Koninklijk Besluit van 31 maart 2000
gepubliceerd op 26 april 2000

Koninklijk besluit tot instelling van de heffingen voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten ten laste van producenten en van kopers van melk en room voor de controle en de prestaties van de overhe

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016116
pub.
26/04/2000
prom.
31/03/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

31 MAART 2000. - Koninklijk besluit tot instelling van de heffingen voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten ten laste van producenten en van kopers van melk en room voor de controle en de prestaties van de overheid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, inzonderheid op de artikelen 5, 2°, 7 en 16;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 1994 betreffende de productie van melk en tot instelling van een officiële controle van melk geleverd aan kopers;

Gelet op het akkoord van de Europese Commissie, gegeven op 12 maart 1997;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, gegeven op 20 mei 1998;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het Begrotingsfonds opgericht bij de wet van 23 maart 1998 onverwijld moet beschikken over de financiële middelen om de controle en de begeleiding van interprofessionele organismen voor het bepalen van de kwaliteit en de samenstelling van melk te kunnen verzekeren;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° Producent : de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die alleen of de groepering van natuurlijke personen of rechtspersonen die gezamenlijk een bedrijf uitbaat, gelegen in België;2° De melkproductie-eenheid : het ruimtelijk gebonden geheel van de productiemiddelen voor de productie van melk, uitgebaat door de producent en bestaande uit, voor zijn autonoom gebruik, de melkveestal, de voor de melkproductie gebruikte gronden en de melkinstallatie, alsook voor zijn uitsluitend gebruik de melkkoeien, de melkkoeltank of de melkkruiken;3° Het bedrijf is het geheel van door de producent beheerde en uitgebate melkproductie-eenheden;4° Koper : a) de natuurlijke of rechtspersoon erkend krachtens het koninklijk besluit van 7 maart 1994 betreffende de erkenning van melkinrichtingen, alsmede de groothandelaar in rauwe melk en room bedoeld in artikel 8, § 8, van het koninklijk besluit van 27 februari 1963 betreffende de verdeling van zuivelproducten, wanneer zijn bedrijfszetel gelegen is op Belgisch grondgebeid, en in 't algemeen iedere natuurlijke of rechtspersoon die melk aankoopt om deze te onderwerpen aan bewerkingen van bereiding, van fabricage, van omvorming of van conditionering;b) de natuurlijke of rechtspersoon die zich, in welke hoedanigheid dan ook, voor eigen rekening of voor rekening van een derde, stelt tussen de producent en de onder a) bedoelde persoon;5° het Fonds : het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten;6° de Dienst : de dienst van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, Bestuur voor de Dierengezondheid en de kwaliteit van de Dierlijke Producten, die de controle van de kwaliteit van melk geleverd aan kopers onder zijn bevoegdheden heeft.

Art. 2.Aan de producenten wordt een heffing opgelegd van 6,5 centiem per kg geleverd melkvet voor de controle en de begeleiding van interprofessionele organismen voor het bepalen van de kwaliteit en de samenstelling van melk.

Art. 3.Aan de kopers wordt een heffing opgelegd van 6,5 centiem per kg in België gekocht melkvet voor de controle en de begeleiding van interprofessionele organismen voor het bepalen van de kwaliteit en de samenstelling van melk.

Art. 4.De heffing ten laste van de producent wordt geïnd door de koper.

Art. 5.§ 1. De kopers doen aan de Dienst een verklaring van de aan heffingen onderworpen hoeveelheden toekomen binnen de vijfenveertig dagen, na het einde van de maand waarin de leveringen zijn gebeurd wanneer zij personen zijn die meer dan 10 000 frank heffingen per maand verschuldigd zijn, of na het einde van ieder trimester wanneer zij andere personen zijn. § 2. De heffingen worden met ingang van 1 juli 1998 gestort aan het Fonds. Zij worden betaald binnen de twee maanden na het desbetreffende trimester. Binnen hetzelfde burgerlijk jaar mag een betaling die lager is dan 500 frank, naar de volgende periode worden overgedragen.

Art. 6.In geval van niet-betaling in bepaalde termijn wordt het bedrag van de heffingen verdubbeld.

Art. 7.De overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.

Art. 8.Onze Minister van Landbouw en Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 maart 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^