Koninklijk Besluit van 31 juli 2020
gepubliceerd op 20 augustus 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende oprichting en organisatie van het Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2020203270
pub.
20/08/2020
prom.
31/07/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020203270

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


31 JULI 2020. - Koninklijk besluit houdende oprichting en organisatie van het Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater


VERSLAG AAN DE KONING Dit koninklijk besluit voorziet in de uitvoering van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van sommige bepalingen van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren.

Voornoemde wetten zorgen met name voor de omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/1148 van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie ("NIS-richtlijn").

Het koninklijk besluit heeft tot doel een Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater op te richten. Dit Comité zal voor de aanbieders van deze sector de taken en bevoegdheden van een sectorale overheid vervullen als bedoeld in voornoemde wetten.

Artikelsgewijze bespreking Hoofdstuk I. - Definities

Artikel 1.Deze bepaling bevat de definities van de in het koninklijk besluit gebruikte begrippen.

Art. 2.In uitvoering van artikel 7, § 3, van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten wijst de Koning het "Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater" aan als sectorale overheid in de zin van deze wet voor de aanbieders van essentiële diensten die actief zijn op Belgisch grondgebied in de sector drinkwater en minstens één vestiging op Belgisch grondgebied hebben.

Overeenkomstig bijlage I van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten zijn de soorten aanbieders van essentiële diensten van de sector drinkwater de leveranciers en distributeurs van water bestemd voor menselijke consumptie in de zin van artikel 2, punt 1) a), van de richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water, behalve de distributeurs voor wie de distributie van water bestemd voor menselijke consumptie slechts een deel is van hun algemene distributieactiviteit van andere producten en goederen die niet worden beschouwd als essentiële diensten.

Art. 3.Artikel 75 van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten verruimt het toepassingsgebied van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren tot de sector drinkwater.

Volgens deze bepaling moet de Koning, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de overheid aanwijzen die de opdrachten van "sectorale overheid" zal vervullen als bedoeld in artikel 3, 3°, van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren.

Gelet op de interactie tussen beide wetgevingen is het de bedoeling om hier in een parallellisme te voorzien tussen, enerzijds, de sectorale overheden aangewezen in uitvoering van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid en, anderzijds, de sectorale overheden aangewezen in het kader van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren.

Hoofdstuk II. - Samenstelling

Art. 4.Dit artikel regelt de uitvoering van artikel 92ter van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen dat de Koning toelaat om, bij in Ministerraad overlegd besluit, genomen na akkoord van de bevoegde regeringen, de vertegenwoordiging van de deelgebieden te regelen in de beheers- of beslissingsorganen van nationale instellingen en organismen.

Het door de Koning opgerichte Comité is dus een federale administratieve overheid die bestaat uit vertegenwoordigers van de federale staat en van de drie gewesten van ons land.

Zoals opgemerkt door de Raad van State in zijn advies nr. 63.296/4 van 2 mei 2018 over het voorontwerp van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten, leidt de omzetting van deze richtlijn hoofdzakelijk tot de tenuitvoerlegging van de aangelegenheid van de preventieve bescherming op het gebied van de openbare veiligheid, die tot de exclusieve restbevoegdheid van de federale wetgever behoort. De wetgever was er evenwel voor gewonnen om de gewesten, via diverse mechanismen (voorafgaande raadplegingen), te betrekken bij de toepasselijke regelgeving en de uitvoering ervan. De vertegenwoordiging van de gewesten binnen het Comité maakt het mogelijk om, bij de besluitvorming, en met name bij het bepalen van maatregelen inzake openbare veiligheid, rekening te houden met het gewestelijk waterbeleid.

Het Comité bestaat uit de volgende leden: 1° twee vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers voorgedragen door de federale Minister bevoegd voor voedselveiligheid;2° twee vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers voorgedragen door het Vlaamse Gewest;3° twee vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers voorgedragen door het Waalse Gewest;4° twee vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers voorgedragen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er wordt bepaald dat de leden die de federale staat vertegenwoordigen binnen dit Comité worden voorgedragen door de federale Minister bevoegd voor voedselveiligheid.

De bevoegdheden van deze minister houden immers verband met de naleving van beveiligingsmaatregelen door de leveranciers en distributeurs van drinkwater in België.

Art. 5.Volgens deze bepaling worden de vaste en plaatsvervangende leden van het Comité aangewezen door de federale Minister bevoegd voor voedselveiligheid, voor een hernieuwbare periode van vijf jaar, ofwel op zijn voordracht wat betreft de vier (vaste en plaatsvervangende) vertegenwoordigers van de federale staat, ofwel op voordracht van de Minister-President van het betrokken gewest wat betreft de zes (vaste en plaatsvervangende) vertegenwoordigers van de gewesten.

De federale Minister bevoegd voor voedselveiligheid vervangt vaste en plaatsvervangende leden die ontslag nemen, overlijden of niet in staat zijn hun mandaat uit te oefenen. De vervanger voltooit het mandaat van zijn voorganger.

Art. 6.Dit artikel voert een regel in om eventuele belangenvermenging of een gebrek aan objectieve onpartijdigheid bij de leden van het Comité te voorkomen. De vaste en plaatsvervangende leden mogen immers geen functie uitoefenen binnen een rechtspersoon of een feitelijke vereniging die instaat voor de levering, het vervoer of de distributie van drinkwater in België.

De leden van het Comité mogen evenmin in het verleden hebben gewerkt voor rekening van een rechtspersoon of een feitelijke vereniging die instaat voor de levering, het vervoer of de distributie van drinkwater in België. Het begrip "belangenconflict" is niet beperkt tot de twee voornoemde situaties.

Hoofdstuk 3. - Werking

Art. 7.Binnen het Comité beschikt elke vertegenwoordigde entiteit (Federale Staat of Gewest) slechts over één stem.

Art. 8.Volgens dit artikel vergadert het Comité ten minste driemaal per jaar.

De bijeenroeping gebeurt op initiatief van het voorzitterschap of op verzoek van ten minste drie leden van het Comité. Volgens de modaliteiten die in het huishoudelijk reglement nader zullen worden bepaald, zal de bijeenroeping voor zover mogelijk minstens acht werkdagen vooraf gebeuren en de op de agenda geplaatste punten vermelden.

Om het quorum bedoeld in artikel 10, eerste lid, na te leven, is het aangewezen een voldoende aantal vaste en plaatsvervangende leden bijeen te roepen. De vaste leden moeten het voorzitterschap zo snel mogelijk op de hoogte brengen indien zij de vergadering niet kunnen bijwonen.

Naargelang de besprekingen kan het Comité experten uitnodigen om deel te nemen aan de vergaderingen, bijvoorbeeld experten van het Centrum voor Cybersecurity België (opgericht bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/10/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014207006 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België sluiten) of van de Algemene Directie Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, opgericht bij het koninklijk besluit van 18 april 1988 tot oprichting van het coördinatie- en Crisiscentrum van de regering.

Art. 9.De voorkeur gaat uit naar elektronische communicatiemiddelen voor alle communicatie betreffende de procedure voor het Comité. Als dat niet mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van andere schriftelijke communicatievormen (gewone brief, aangetekend schrijven, persoonlijke afgifte).

Als de datum van de communicatie het beginpunt van een termijn is, moet in een ontvangstbewijs van deze communicatie worden voorzien.

Art. 10.Deze bepaling stelt het minimumquorum van aanwezige leden vast opdat het Comité geldig kan beraadslagen.

De beraadslagingen van het Comité worden opgetekend in een verslag.

Art. 11.Volgens deze bepaling stelt het Comité zijn eigen huishoudelijk reglement vast, met onder meer de nadere modaliteiten van de bijeenroeping en het verloop van de vergaderingen.

Hoofdstuk 4. - Terugbetaling van reiskosten

Art. 12.Voor de tenlasteneming van de reiskosten van de leden van het Comité of van de uitgenodigde experten wordt toepassing gemaakt van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Hoofdstuk 5. - Bevoegdheden

Art. 13.Het Comité beschikt over dezelfde bevoegdheden als de andere sectorale overheden bedoeld in de wet van 9 april 2019 tot vastlegging van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid en in de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren.

Die bevoegdheden omvatten onder meer de identificatie van aanbieders van essentiële diensten en exploitanten van kritieke infrastructuren, het eventueel opleggen van sancties aan aanbieders en exploitanten, en de reactie op meldingen van beveiligingsincidenten van aanbieders en exploitanten.

Art. 14.Overeenkomstig artikel 8 van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten werkt het Comité nauw samen met de diensten die de rol van inspectiedienst zullen vervullen bedoeld in artikel 7, § 5, van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten en in artikel 24 van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren, en die belast zullen worden met de inspecties bij de aanbieders van essentiële diensten en de exploitanten van kritieke infrastructuren.

Gelet op de controles die zij al uitvoeren inzake algemeen waterbeleid kunnen de gewestelijke overheidsdiensten in voorkomend geval de nodige inspecties uitvoeren om na te gaan of de verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten en uit de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten worden nageleefd. Het actiekader van deze gewestelijke inspectiediensten zal het voorwerp uitmaken van een samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten.

Overeenkomstig artikel 45 van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten ontvangt het Comité na elke inspectie een kopie van het inspectieverslag en kan het, mits motivering, de inspectiediensten ook vragen om andere voorgaande verslagen te bezorgen.

Hoofdstuk 6. - Slotbepalingen Art. 15 en 16. Deze artikelen bepalen wanneer het koninklijk besluit in werking treedt en welke Minister belast is met de uitvoering ervan.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Eerste Minister, S. WILMES De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM De Minister van Landbouw, D. DUCARME

Advies 67.219/4 van 7 mei 2020 van de afdeling Wetgeving van de Raad van State Op 7 april 2020 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit 'houdende oprichting en organisatie van het Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 7 mei 2020. De kamer was samengesteld uit Martine BAGUET, kamervoorzitter, Luc CAMBIER en Bernard BLERO, staatsraden, en Charles Henri VAN HOVE, toegevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Anne VAGMAN, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Martine BAGUET. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 7 mei 2020.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten 'op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

VOORAFGAAND VORMVEREISTE Artikel 92ter, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten 'tot hervorming der instellingen' dat bij artikel 42 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 'met betrekking tot de Brusselse Instellingen' toepasselijk gemaakt is op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest luidt als volgt: "Bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, genomen na akkoord van de bevoegde Regeringen, regelt de Koning de vertegenwoordiging van de Gemeenschappen en de Gewesten, naargelang van het geval, in de beheers- of beslissingsorganen van de nationale instellingen en organismen, onder meer met een adviserende en controlerende taak, die Hij aanduidt." Om het ontworpen besluit dat onder meer steunt op die bepaling vast te stellen is dus de voorafgaande akkoordbevinding vereist van de regering van het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoewel in de aanhef van het ontworpen besluit en in de nota aan de Ministerraad vermeld wordt dat de Vlaamse Regering het ontwerp op 20 december 2019 akkoord heeft bevonden, bevat het dossier dat aan de afdeling Wetgeving bezorgd is die akkoordbevinding of de kennisgeving ervan echter niet, maar enkel een nota aan de Vlaamse Regering waarin de bevoegde minister vraagt dat de regering het vereiste akkoord verleent.

De steller van het ontwerp moet zich ervan vergewissen dat dat vormvereiste wel degelijk vervuld is.

ONDERZOEK VAN HET ONTWERP AANHEF 1. Het ontworpen besluit ontleent zijn rechtsgrond aan artikel 92ter, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, aan artikel 3, 3°, g), van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten 'betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren' en aan artikel 7, § 3, eerste en tweede lid, van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten 'tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid', zoals die bepalingen gewijzigd zijn en thans van kracht zijn. De eerste drie leden van de aanhef moeten dan ook als volgt gesteld worden: "Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 92ter, eerste lid, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren, artikel 3, 3°, g), ingevoegd bij de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten;

Gelet op de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, artikel 7, § 3, eerste en tweede lid;".

Het lid waarin melding gemaakt wordt van de bijzondere wet van 12 januari 1989 waarvan artikel 42 artikel 92ter van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten van toepassing maakt op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet weggelaten worden. 2. De datums van het advies van de inspecteur van Financiën en van het akkoord van de minister van Begroting moeten aangevuld worden. Het is evenwel niet gebruikelijk om melding te maken van de datum van het overleg in de Ministerraad. 3. Uit het dossier dat aan de afdeling Wetgeving bezorgd is, blijkt dat de datum waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar definitief akkoord verleend heeft 23 oktober 2019 is en niet 4 april 2019 zoals in het tiende lid vermeld wordt.4. Het advies van de afdeling Wetgeving moet in de laatste plaats vermeld worden na de vermelding van de akkoordbevindingen van de gewestregeringen.5. De aanhef moet herzien worden in het licht van de voorgaande opmerkingen. DISPOSITIEF Artikel 6 Het begrip "belangenconflict" zou gepreciseerd moeten worden, al was het in het verslag aan de Koning.

De ontworpen tekst en het verslag aan de Koning moeten dienovereenkomstig opnieuw onderzocht en aangevuld worden.

Artikel 12 Aangezien het koninklijk besluit van 24 december 1964 'tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel der federale overheidsdiensten' opgeheven is bij het koninklijk besluit van 13 juli 2017 'tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt', dient naar dat laatste besluit verwezen te worden, aangezien het thans deze aangelegenheid regelt.

De bepaling moet dienovereenkomstig herzien worden.

Artikel 15 De datum van inwerkingtreding van het ontworpen besluit dient aangevuld te worden.

Bovendien moet artikel 15 in twee artikelen gesplitst worden, waarbij het eerste, genummerd als artikel 15, bepaalt wanneer het ontworpen besluit in werking treedt en het tweede, genummerd als artikel 16, de uitvoeringsbepaling bevat die thans het tweede lid van de voorliggende bepaling vormt.

De griffier Charles-Henri Van Hove De voorzitter, Martine Baguet

31 JULI 2020. - Koninklijk besluit houdende oprichting en organisatie van het Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, inzonderheid op artikel 92ter, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren, artikel 3, 3°, g), ingevoegd bij de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten;

Gelet op de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, artikel 7, § 3, eerste en tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 januari 2020;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 9 maart 2020;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse Regering, gegeven op 20 december 2019;

Gelet op het akkoord van de Waalse Regering, gegeven op 12 december 2019;

Gelet op het akkoord van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 23 oktober 2019;

Gelet op het advies nr. 67.219/4 van de Raad van State, gegeven op 7 mei 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Binnenlandse Zaken en de federale Minister bevoegd voor voedselveiligheid, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Definities Artikel. 1. Voor de toepassing van dit koninklijk besluit wordt verstaan onder: 1° " wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten": de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid;2° " wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten": de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren;3° "Comité": Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater;4° "meldingsplatform": het platform voor de melding van incidenten bedoeld in artikel 31 van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten.

Art. 2.Een Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater wordt opgericht, hierna "het Comité" genoemd.

Het Comité wordt aangewezen als sectorale overheid in de zin van artikel 7, § 3, van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten voor de aanbieders van essentiële diensten van de sector drinkwater opgenomen in bijlage 1 van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten.

Art. 3.Het Comité wordt aangewezen als sectorale overheid in de zin van artikel 3, 3°, g, van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten voor de exploitanten van infrastructuren van de sector drinkwater. HOOFDSTUK 2. - Samenstelling

Art. 4.Het Comité bestaat uit de volgende leden: 1° twee vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers voorgedragen door de federale Minister bevoegd voor voedselveiligheid;2° twee vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers voorgedragen door het Vlaamse Gewest;3° twee vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers voorgedragen door het Waalse Gewest;4° twee vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers voorgedragen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het voorzitterschap wordt beurtelings uitgeoefend door een lid van het Comité dat de federale staat, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigt voor een periode van één jaar, in de bovengenoemde volgorde.

Art. 5.De vaste en plaatsvervangende leden worden aangewezen door de Minister bevoegd voor voedselveiligheid.

Een lid dat ontslag neemt, overlijdt of niet in staat is zijn mandaat uit te oefenen, wordt vervangen overeenkomstig het eerste lid. Het nieuwe lid voltooit het mandaat van zijn voorganger.

De mandaten duren 5 jaar en zijn hernieuwbaar.

Art. 6.De vaste en plaatsvervangende leden van het Comité mogen geen functie uitoefenen binnen een rechtspersoon of een feitelijke vereniging die instaat voor de levering, het vervoer of de distributie van drinkwater in België. Er mag ook geen belangenconflict zijn tussen de activiteiten van het lid en de bevoegdheden van het Comité.

Het belangenconflict met de bevoegdheden van het Comité heeft met name betrekking op elke situatie waarbij een vast of plaatsvervangend lid van het Comité op enige manier zou hebben gewerkt voor rekening van een rechtspersoon of een feitelijke vereniging die instaat voor de levering, het vervoer of de distributie van drinkwater in België en waarbij er een verband zou bestaan tussen de voorgaande activiteiten van het betrokken lid en de rol van het Comité als sectorale overheid. HOOFDSTUK 3. - Werking

Art. 7.Elke entiteit beschikt slechts over één stem.

Art. 8.Het Comité vergadert ten minste driemaal per jaar. De voorzitter roept, met vermelding van de agenda, minstens acht werkdagen vooraf de leden schriftelijk bijeen en dit ambtshalve of op verzoek. De bijeenroeping op verzoek gebeurt op initiatief van de voorzitter of van ten minste drie leden van het Comité en vermeldt de punten die de betrokken leden op de agenda plaatsen.

Naargelang de punten op de agenda kan het Comité experten uitnodigen om deel te nemen aan de vergaderingen.

Art. 9.De voorkeur gaat uit naar elektronische communicatiemiddelen voor alle communicatie betreffende de procedure voor het Comité. Als dat niet mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van andere schriftelijke communicatievormen (gewone brief, aangetekend schrijven, persoonlijke afgifte).

Als de datum van de communicatie het beginpunt van een termijn is, moet worden voorzien in een ontvangstbewijs.

Art. 10.Het Comité kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste vertegenwoordiger van de federale staat aanwezig is en er van elk gewest ten minste één lid aanwezig is.

Het Comité neemt zijn beslissingen bij gewone meerderheid van de aanwezige leden en bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Art. 11.Het Comité stelt zijn huishoudelijk reglement vast. HOOFDSTUK 4. - Terugbetaling van reiskosten

Art. 12.Het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt zijn van toepassing op de leden van het Comité en op de experten die door het Comité worden uitgenodigd. HOOFDSTUK 5. - Bevoegdheden

Art. 13.Het Comité vervult de opdrachten van een sectorale overheid zoals gedefinieerd in artikel 6, 2°, van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten voor de sector drinkwater bedoeld in bijlage I van voormelde wet en in artikel 3, 3°, van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten.

Art. 14.Het Comité werkt nauw samen met de diensten die belast zullen worden met de inspectieopdrachten bedoeld in artikel 7, § 5, van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten en in artikel 24 van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten. HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 15.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 16.De Minister bevoegd voor voedselveiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussels, 31 juli 2020.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, S. WILMES De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM De Minister van Landbouw, D. DUCARME


begin


Publicatie : 2020-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^