Koninklijk Besluit van 31 juli 2020
gepubliceerd op 30 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de "American Battle Monuments Commission" door het sluiten van een erfpacht

bron
regie der gebouwen
numac
2020043056
pub.
30/09/2020
prom.
31/07/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020043056

REGIE DER GEBOUWEN


31 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de "American Battle Monuments Commission" door het sluiten van een erfpacht


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, artikel 2, § 5;

Gelet op de programmawet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet sluiten, artikel 335, § 3;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, verleend op 3 juli 2020 ;

Gelet op het akkoord van onze Minister van Begroting, d.d. 13 juli 2020 ;

Gelet op het belang van de WO II- herdenkingssite als toeristische trekpleister met internationale uitstraling;

Gelet op de missie van de "American Battle Monuments Commission", hierna genoemd « ABMC », om de dienst, de prestaties en de offers van de Amerikaanse strijdkrachten te eren door het oprichten en onderhouden van begraafplaatsen, herdenkingsplaatsen en bezoekerscentra over de hele wereld;

Overwegende dat het Memorial de enige herdenkingsplaats is die alle Amerikaanse troepen die in de Slag om de Ardennen hebben gevochten herdenkt en dat zijn enorme omvang en invloed generaties lang indruk heeft gemaakt op bezoekers;

Overwegende het koninklijk besluit van 5 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040930 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2013 tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de stad Bastenaken door het sluiten van e sluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2013 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 november 2013) tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed aan de stad Bastenaken door middel van een erfpacht;

Overwegende dat het Memorial dringend aan herstelling en restauratie toe is;

Gelet op het document « a framework for collaboration and funding », ondertekend door Koen Geens, Vice-eersteminister en Minister van Justitie, William Matz, Secretaris van de « ABMC », Ronald Gidwitz, Amerikaanse ambassadeur bij het Koninkrijk België, Benoît Lutgen, Burgemeester van Bastenaken, en Jerome Sheridan, Voorzitter van de `American Overseas Memorial Day Association Foundation', voor instemming met renovatiewerken aan het Memorial;

Gelet op het akkoord van 27 november 1959 tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Belgische Staat over de Amerikaanse militaire begraafplaatsen, hierna genoemd « het Akkoord » ;

Overwegende dat in 2019 een fondsenwerving heeft plaatsgevonden om fase één van de renovatiewerken te ondersteunen waarbij giften werden ontvangen van Amerikaanse burgers die hun dankbaarheid wilden betuigen aan de bevolking van België voor het oorspronkelijke ontwerp en de oprichting van het Memorial en als erkenning dat het Belgische volk de offers die de Amerikaanse troepen hebben gebracht, nooit is vergeten;

Overwegende dat een oplossing op lange termijn nodig is om ervoor te zorgen dat het gedenkteken in onberispelijke staat blijft;

Op voorstel van onze Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en minister van Europese Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het onroerend goed, gelegen te Bastenaken, Colline du Mardasson, kadastraal gekend als deel van perceel C155R2, ook gekend als het Mardasson Memorial (beschermd als monument met Besluit nummer 58/Lux van 20 juni 1949) en aangeduid als lot 2 op het plan « Bastogne - Mardasson- plan de division - US Mémorial », eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, hierna genoemd de grondeigenaar, wordt in erfpacht gegeven aan de « ABMC », hierna de erfpachter genoemd.

De erfpachter heeft het volle genot van de volledige site. Dit betekent dat hij alle rechten verbonden aan de eigendom uitoefent, maar met deze zeer belangrijke beperking dat hij door zijn toedoen of nalaten de waarde ervan niet mag verlagen, noch de bestemming ervan wijzigen.

Het doel van deze erfpacht is van algemeen nut, meer bepaald om de « ABMC » toe te laten om op haar kosten en in overleg met de grondeigenaar alle maatregelen, renovaties, verbeteringen of nieuwbouw die het noodzakelijk acht voor het beheer van het Memorial, met inbegrip van maatregelen om de structurele stabiliteit van het Memorial te waarborgen, de fysieke veiligheid van de herdenkingsplaats te verzekeren, de veiligheid en beveiliging van de bezoekers te waarborgen en de bezoekerservaring te verbeteren.

Art. 2.Het onroerend goed zal in erfpacht gegeven worden voor een duur van 99 jaar tegen een symbolische vergoeding van één euro per jaar. Ter vereenvoudiging gaan beide partijen akkoord om de jaarlijkse betaling te vervangen door een éénmalige betaling.

Art. 3.De erfpachter dient al de onderhouds- en herstellingskosten te dragen, met inbegrip van deze van de grondeigenaar, zonder enige uitzondering, evenals al de belastingen, taksen en diverse retributies voor zover er geen vrijstelling kan wordt verleend op grond van de federale, gewestelijke, provinciale of gemeentelijke fiscale reglementeringen, waarbij tevens wordt rekening gehouden met artikel 6 van het Akkoord van 27 november 1959.

Art. 4.De erfpachter dient de burgerlijke aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid voor brand dewelke hij door het feit van zijn erfpacht draagt, te dekken of te laten dekken door een verzekering en moet die dekking jaarlijks en op eerste verzoek aan de grondeigenaar bewijzen.

Art. 5.Gedurende de erfpacht moet de erfpachter de bestemming van de site als herdenkingsplaats voor de 2de Wereldoorlog behouden. De erfpachter zal het oorspronkelijke doel van het Memorial, namelijk het eren van de Amerikaanse strijdkrachten die hebben gevochten in de Slag om de Ardennen, handhaven en versterken, door middel van verbeteringen en onderhoud, beleving door de bezoekers, en gerelateerde educatieve, herdenkingsevenementen met betrekking tot die strijd en de Tweede Wereldoorlog.

De erfpachter zal toelating verlenen aan de stad Bastenaken om het Memorial te gebruiken voor herdenkingsplechtigheden zoals de jaarlijkse Memorial Day en andere officiële plechtigheden gelinkt aan de Slag om de Ardennen, en voor educatieve of artistieke evenementen.

De erfpachter en de Stad zullen daarover onderling de nodige afspraken maken.

Behoudens schriftelijke instemming van de grondeigenaar is het de erfpachter niet toegestaan om zijn erfpachtrecht af te staan, om er een hypotheek op te vestigen of de site te bezwaren, met een zakelijk recht of een verhuring.

Art. 6.Bij het einde van de erfpacht worden de bouwwerken die de erfpachter heeft opgericht op het in erfpacht gegeven goed van rechtswege de volle eigendom van de grondeigenaar, zonder dat de erfpachter aanspraak kan maken op welke vergoeding ook.

De grondeigenaar kan op het einde van de erfpacht aan de erfpachter vragen om de bouwwerken die de erfpachter heeft opgericht op zijn kosten af te breken.

Art. 7.De modaliteiten van deze erfpacht, zoals bepaald in dit besluit, zullen worden vastgelegd in een overeenkomst die tussen de partijen moet worden gesloten.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 9.De minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 31 juli 2020.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en Minister van Europese Zaken, K. GEENS


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^