Koninklijk Besluit van 31 januari 2018
gepubliceerd op 22 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het nationaal akkoord 2017-2018

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206172
pub.
22/02/2018
prom.
31/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206172

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


31 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het nationaal akkoord 2017-2018 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het nationaal akkoord 2017-2018.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 januari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017 Nationaal akkoord 2017-2018 (Overeenkomst geregistreerd op 27 juli 2017 onder het nummer 140620/CO/142.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Kader

Art. 2.Voorwerp Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van de wet van 19 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/2017 pub. 29/03/2017 numac 2017201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen sluiten tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen en in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 119 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de periode 2017-2018.

Art. 3.Procedure Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt neergelegd op de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 november 1969Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/1969 pub. 06/04/2007 numac 2007000224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 2 met betrekking tot de vaststelling van forfaitaire grondslagen van aanslag voor de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de modaliteiten van neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomsten.

De ondertekenende partijen vragen de algemeen bindend verklaring bij koninklijk besluit van deze collectieve arbeidsovereenkomst, inclusief de bijlage. HOOFDSTUK III. - Inkomenszekerheid

Art. 4.Loonsverhoging § 1. Vanaf 1 september 2017 worden alle sectorale minimumuurlonen verhoogd met 1,1 pct.. § 2. Vanaf 1 september 2017 worden tevens ook alle effectieve bruto-uurlonen verhoogd met 1,1 pct..

Opmerking De collectieve arbeidsovereenkomst inzake uurlonen van 4 juli 2003 zal in die zin worden aangepast vanaf 1 september 2017, en dit voor onbepaalde duur.

Art. 5.Sociaal fonds § 1. Vanaf 1 januari 2017 worden de aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid, ten laste van het fonds, verhoogd met 0,5 EUR per dag. Hierdoor bedragen deze aanvullende vergoedingen vanaf 1 januari 2017 4,5 EUR per werkloosheidsdag. § 2. Vanaf 1 januari 2018 worden de aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid, ten laste van het fonds, verhoogd met 0,5 EUR per dag. Hierdoor bedragen deze aanvullende vergoedingen vanaf 1 januari 2018 5 EUR per werkloosheidsdag. § 3. Het bedrag van de syndicale premie wordt verhoogd tot 140 EUR en dit vanaf de premie die betrekking heeft op het sociaal jaar 2017 en betaald wordt door de werknemersorganisaties in 2018. Vanaf de premie die betrekking heeft op het sociaal jaar 2018 en die door de werknemersorganisaties betaald wordt in 2019, zal de syndicale premie verhoogd worden tot 145 EUR. § 4. De in § 3 voorziene verhogingen kunnen alleen worden doorgevoerd als het bedrag ten belope van het welke de syndicale premie niet wordt beschouwd als loon, wordt verhoogd tot 145 EUR bij ministerieel besluit. § 5. De werkgevers verbinden zich ertoe voldoende financiering te voorzien voor de werking van het sociaal fonds.

Opmerking De collectieve arbeidsovereenkomst inzake wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds van 17 december 2015 en de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de syndicale premie van 29 augustus 2011, zullen vanaf 1 januari 2017 in die zin worden aangepast, en dit voor onbepaalde duur.

Art. 6.Vervoerskosten Vanaf 1 september 2017 wordt de fietsvergoeding verhoogd van 1,10 EUR tot 1,20 EUR per effectieve gewerkte dag.

Opmerking De collectieve arbeidsovereenkomst inzake vervoerskosten van 29 augustus 2011 zal vanaf 1 september 2017 in die zin worden aangepast, en dit voor onbepaalde duur. HOOFDSTUK IV. - Vorming en opleiding

Art. 7.Bijdrage voor vorming en opleiding § 1. Vanaf 1 juli 2017 tot 30 juni 2018 wordt de uitzonderlijke bijdrage voor permanente vorming aan het sociaal fonds verminderd van 0,60 pct. tot 0,30 pct. van de niet-geplafonneerde brutolonen aan 108 pct.. § 2. Vanaf 1 juli 2017 tot 30 juni 2018 wordt de uitzonderlijke bijdrage voor risicogroepen aan het sociaal fonds verminderd van 0,40 pct. tot 0,10 pct. van de niet-geplafonneerde brutolonen aan 108 pct.. § 3. De sociale partners zullen de uitzonderlijke bijdragen voor risicogroepen en permanente vorming, zoals bedoeld in § § 1 en 2 van onderhavig artikel, die zal worden geïnd vanaf 1 juli 2018, zo bepalen dat er voor elk van deze luiken binnen het sociaal fonds voldoende financiële middelen zijn.

Opmerking Er zal een collectieve arbeidsovereenkomst inzake enerzijds bijdrage voor permanente vorming en anderzijds inzake bijdrage voor risicogroepen worden opgemaakt, met ingang van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018.

Art. 8.Algemene bepalingen De sociale partners engageren zich om in de looptijd van de collectieve arbeidsovereenkomst een visie te ontwikkelen rond vorming, opleiding en werkbaar werk. Dit zou kunnen inhouden dat het opleidingsaanbod wordt verruimd door contacten te leggen met opleidingsinstellingen. De sociale partners willen ook maatregelen voorstellen en uitwerken rond werkbaar werk. HOOFDSTUK V. - Werkzekerheid

Art. 9.Tewerkstellingsverbintenissen Een werkgever die van plan is om over te gaan tot afdanking(en) om economische of technische redenen moet de voorziene meldings- en overlegprocedures respecteren zoals voorzien bij wet en bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de coördinatie van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 september 1972.

Uitsluitend in de ondernemingen waar er geen ondernemingsraad of syndicale delegatie aanwezig is, moet de werkgever die wenst over te gaan tot afdanking(en) om economische of technische redenen voorafgaandelijk volgende gegevens verstrekken aan de regionale vakbonden : - de reden; - het aantal betrokken arbeiders; - de lijst van de afdelingen en arbeidsposten die zullen getroffen worden; - de datum van de voorziene afdanking(en).

Deze gegevens dienen minstens één maand vóór de datum van de voorziene afdanking(en) verstrekt te worden.

Vooraleer een definitieve beslissing te nemen, moet de werkgever overleg plegen met de regionale vakbonden. Hierbij zullen alle maatregelen onderzocht worden om afdankingen te voorkomen.

Ingeval van betwisting aangaande de naleving van de in dit artikel vermelde bepalingen wordt, op vraag van de vakbond, de voorzitter van het paritair subcomité met een onderzoek belast. Indien hij vaststelt dat de werkgever tot de afdanking is overgegaan in strijd met deze bepalingen, dan heeft de ontslagen werknemer recht op een éénmalige forfaitaire schadevergoeding van 1 250 EUR. Dezelfde forfaitaire vergoeding moet bovendien gestort worden aan het "Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven".

Art. 10.Uitzendarbeid De sociale partners verbinden zich ertoe om in het sociaal fonds uitvoering te geven aan artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2011 inzake uitzendarbeid. HOOFDSTUK VI. - Loopbaanplanning

Art. 11.Tijdskrediet en landingsbanen § 1. Vanaf 1 september 2017 wordt het recht op voltijds tijdskrediet voor zorgmotief op 51 maand gebracht. Het recht op voltijds tijdskrediet met motief opleiding wordt op 36 maand gebracht. § 2. In uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 blijft de leeftijd voor een landingsbaan voor werknemers met een lange loopbaan of zwaar beroep voor de jaren 2017 en 2018 behouden op 55 jaar.

Opmerking De collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2015 inzake tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, geregistreerd onder het nummer 132271/CO/142.02 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 23 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2016206095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landin type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 10/04/2017 numac 2016206037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 06/04/2017 numac 2017200068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar met sluiten, zal in die zin worden aangepast vanaf 1 januari 2017, en dit voor onbepaalde duur.

Art. 12.Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag § 1. In toepassing van artikel 3, § 7 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de collectieve arbeidsovereenkomsten nrs. 124 en 125 van de Nationale Arbeidsraad van 21 maart 2017, wordt voor de periode 2017-2018 een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ingevoerd voor arbeiders vanaf 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 na 40 jaar loopbaan. § 2. In toepassing van artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de collectieve arbeidsovereenkomsten nrs. 120 en 121 van de Nationale Arbeidsraad van 21 maart 2017, wordt voor de periode 2017-2018 een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ingevoerd voor arbeiders vanaf 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 na 33 jaar loopbaan, waarvan 20 jaar in een regeling van nachtarbeid zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46. § 3. In toepassing van artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de collectieve arbeidsovereenkomsten nrs. 120 en 121 van de Nationale Arbeidsraad van 21 maart 2017, wordt voor de periode 2017-2018 een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ingevoerd voor arbeiders vanaf 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 na 33 jaar loopbaan mits zwaar beroep. § 4. In toepassing van artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 122 van de Nationale Arbeidsraad van 21 maart 2017, wordt voor de periode 2017-2018 een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ingevoerd voor arbeiders vanaf 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 na 35 jaar loopbaan mits zwaar beroep. § 5. In toepassing van artikel 3, § 6 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 123 van de Nationale Arbeidsraad van 21 maart 2017, wordt voor de periode 2017-2018 een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ingevoerd voor de mindervalide werklieden en werklieden met ernstige lichamelijke problemen die 58 jaar of ouder zijn en een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar hebben. § 6. De betaling van de aanvullende vergoeding en de wekgeversbijdrage voor de regeling inzake stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, zoals opgenomen in § 1 tot § 4 van dit artikel, wordt volledig ten laste genomen door het fonds voor bestaanszekerheid.

Opmerking In die zin zal een collectieve arbeidsovereenkomst inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag worden opgemaakt, met ingang van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. HOOFDSTUK VII. - Anciënniteitsdag

Art. 13.§ 1. Vanaf 1 januari 2018 wordt aan de arbeiders met ten minste 25 jaar anciënniteit in dezelfde onderneming, per kalenderjaar, een derde bezoldigde dag afwezigheid toegekend. § 2. De werkgever kan de kost verhalen op het sociaal fonds.

Opmerking De collectieve arbeidsovereenkomst inzake wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds van 17 december 2015 zal vanaf 1 januari 2018 in die zin worden aangepast, en dit voor onbepaalde duur. HOOFDSTUK VIII. - Sociale vrede en duurtijd van het akkoord

Art. 14.Sociale vrede Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst verzekert de sociale vrede in de sector tijdens heel de duur van het akkoord. Bijgevolg zal geen enkele eis van algemene of collectieve aard voorgelegd worden, noch op nationaal, noch op regionaal, noch op vlak van de individuele onderneming.

Art. 15.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur, gaande van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018, tenzij anders bepaald.

De artikelen die van toepassing zijn voor onbepaalde duur kunnen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend per aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen en aan de ondertekenende organisaties.

De artikelen die van toepassing zijn op het sociaal fonds voor onbepaalde duur kunnen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend per aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen en aan de ondertekenende organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 31 januari 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het nationaal akkoord 2017-2018 Premies Vlaamse Gewest De ondertekenende partijen verklaren dat de arbeiders die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen en die, inzake domicilie en tewerkstelling, voldoen aan de voorwaarden van het Vlaamse Gewest, gebruik kunnen maken van de aanmoedigingspremies die van kracht in zijn het Vlaamse Gewest, namelijk : - zorgkrediet; - opleidingskrediet; - ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 31 januari 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^