Koninklijk Besluit van 31 juli 2020
gepubliceerd op 14 augustus 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020202835
pub.
14/08/2020
prom.
31/07/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020202835

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


31 JULI 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 juli 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020 Stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten (Overeenkomst geregistreerd op 19 maart 2020 onder het nummer 157731/CO/330)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en die behoren tot de onderstaande sectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - De categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (revalidatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, § 1, I, eerste lid, 3° en 4° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen); - De rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden; - De psychiatrische verzorgingstehuizen; - De initiatieven voor beschut wonen; - De revalidatiecentra, met uitsluiting van de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van het RIZIV op voorstel van het College van geneesheren-directeurs, in uitvoering van artikel 22, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen. Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord ("VIA 5") van 8 juni 2018, hoofdstuk 2.2. "Stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten".

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft als doel de stabiliteit van de arbeidsovereenkomsten van de werknemers die daar vragende partij voor zijn te verbeteren, in de betekenis van vast werk, hun contractuele arbeidstijd en overeenkomstig inkomen.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst doet geen afbreuk aan de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35, gesloten op 27 februari 1981 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende sommige bepalingen van het arbeidsrecht ten aanzien van de deeltijdse arbeid, en gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35bis gesloten op 9 februari 2000 in de Nationale Arbeidsraad.

Art. 3.Bekendmaking van alle vacatures Wanneer er in de onderneming vacatures zijn voor : - één of meerdere arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd; en/of - één of meerdere voltijdse arbeidsovereenkomsten; en/of - beschikbare arbeidsuren of bijkomende arbeidsuren, zal de werkgever dit voor elk van de gevallen tijdig en schriftelijk bekendmaken aan alle werknemers.

De schriftelijke bekendmaking moet gebeuren op dergelijke wijze dat alle werknemers er redelijkerwijze en tijdig kennis kunnen van nemen (bijvoorbeeld algemene personeelsmededeling, mailing, toegankelijk intranet, website, affichering in een voor iedereen toegankelijk personeelslokaal).

Art. 4.Voorrangsrechten bij vacatures voor reeds in dienst zijnde werknemers § 1. Bij vacatures voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd wordt voorrang van aanwerving gegeven aan de werknemers die reeds in dienst zijn van de onderneming op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst (hetzij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, hetzij een vervangingsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd), voor zover de betrokken werknemer vragende partij is voor deze arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en voor zover de betrokken werknemer voldoet aan de gestelde kwalificaties, competenties, organiseerbaarheid en beschikbaarheid. § 2. Bij de toekenning van een voltijdse arbeidsovereenkomst wordt voorrang van aanwerving gegeven aan deeltijdse werknemers die reeds in dienst zijn van de onderneming, voor zover de betrokken werknemer vragende partij is voor deze voltijdse arbeidsovereenkomst en voor zover de betrokken werknemer voldoet aan de gestelde kwalificaties, competenties, organiseerbaarheid en beschikbaarheid. § 3. Bij de toekenning van beschikbare of van bijkomende arbeidsuren wordt voorrang van bijkomende toekenning of aanwerving gegeven aan deeltijdse werknemers die reeds in dienst zijn van de onderneming, voor zover de betrokken werknemer vragende partij is voor deze aanwerving of verhoging van zijn/haar contractuele arbeidstijd en voor zover de betrokken werknemer voldoet aan de gestelde kwalificaties, competenties, organiseerbaarheid en beschikbaarheid.

Art. 5.Schriftelijke feedback aan de werknemer die zich kandidaat heeft gesteld Wanneer, in elk van de in artikel 4 vermelde voorrangsrechten, de kandidatuur van een reeds bij de werkgever in dienst zijnde werknemer niet voor aanwerving of toekenning wordt weerhouden, zal de werkgever de betrokken werknemer die zich kandidaat heeft gesteld hierover persoonlijk schriftelijk informeren.

Art. 6.Informering van de werknemersvertegenwoordiging De informering van de werknemersvertegenwoordiging over de toepassing van de artikelen 4 en 5 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst zit vervat in de regelmatige tewerkstellingsinformatie in het kader van het sociaal overleg (in ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de syndicale afvaardiging).

Art. 7.Individuele arbeidsovereenkomsten met ontbindende voorwaarde § 1. In onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen dat de werkgever(s) en werknemer(s) onder haar toepassingsgebied geen gebruik maken van ontbindende voorwaarden in individuele arbeidsovereenkomsten. Wanneer een partij de afspraken conform onderhavig artikel niet naleeft, is de partij die de arbeidsovereenkomst ontbindt een opzeggingsvergoeding overeenkomstig de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 verschuldigd jegens de andere partij, desgevallend de vergoedingen in uitvoering van de wet van 19 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden. - Officieuze coördinatie sluiten houdende de bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden.

Deze afspraak heeft betrekking op de ontbindende voorwaarde zoals bedoeld in artikel 1168 in verband met artikel 1183 van het Burgerlijk Wetboek, namelijk de voorwaarde die verwijst naar een toekomstige en onzekere gebeurtenis en waarvan de vervulling van rechtswege en automatisch en dus zonder dat de werkgever de wil moet uiten de ontbinding te laten gelden, leidt tot het onmiddellijke einde van de arbeidsovereenkomst zonder dat enige opzeggingstermijn in acht genomen moet worden of opzeggingsvergoeding verschuldigd is. § 2. Deze afspraak doet geen afbreuk aan alle andere wettelijke wijzen waarop een individuele arbeidsovereenkomst kan eindigen. Dit houdt in dat de mogelijkheid behouden blijft om vervangingsovereenkomsten automatisch te laten eindigen bij terugkeer van de vervangen werknemer. § 3. Artikel 7, § 1 doet geen afbreuk aan de mogelijkheid tot het opnemen in de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement van essentiële voorwaarden die vervuld moeten zijn zoals het halen van een definitief rijbewijs bij een tewerkstelling als chauffeur of het behalen van het vereiste diploma, het verplicht medisch onderzoek, de verplichte inenting in het kader van de veiligheid en gezondheid van zowel de werknemer als de patiënt, het beschikken over een verblijfsvergunning.

Art. 8.§ 1. Op niveau van de ondernemingen kunnen bijkomende specifieke afspraken gemaakt worden, evenwel zonder afbreuk te doen aan de basisprincipes van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst en voor zover ze gunstiger zijn voor de werknemers. § 2. De afspraken die vóór de inwerkingtreding van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst op het niveau van de onderneming reeds bestaan, blijven van kracht voor zover ze gunstiger zijn dan de bepalingen in deze sectorale collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 9.Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is vanaf haar inwerkingtreding onmiddellijk van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn vanaf 8 juni 2018.

Voor de arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn voorafgaand aan 8 juni 2018, is onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing vanaf 1 januari 2021.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft geen uitwerking op contracten die vóór het afsluiten van de collectieve arbeidsovereenkomst ontbonden zijn. De collectieve arbeidsovereenkomst zal niet tussenkomen in lopende procedures.

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 27 januari 2020 en is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 31 juli 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE


begin


Publicatie : 2020-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^