Koninklijk Besluit van 31 juli 2020
gepubliceerd op 10 augustus 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende veertiende verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, au

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2020042617
pub.
10/08/2020
prom.
31/07/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020042617

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


31 JULI 2020. - Koninklijk besluit houdende veertiende verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 30 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020041979 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020041979 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020, artikel 11;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 juli 2020;

Overwegende dat op de secties 13 - FOD Binnenlandse Zaken; 18 - FOD Financiën en 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van de wet van 30 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020041979 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met de strijd tegen het Coronavirus COVID-19;

Overwegende dat op de sectie 18 - FOD Financiën van de wet van 30 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020041979 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het derde trimester 2020;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet en een vereffeningskrediet van 330.378.030 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 06-90-1 (basisallocatie 90.10.01.00.01) van de wet van 30 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020041979 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020, en worden verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2020.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 juli 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, D. CLARINVAL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bij Ons besluit van 31 juli 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, D. CLARINVAL


begin


Publicatie : 2020-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^