Koninklijk Besluit van 31 juli 2020
gepubliceerd op 07 augustus 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met de afwezigheid wegens corona-ouderschapsverlof

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2020042620
pub.
07/08/2020
prom.
31/07/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020042620

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


31 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet sluiten met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met de afwezigheid wegens corona-ouderschapsverlof


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Wij hebben de eer Uwe Majesteit een koninklijk besluit voor te leggen dat genomen wordt ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet sluiten met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Voormeld artikel 16, eerste lid, van de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet sluiten bepaalt dat, in afwijking van artikel 2 van de wet van 10 januari 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/1974 pub. 28/08/2012 numac 2012000533 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de inaanmerkingneming van bepaalde diensten en van met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor het toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de Staatskas. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de inaanmerkingneming van bepaalde diensten en van met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor het toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de Staatskas, de tijd gedurende dewelke een personeelslid van een federale, gemeenschaps-, of gewestinstelling in een in artikel 2, § 1, 2° tot 4°, van de voormelde wet van 10 januari 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/1974 pub. 28/08/2012 numac 2012000533 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de inaanmerkingneming van bepaalde diensten en van met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor het toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de Staatskas. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, bedoelde toestand wordt geplaatst op grond van een bepaling in zijn statuut die na de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet sluiten is bekendgemaakt, slechts voor de toekenning en de berekening van het rustpensioen in aanmerking wordt genomen op voorwaarde dat die statutaire bepaling bij een koninklijk besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, werd toegevoegd aan de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet sluiten.

Naar aanleiding van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid 19 (II) werd een nieuw specifiek ouderschapsverlof ingesteld, namelijk het corona-ouderschapsverlof dat wordt geregeld in het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 . - Duitse vertaling type wet prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 . - Duitse vertaling type wet prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 bron federale overheidsdienst financien Wet tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennoo sluiten die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona-ouderschapsverlof. Een opname van een corona ouderschapsverlof houdt de toekenning in van een federale onderbrekingsuitkering.

Artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 bepaalt dat het corona-ouderschapsverlof wordt uitgeoefend onder de voorwaarden en nadere regelen zoals van toepassing volgens de wet en de koninklijke besluiten inzake het ouderschapsverlof, in zover dat besluit niet afwijkt van deze bepalingen.

Hieruit moet besloten worden dat de personeelsleden die een corona-ouderschapsverlof opnemen in een situatie moeten geplaatst worden zoals bedoeld in artikel 2, § 1, 2° tot 4°, van de wet van 10 januari 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/1974 pub. 28/08/2012 numac 2012000533 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de inaanmerkingneming van bepaalde diensten en van met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor het toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de Staatskas. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten.

Het toepassingsveld van de personeelsleden die corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen is ruim en bevat ook personeelsleden die onder het toepassingsveld vallen van artikel 16 van de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet sluiten.

Het toepassingsveld van artikel 16 van de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet sluiten wordt geregeld in het tweede lid van dit artikel. Dit lid bepaalt immers dat onder "personeelslid van een federale instelling of een gemeenschaps- of gewestinstelling" moet worden verstaan, een personeelslid van een federale, gemeenschaps- of gewestinstelling, een personeelslid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat of een Gemeenschaps- of Gewestparlement, of een personeelslid dat in de weddetoelageregeling van een gemeenschap is opgenomen, waarvan het pensioen gefinancierd wordt door de Federale Staat of door de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbare nut alsmede van hun rechthebbenden.

Wel moet worden opgemerkt dat, gelet op de bevoegdheden van de gewesten en gemeenschappen om het statuut van het personeel te regelen, de gewesten en gemeenschappen zelf bevoegd zijn om te bepalen of dit ouderschapsverlof automatisch van toepassing is op de statutaire ambtenaren van de gewesten, gemeenschappen, de lokale besturen en het onderwijs. Indien zij dit nodig achten, kunnen zij statutair in de mogelijkheid voorzien om deze vorm van ouderschapsverlof toe te kennen aan deze statutaire ambtenaren. Indien de mogelijkheid om deze vorm van ouderschapsverlof op te nemen effectief wordt voorzien in het personeelsstatuut, dan kan de federale onderbrekingsuitkering worden toegekend.

Omdat de bepalingen inzake corona-ouderschapsverlof met als grondslag het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 goedgekeurd en bekend gemaakt werden na de inwerkingtreding, op 1 juli 2014, van voormelde wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet sluiten, kan dit corona-ouderschapsverlof slechts voor de toekenning en de berekening van het ambtenarenpensioen in aanmerking worden genomen voor zover de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet sluiten wordt aangevuld met deze bepalingen inzake het corona-ouderschapsverlof.

Het koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 . - Duitse vertaling type wet prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 . - Duitse vertaling type wet prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 bron federale overheidsdienst financien Wet tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennoo sluiten die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque bracht enkele wijzigingen aan voormeld koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020.

Dit koninklijk besluit nr. 45: - heeft het corona-ouderschapsverlof verlengd tot en met 30 september 2020; - voerde het voltijdse corona-ouderschapsverlof in voor sommige ouders; - verduidelijkte bepaalde modaliteiten van het corona-ouderschapsverlof.

Bijgevolg vult artikel 1 van bijgaand besluit de lijst aan met "het corona-ouderschapsverlof genomen op basis van het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 . - Duitse vertaling type wet prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 . - Duitse vertaling type wet prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 bron federale overheidsdienst financien Wet tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennoo sluiten die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona-ouderschapsverlof, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 . - Duitse vertaling type wet prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 . - Duitse vertaling type wet prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 bron federale overheidsdienst financien Wet tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennoo sluiten die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque.".

Door te verwijzen naar het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 in het algemeen, wordt vermeden dat de lijst moet aangevuld worden met alle verschillende statutaire bepalingen inzake corona-ouderschapsverlof die het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 als grondslag hebben.

De militairen vallen evenwel niet onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020. Voor hen werd het recht op het corona-ouderschapsverlof ingevoerd bij het koninklijk besluit nr. 42 van 27 juni 2020 tot instelling van een coronaverlof voor ouderschapsbescherming voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19.

Gezien de voorwaarden waaronder militairen, met toepassing van het koninklijk besluit nr. 42 van 27 juni 2020, corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen dezelfde zijn als deze bepaald in het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020, wordt ook het corona-ouderschapsverlof zoals bedoeld in het koninklijk besluit nr. 42 van 27 juni 2020 toegevoegd aan de lijst.

Ook het personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement en van de Vlaamse Ombudsdienst valt niet onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020.

Het Vlaams Parlement heeft op 10 juni 2020 beslist om voor het statutair personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement en van de Vlaamse Ombudsdienst een regeling inzake corona-ouderschapsverlof in te voeren die volledig in lijn ligt met het corona-ouderschapsverlof dat kan worden genomen op basis van voormeld koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020.

De toevoeging aan de lijst van het corona-ouderschapsverlof voor de personeelsleden van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement en van de Vlaamse Ombudsdienst is verantwoord gezien dit verlof sterk vergelijkbaar is met het corona-ouderschapsverlof dat kan worden genomen op basis van het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 en dat de lijst wordt toegevoegd.

Om deze reden vult bijgaand besluit de lijst aan met "het corona-ouderschapsverlof voor het statutair personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement en van de Vlaamse Ombudsdienst zoals goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 10 juni 2020." Wat betreft de wijze waarop het corona-ouderschapsverlof uiteindelijk in het pensioen zal worden verrekend, moet worden opgemerkt dat het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 vermeldt dat de principiële gelijkschakeling met het gewone ouderschapsverlof als gevolg heeft dat het corona-ouderschapsverlof op dezelfde wijze wordt gelijkgesteld op vlak van de sociale rechten van de werknemer.

Voor de vast benoemde ambtenaren worden de perioden van loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, bedoeld in artikel 2/1 van het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten, niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de in het voormelde koninklijk besluit bedoelde quota inzake voor het pensioen aanneembare loopbaanonderbreking.

Ingevolge artikel 3, § 7, 9°, van het voormelde koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 vallen perioden van loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof niet onder de (20-25%) grens bedoeld in artikel 3, § 3, van dit koninklijk besluit.

Perioden van loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof zijn dan ook onbeperkt aanneembaar in het ambtenarenpensioen.

Gelet op voormelde principiële gelijkstelling zijn ook perioden van corona-ouderschapsverlof onbeperkt aanneembaar voor het ambtenarenpensioen.

Tot slot wordt opgemerkt dat aan artikel 1 van dit besluit terugwerkende kracht wordt verleend tot en met 1 mei 2020, datum vanaf wanneer corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden ingevolge de inwerkingtreding op deze datum van het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE

31 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet sluiten met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met de afwezigheid wegens corona-ouderschapsverlof FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 16, eerste lid, van de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet sluiten met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 juli 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 16 juli 2020;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het bepalingen van autoregulering betreft;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet sluiten met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet wordt aangevuld als volgt: 1° « 11° het corona-ouderschapsverlof genomen op basis van het koninklijk besluit nr.23 van 13 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 . - Duitse vertaling type wet prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 . - Duitse vertaling type wet prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 bron federale overheidsdienst financien Wet tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennoo sluiten die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona-ouderschapsverlof, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 . - Duitse vertaling type wet prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 . - Duitse vertaling type wet prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 bron federale overheidsdienst financien Wet tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennoo sluiten die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque. »; 2° « 12° het corona-ouderschapsverlof genomen op basis van het koninklijk besluit nr.42 van 27 juni 2020 tot instelling van een coronaverlof voor ouderschapsbescherming voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19. »; 3° « 13° het corona-ouderschapsverlof voor het statutair personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement en van de Vlaamse Ombudsdienst zoals goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op 10 juni 2020.».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2020.

Art. 3.De minister bevoegd voor Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 juli 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE


begin


Publicatie : 2020-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^