Koninklijk Besluit van 31 juli 2020
gepubliceerd op 08 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017 betreff

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020031214
pub.
08/09/2020
prom.
31/07/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020031214

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


31 JULI 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017 betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017 betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de schoonmaak;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend worden verklaard : a) de als bijlage 1 overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017 betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen;b) de als bijlage 2 overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017 betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 juli 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage 1 Paritair Comité voor de schoonmaak Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017 betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen (Overeenkomst geregistreerd op 25 november 2019 onder het nummer 155562/CO/121)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers uit de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de schoonmaak ressorteren, kleine en middelgrote ondernemingen en anderen.

Art. 2.De inleiding van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017 betreffende tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 november 2017, wordt vervangen door volgende bepalingen : "Inleiding Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van : - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, zoals gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 103bis van 27 april 2015 en nr. 103ter van 20 december 2016; - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van 23 april 2019 tot vaststelling, voor 2019-2020, van het interprofessioneel kader voor verlaging van de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.".

Art. 3.In dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt artikel 2 vervangen door volgende bepalingen : "

Art. 2.Tijdskrediet met motief - voltijds en deeltijds In uitvoering van artikel 4, § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 hebben de werknemers recht op 36 maanden of 51 maanden voltijds tijdskrediet of halftijdse loopbaanvermindering voor de motieven voorzien bij artikel 4, § 1, a), b), c) en d) en § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103.".

Art. 4.In dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt artikel 3 vervangen door volgende bepalingen : "

Art. 3.Recht op 1/5de loopbaanvermindering vanaf de leeftijd van 50 jaar In uitvoering van artikel 8, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 kunnen de werknemers die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt, hun arbeidsprestaties verminderen ten belope van één dag of twee halve dagen per week op voorwaarde dat zij één van de volgende voorwaarden voldoen: - Voorafgaand actief zijn geweest in een zwaar beroep gedurende minstens 5 jaar in de voorafgaande 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar in de voorafgaande 15 jaar; - Voorafgaand een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar hebben doorlopen.".

Art. 5.In dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt artikel 4 vervangen door volgende bepalingen : "

Art. 4.Landingsbanen In toepassing van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 wordt de leeftijdsgrens op 57 jaar gebracht voor de periode 2019-2020 voor de werknemers die in toepassing van artikel 8, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking en die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 6, lid 5, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestatie type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001013152 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren sluiten, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014.

In toepassing van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 wordt de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht voor de periode 2019-2020 voor de werknemers die in toepassing van artikel 8, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 hun arbeidsprestaties verminderen met 1/5de en die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 6, lid 5, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestatie type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001013152 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren sluiten, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014.".

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2019 en heeft dezelfde geldigheidsduur, dezelfde opzeggingsmodaliteiten en -termijnen als de overeenkomst welke zij wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 31 juli 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE

Bijlage 2 Paritair Comité voor de schoonmaak Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2020 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017 betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen (Overeenkomst geregistreerd op 19 maart 2020 onder het nummer 157755/CO/121)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers uit de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor de schoonmaak ressorteren, kleine en middelgrote ondernemingen en anderen.

Art. 2.Artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017 betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen, geregistreerd op 25 november 2019 onder het nummer 155562/CO/121, wordt vervangen door volgende bepalingen : "

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2019 en heeft dezelfde geldigheidsduur, dezelfde opzeggingsmodaliteiten en -termijnen als de overeenkomst welke zij wijzigt, uitgezonderd het artikel 5 dat in werking treedt op 1 oktober 2019 en eindigt op 31 december 2020.".

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2019 en heeft dezelfde geldigheidsduur, dezelfde opzeggingsmodaliteiten en -termijnen als de overeenkomst welke zij wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 31 juli 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^