager zijn dan 0,5.

De in de 1e alinea bedoelde prestaties en documenten worden slechts geleverd nadat de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer het door de financiële instelling uitgereikte bewijs van betaling heeft ontvangen.

De vergoedingen voor reeds geheel of gedeeltelijk geleverde prestaties zijn niet terugbetaalbaar bij annulering van de aanvraag of in geval van een negatieve beslissing aangaande het dossier.

De vergoedingen worden gestort op rekening nummer IBAN : BE86 6792 0060 1050 - BIC : PCHQ BE BB van het Directoraat Generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Ontvangsten.

Art. 3.Het artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 7.Goedkeuringskosten.

De goedkeuringskosten en de levering van alle betreffende documenten zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 31 januari 2009 volgens de bepalingen van het tweede en derde lid van artikel 2 van hetzelfde besluit. »

Art. 4.De minister bevoegd voor het wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 januari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, H. VAN ROMPUY De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

BIJLAGE bij het koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief der vergoedingen te innen voor de afgifte van de processen-verbaal van goedkeuring en van de goedkeuringsdocumenten voor bromfietsen en motorfietsen.

A. Forfaitaire vergoedingen te innen bij de behandeling van een aanvraag om goedkeuring.

Frais d'agrément et délivrance de tout document y afférent

EUR

Goedkeuringskosten en afgifte van elk bijbehorend document

1. Nouvelle réception

1.Nieuwe goedkeuring

a) cyclomoteur à 2 roues

159,00

a) bromfiets met 2 wielen

b) cyclomoteur à 3 ou 4 roues

317,00

b) bromfiets met 3 of 4 wielen

c) motocyclette à 2 roues

476,00

c) motorfiets met 2 wielen

d) motocyclette à 3 ou 4 roues

634,00

d) motorfiets met 3 of 4 wielen

2.Extension à une réception

2. Uitbreiding bij een goedkeuring

a) cyclomoteur à 2 roues

32,00

a) bromfiets met 2 wielen

b) cyclomoteur à 3 ou 4 roues

48,00

b) bromfiets met 3 of 4 wielen

c) motocyclette à 2 roues

63,00

c) motorfiets met 2 wielen

d) motocyclette à 3 ou 4 roues

95,00

d) motorfiets met 3 of 4 wielen

3.Frais d'essais effectués par un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation

317,00

3. Kosten voor testen uitgevoerd door een instelling belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen


B.Forfaitaire vergoedingen te innen bij de behandeling van aanvragen voor de internationale goedkeuringen volgens de Europese richtlijnen of reglementen van Genève.

Frais d'homologation et délivrance des certificats d'homologation y afférents

EUR

Goedkeuringskosten en afgifte van de homologatie certificaten ter zake

a) par homologation

30,00

a) per goedkeuring

b) par extension ou par révision d'une homologation

15,00

b) per uitbreiding of per herziening van een goedkeuring


C.Vergoedingen te innen voor de certificatie van een proces dat door de constructeur verwezenlijkt wordt.

EUR

a) Examen de la demande

250,00

a) Onderzoek van de aanvraag

b) Extension du certificat relative à une variante

30,00

b) Uitbreiding van een certificaat betreffende een variante


D.Vergoedingen te innen in het kader van de eerste beoordeling en de overeenstemming van de productie.

EUR

Délivrance d'un certificat ou d'une attestation

30,00

Afgifte van een certificaat of een attest


Gezien om te worden gevoegd bij ons koninklijk besluit van 31 januari 2009 tot vaststelling van het tarief der vergoedingen te innen voor de afgifte van de processen-verbaal van goedkeuring en van de goedkeuringsdocumenten voor bromfietsen en motorfietsen.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, H. VAN ROMPUY De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^