Koninklijk Besluit van 31 januari 2010
gepubliceerd op 08 februari 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de toezichtmaatregelen op overdraagbare spongiforme encefalopathieën

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2010018050
pub.
08/02/2010
prom.
31/01/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 JANUARI 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de toezichtmaatregelen op overdraagbare spongiforme encefalopathieën


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, artikel 3, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 1981 en 27 mei 1997, artikel 13, gewijzigd bij de wetten van 15 april 1965 en 27 mei 1997 en artikel 14, gewijzigd bij de wet van 13 juli 1981 en bij de koninklijke besluiten van 9 januari 1992 en 22 februari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de detailhandel in bepaalde levensmiddelen van dierlijke oorsprong;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong;

Overwegende Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën, inzonderheid bijlage V, 1. a), ii), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 357/2008 van de Commissie van 22 april 2008;

Overwegende Beschikking 2009/719/EG van de Commissie van 28 september 2009 tot machtiging van bepaalde lidstaten om hun jaarlijkse programma voor toezicht op BSE te herzien;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende de noodzakelijkheid zonder uitstel de reglementering aan te passen inzake de bewaking van boviene spongiforme encefalopathie voor implementatie van de bepalingen uit Beschikking 2009/719/EG van de Commissie van 28 september 2009 tot machtiging van bepaalde lidstaten om hun jaarlijks programma voor toezicht op BSE te herzien en om zich aan te passen aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 357/2008 van de Commissie van 22 april 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In bijlage III van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 december 2008, wordt de lijst van sommige Lidstaten vervangen door de volgende lijst : « België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Oostenrijk, Slovenië, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk ».

Art. 2.In artikel 16 van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de detailhandel in bepaalde levensmiddelen van dierlijke oorsprong wordt paragraaf 1 vervangen door de volgende bepaling : § 1. « In afwijking van artikel 7, 3°, mag het vlees van runderen ouder dan dertig maanden, waaraan nog delen van de wervelkolom vastzitten, worden binnengebracht in vleeswinkels die in het bezit zijn van de toelating voor het verwijderen van de wervelkolom in het kader van de maatregelen tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bedoeld in artikel 3, § 2 en bijlage III, punt 2.1 van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. »

Art. 3.In bijlage VI van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 december 2008, wordt de lijst van sommige Lidstaten vervangen door de volgende lijst : « België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Oostenrijk, Slovenië, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De Minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 januari 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^