Koninklijk Besluit van 31 juli 2009
gepubliceerd op 21 augustus 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 inzake het afzien van de inning van de roerende voorheffing

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003324
pub.
21/08/2009
prom.
31/07/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

31 JULI 2009. - Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 inzake het afzien van de inning van de roerende voorheffing


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 266, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1994, 4 april 1995 en 4 juli 2004 en bij het koninklijk besluit van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007003546 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van de fiscale wetgeving en de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België aan de bepalingen van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aa type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 17/12/2007 numac 2007003544 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing en de Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 92);

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 mei 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 19 juni 2009;

Overwegende dat : - de ingebrekestellingen nr. 2006/2360 en 2006/2391 van 18 oktober 2006 door de Europese Commissie België verzoeken zijn wetgeving te wijzigen om een onverenigbaarheid met de artikelen 43, 48 en 56 van het Verdrag van 7 februari 1992 betreffende de Europese Unie en met de artikelen 31, 34 en 40 van het akkoord van 2 mei 1992 tot instelling van de Europese Economische Ruimte, te vermijden; - derhalve de verzaking aan de inning van de roerende voorheffing tot de dividenden betaald aan de Belgische inrichtingen van vennootschappen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en tot de geringe uitgiftepremies van effecten uitgegeven door bepaalde instellingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dient te worden uitgebreid; - dientengevolge de noodzakelijke aanpassingen aan het KB/WIB 92 dienen te worden aangebracht;

Gelet op advies nr 46.976/2/v van de Raad van State, gegeven op 22 juli 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 106, § 1, eerste lid, van het KB/WIB 92, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 2000 en 20 januari 2005, wordt aangevuld met de woorden "of een Belgische inrichting van een vennootschap die is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.".

Art. 2.Artikel 107, § 2, 1°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003003297 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de roerende voorheffing sluiten, wordt vervangen als volgt : "1° uitgiftepremies, ongeacht de verkrijger, van obligaties, kasbons of andere soortgelijke effecten uitgegeven : - ofwel door de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie, de provincies, de agglomeraties, de gemeenten of andere Belgische openbare inrichtingen of instellingen of soortgelijke openbare entiteiten gevestigd in de andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte, - ofwel bij openbare intekening door Belgische vennootschappen, verenigingen, instellingen of inrichtingen van privaat recht of soortgelijke entiteiten van privaat recht gevestigd in de andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte, voor zover die premies, over de volle duur van de effecten verdeeld, niet ten gevolge hebben het werkelijke jaarlijkse rendement van deze laatste op een bedrag te brengen dat de nominale rentevoet met meer dan 75 centiem overtreft;".

Art. 3.De Minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Trapani, 31 juli 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^