Koninklijk Besluit van 31 januari 2020
gepubliceerd op 11 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2020020220
pub.
11/02/2020
prom.
31/01/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020020220

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


31 JANUARI 2020. - Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingsstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 53, § 2;

Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De mandaten van volgende leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen worden verlengd voor een termijn van zes jaar: 1° De heren Michaël Trio en Christophe Quintard als vertegenwoordigers van de werknemers;2° De heer Jo Vandeweghe als vertegenwoordiger van de werkgevers;3° Mevrouw Ann Verlinden als vertegenwoordigster van de pensioeninstellingen;4° De heer Henk Becquaert als expert.

Art. 2.De heer Henk Becquaert wordt benoemd tot voorzitter van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen.

Art. 3.Artikel 1, 1° tot 3° treedt in werking op 17 december 2019.

Artikel 1, 4 ° en artikel 2 treden in werking op 1 september 2019.

Art. 4.De minister bevoegd voor Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 januari 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^