Koninklijk Besluit van 31 juli 2020
gepubliceerd op 14 augustus 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenscha

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020202812
pub.
14/08/2020
prom.
31/07/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020202812

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


31 JULI 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking en het recht op een landingsbaan (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking en het recht op een landingsbaan.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 juli 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2020 Recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking en recht op een landingsbaan (Overeenkomst geregistreerd op 5 maart 2020 onder het nummer 157493/CO/225.01) Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, en op de inrichtingen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap waarvan de maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is en die bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ingeschreven zijn op de Nederlandse taalrol. § 2. Met "werknemers" worden de mannelijke en vrouwelijke bedienden bedoeld.

Rechtsgrond

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van : - het koninklijk besluit van 23 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017202476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking; - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012204722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen sluiten (Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2012), gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis van 27 april 2015, gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016, gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/4 van 29 januari 2018; - de mededeling nr. 13 van de Nationale Arbeidsraad van 27 februari 2018 betreffende de interpretatie van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 (gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 103bis, nr. 103ter en nr. 103/4) tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.

Tijdskrediet

Art. 3.In uitvoering van artikel 4, § 4 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 kunnen werknemers over de volledige beroepsloopbaan voltijds tijdskrediet of halftijdse loopbaanvermindering opnemen gedurende maximaal 36 maanden (motief opleiding) of maximaal 51 maanden (zorgmotieven).

Recht op landingsbaan zonder uitkeringen vanaf de leeftijd van 50 jaar

Art. 4.Overeenkomstig artikel 8, § 3 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 wordt een recht op een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5de gecreëerd voor de werknemers die 50 jaar of ouder zijn en die voorafgaand een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar hebben, op voorwaarde dat de betrokken werknemers voldoen aan de voorwaarden van artikel 10 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103.

Aanmoedigingspremie

Art. 5.Zoals voorzien in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 20/03/2002 numac 2002035414 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de prive-sector type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 21/05/2003 numac 2003035501 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een aanmoedigingspremie aan alleenstaande werknemers die loopbaanvermindering opnemen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002035751 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002035597 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002035566 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de voorwaarden en de procedureregels inzake erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge kind sluiten, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005, door het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 en door het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013, hebben de werknemers de mogelijkheid om een aanmoedigingspremie aan te vragen in het kader van het opleidingskrediet, het zorgkrediet, bij loopbaanvermindering, bij landingsbaan en bij onderneming in moeilijkheden of herstructurering. De aanmoedigingspremie zal toegekend worden indien beantwoord wordt aan de in het besluit hernomen voorwaarden.

Geldigheid

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op datum van ondertekening. Zij is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij zet de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2002 betreffende het tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking en het recht op een landingsbaan, geregistreerd onder het nummer 63363/CO/225, verder.

Elke partij kan deze overeenkomst beëindigen bij een ter post aangetekende zending gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, mits een opzeggingstermijn in acht te nemen van 6 maanden. Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal worden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de algemeen verbindende kracht bij koninklijk besluit wordt gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 31 juli 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE


begin


Publicatie : 2020-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^