Koninklijk Besluit van 31 juli 2009
gepubliceerd op 07 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003292
pub.
07/08/2009
prom.
31/07/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 JULI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de artikelen : - 250; - 2751, vierde en zevende lid, ingevoegd bij de wet van 3 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg type wet prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten sluiten en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2006 en 17 mei 2007; - 2752, § 5, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten; - 2753, § 1, zesde lid, ingevoegd bij de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten; - 2754, § 2, ingevoegd bij de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten; - 2755, § 1, derde lid, ingevoegd bij de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten; - 2756, vijfde en zesde lid, ingevoegd bij de wet van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007003233 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende het fiscaal statuut van de bezoldigde sportbeoefenaars sluiten; - 2757, vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 17 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 apri sluiten; - 300, § 1; - 312;

Gelet op de wet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021118 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I), artikel 127;

Gelet op het KB/WIB 92 : - artikel 951 van het KB/WIB 92; - artikel 952 van het KB/WIB 92; - bijlage IIIbis bij het KB/WIB 92; - bijlage IIIter bij het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 mei 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 9 juni 2009;

Gelet op het advies nr. 46.875/2 van de Raad van State gegeven op 6 juli 2009 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 951 van het KB/WIB 92, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 apri sluiten3 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 december 2006, 12 maart 2007, 3 juni 2007, 20 december 2007 en 27 januari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt opgeheven;2° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 2.In artikel 952 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 apri sluiten3 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 2006, 21 december 2006, 12 maart 2007, 8 juni 2007 en 27 januari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : A. in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "wetboek" wordt telkens vervangen door het woord "Wetboek";2° in het eerste lid, worden de woorden "het tweede lid" vervangen door de woorden "het derde lid"; 3° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende : "De in artikel 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 beoogde werkgevers van werknemers die ressorteren onder het toepassingsgebied van de paritaire comités en subcomités opgesomd in artikel 1, 1°, a) tot en met p), van het koninklijk besluit van 18 juli 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 apri sluiten7 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, die een deel van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing onmiddellijk moeten besteden aan de financiering van de Sociale Maribelfondsen, zijn er evenwel toe gehouden drie afzonderlijke aangiften in de bedrijfsvoorheffing over te leggen volgens het in de §§ 2, 3 en 3bis vermelde onderscheid."; 4° in het tweede lid, 1°, dat het derde lid, 1°, wordt, worden de woorden "van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992" vervangen door de woorden "van hetzelfde Wetboek";5° in het tweede lid, 2°, dat het derde lid, 2°, wordt, worden de woorden "de koopvaardij, de bagger- en de sleepvaartsector" vervangen door de woorden "de koopvaardij-, de bagger- en de sleepvaartsector";6° in het tweede lid, 6°, dat het derde lid, 6°, wordt, worden de woorden "beoogd in artikel 171, 1°, i en 4°, j, van dat Wetboek" opgeheven;7° het tweede lid, 7°, dat het derde lid, 7°, wordt, wordt vervangen als volgt : "7° de werkgevers beoogd in artikel 2757 van hetzelfde Wetboek die bezoldigingen betalen of toekennen en die : - ofwel onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; - ofwel erkend zijn voor uitzendarbeid die uitzendkrachten ter beschikking stellen van in het eerste streepje bedoelde ondernemingen;"; 8° het tweede lid, 8°, dat het derde lid, 8°, wordt, wordt geschrapt; B. in § 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "voor de in § 1, tweede lid," en het woord "wetboek" worden telkens respectievelijk vervangen door de woorden "voor de in § 1, derde lid," en door het woord "Wetboek";2° in de Franse tekst van de bepaling opgenomen onder b, 2°, worden de woorden "muni d'une lettre de mer" vervangen door de woorden "pour lesquels une lettre de mer est produite";3° in de bepaling opgenomen onder b, 3°, worden de woorden "3° tot 8° vervangen door de woorden "3° tot 6°";4° de bepaling opgenomen onder b, wordt aangevuld als volgt : "4° voor de schuldenaars bedoeld in § 1, derde lid, 7° : - het totaal van de bruto bezoldigingen vóór inhouding van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid wanneer die bezoldigingen of een deel ervan aan de sociale zekerheid zijn onderworpen; - het totaal van de bruto belastbare bezoldigingen zoals die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing wanneer die bezoldigingen niet aan de sociale zekerheid zijn onderworpen;"; 5° in de bepaling opgenomen onder 2°, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden "aan mekaar" worden opgeheven;b) in de Franse tekst worden de woorden "à bord d'un navire enregistré" vervangen door de woorden "à bord de navires immatriculés";c) in de Franse tekst worden de woorden "muni d'une lettre de mer" vervangen door de woorden "pour lesquels une lettre de mer est produite";6° in de bepaling opgenomen onder c, 3°, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden "3°, a," worden vervangen door de woorden "3°, a tot e," en de woorden "aan mekaar" worden opgeheven; b) de woorden "65 pct." worden vervangen door de woorden "75 pct."; 7° in de bepaling opgenomen onder c, worden de bepalingen onder 4° en 5° opgeheven; 8° in de bepaling opgenomen onder c, 7°, worden de woorden "10,7 pct." vervangen door de woorden "15,6 pct."; 9° in de bepaling opgenomen onder c, 8°, worden de woorden "gelijk aan 70 pct." vervangen door de woorden "gelijk aan 80 pct."; 10° a) de bepaling opgenomen onder c, 9°, wordt vervangen als volgt : "9° voor de in § 1, derde lid, 7°, bedoelde schuldenaars : een negatief bedrag gelijk aan 0,25 pct.van : - het totaal van de bruto bezoldigingen vóór inhouding van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid wanneer die bezoldigingen of een deel ervan aan de sociale zekerheid zijn onderworpen; - het totaal van de bruto belastbare bezoldigingen zoals die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing wanneer die bezoldigingen niet aan de sociale zekerheid zijn onderworpen;"; b) in de bepaling opgenomen onder c, 9°, worden de woorden "0,25 pct." vervangen door de woorden "0,75 pct."; c) in de bepaling opgenomen onder c, 9°, worden de woorden "0,75 pct." vervangen door de woorden "1 pct."; 11° in de bepaling opgenomen onder c, 10° wordt opgeheven; C. 1° tussen de §§ 3 en 4 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende : "§ 3bis. De derde aangifte in de bedrijfsvoorheffing van de in § 1, tweede lid, beoogde werkgevers heeft uitsluitend betrekking op het bedrag van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing dat onmiddellijk wordt besteed aan de financiering van de Sociale Maribelfondsen, en moet de volgende specifieke vermeldingen bevatten : a) in het vak "aard van de inkomsten" : code 47;b) in het vak "belastbare inkomsten" : het deel van de in § 3, c, 9°, bedoelde vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing dat uitsluitend betrekking heeft op de werknemers die ressorteren onder het toepassingsgebied van de paritaire comités en subcomités opgesomd in artikel 1, 1°, a) tot en met p), van het koninklijk besluit van 18 juli 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 apri sluiten7 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector; c) in het vak "verschuldigde bedrijfsvoorheffing" : een positief bedrag dat gelijk is aan twee derden van de in b vermelde vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing."; 2° in § 3bis, ingevoegd bij het 1°, wordt de bepaling opgenomen onder c, gewijzigd als volgt : "c) in het vak "verschuldigde bedrijfsvoorheffing" : een positief bedrag dat gelijk is aan drie vierden van de in b vermelde vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing."

Art. 3.Bijlage IIIbis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 apri sluiten3 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 maart 2007, 8 juni 2007, 7 augustus 2007 en 19 december 2007, wordt vervangen als volgt : "Bijlage IIIbis - Lijst van de codes met betrekking tot de aard van de inkomsten in toepassing van artikel 952, § 3, a, KB/WIB 92 01 koopvaardij (Art. 2752, WIB 92) 02 bagger (Art. 2752, WIB 92) 03 zeesleepvaart (Art. 2752, WIB 92) 04 zeevisserij (Art. 2754, WIB 92) 05 wetenschappelijk onderzoek (Art. 2753, § 1, 1ste lid, WIB 92) 06 ploegenpremies en nachtpremies (Art. 2755, WIB 92) 07 wetenschappelijk onderzoek (Art. 2753, § 1, 2de lid, WIB 92) 09 wetenschappelijk onderzoek (Art. 2753, § 1, 3de lid, 1°, WIB 92) 31 wetenschappelijk onderzoek (Art. 2753, § 1, 3de lid, 2°, WIB 92) 32 wetenschappelijk onderzoek (Art. 2753, § 1, 3de lid, 3°, WIB 92) - diploma's art. 2753, § 2, 1°, WIB 92 33 wetenschappelijk onderzoek (Art. 2753, § 1, 3e lid, 3°, WIB 92) - diploma's art. 2753, § 2, 2°, WIB 92 41 sportbeoefenaars (Art. 2756, 1e lid, WIB 92) 42 sportbeoefenaars (Art. 2756, 2e lid, WIB 92) 43 ... (opgeheven) 44 overuren (Art. 2751, 4de lid, 2e streepje, WIB 92) 45 overuren (Art. 2751, 4de lid, 1e streepje, WIB 92) 46 algemene regel (Art 2757, WIB 92) 48 sportbeoefenaars - niet inwoner (Art. 2756, 1e en 7e lid, WIB 92) 49 sportbeoefenaars - niet inwoner (Art. 2756, 2e en 7e lid, WIB 92)

Art. 4.In bijlage IIIter van het hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 apri sluiten3 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 2006, 12 maart 2007 en 8 juni 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "artikel 952, § 1, tweede lid," worden telkens vervangen door de woorden "artikel 952, § 1, derde lid,";2° de woorden ", WIB 92" worden telkens vervangen door de woorden ", van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992";3° de bepaling opgenomen onder VII wordt vervangen als volgt : Deze schuldenaars moeten een nominatieve lijst ter beschikking van de administratie houden met daarin voor elke werknemer : - de volledige identiteit; - het nationaal nummer; - het totaal bedrag van de bruto bezoldigingen vóór inhouding van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid wanneer die bezoldigingen of een deel ervan aan de sociale zekerheid zijn onderworpen; - het totaal bedrag van de bruto belastbare bezoldigingen zoals die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing wanneer die bezoldigingen niet aan de sociale zekerheid zijn onderworpen;"; 4° de bepaling opgenomen onder VII wordt aangevuld als volgt : "In voorkomend geval moeten deze schuldenaars de nominatieve lijst opsplitsen in een lijst met de werknemers beoogd in artikel 952, § 1, tweede lid, en een lijst met de andere werknemers."; 5° de bepaling opgenomen onder VIII wordt opgeheven.

Art. 5.Artikel 2, A, 7°, B, 3°, 4° en 10°, a, en artikel 4, 3°, hebben uitwerking met ingang van 1 oktober 2007.

Artikel 2, A, 6°, B, 9°, en artikel 3 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 2, B, 6°, a, en 7° heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2008.

Artikel 1, 1°, en artikel 2, B, 6°, b, hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 1, 2°, artikel 2, A, 2° tot 4°, B, 1°, 8°, 10°, b, en C, 1°, en artikel 4, 1° en 4°, hebben uitwerking met ingang van 1 juni 2009.

Artikel 2, B, 10°, c, en C, 2°, treedt in werking op 1 januari 2010.

Art. 6.Onze Minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Trapani, 31 juli 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister enMinister van Financiën, D. REYNDERS Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wet van 3 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg type wet prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten sluiten, Belgisch Staatsblad van 19 juli 2005.

Wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 december 2005, editie 2.

Wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 december 2006, editie 3, errata 24 januari 2007, 13 februari 2007 en 23 februari 2007, editie 2.

Wet van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007003233 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende het fiscaal statuut van de bezoldigde sportbeoefenaars sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 mei 2007.

Wet van 17 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 apri sluiten, Belgisch Staatsblad van 19 juni 2007.

Wet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021118 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, Belgisch Staatsblad van 29 december 2008, editie 4, erratum 10 februari 2009, editie 2.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 apri sluiten9 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 apri sluiten3, Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2006.

Koninklijk besluit van 11 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 apri sluiten4, Belgisch Staatsblad van 12 december 2006.

Koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 apri sluiten5, Belgisch Staatsblad van 29 december 2006, editie 7.

Koninklijk besluit van 12 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 apri sluiten6, Belgisch Staatsblad van 20 maart 2007, editie 2.

Koninklijk besluit van 3 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 apri sluiten1, Belgisch Staatsblad van 19 juni 2007.

Koninklijk besluit van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 apri sluiten0, Belgisch Staatsblad van 19 juni 2007.

Koninklijk besluit van 7 augustus 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 apri sluiten8, Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2007.

Koninklijk besluit van 19 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 17/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 apri sluiten2, Belgisch Staatsblad van 27 december 2007.

Koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007011579 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 6 december 2007 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 ju type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007011577 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 6 december 2007 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007011580 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 6 december 2007 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid va type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007011578 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 6 december 2007 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discothe sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 december 2007, editie 4.

Koninklijk besluit van 27 januari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2009 pub. 03/02/2009 numac 2009003049 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92 sluiten, Belgisch Staatsblad van 3 februari 2009.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^