Koninklijk Besluit van 31 mei 2000
gepubliceerd op 05 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 1999-2000 voor de vaklui

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012449
pub.
05/10/2000
prom.
31/05/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 MEI 2000. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 1999-2000 voor de vaklui (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het havenbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 1999-2000 voor de vaklui.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 mei 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het havenbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999 Sociaal akkoord 1999-2000 voor de vaklui (Overeenkomst geregistreerd op 9 juli 1999 onder het nummer 51363/CO/301)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het havenbedrijf en op de vaklui die zij tewerkstellen.

Art. 2.Duurtijd.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1999. Zij is van toepassing tot en met 31 december 2000.

Art. 3.Syndicale premie.

Voor de duur van dit sociaal akkoord wordt het bedrag van de syndicale premie vastgelegd op 34 F per taak.

Art. 4.Koopkracht. a) Vaste premie. De vaste premie per taak wordt met 65 F verhoogd vanaf 1 januari 1999 en met 3 F vanaf 1 mei 1999. b) Loon - indexbinding. - Het basisuurloon blijft gebonden aan het rekenkundig gemiddeld gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen, zoals vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1998 betreffende de koppeling van het basisloon aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. - In 2000 wordt het basisuurloon éénmalig als een voorafname op 1 juli aangepast aan de evolutie van het rekenkundig gemiddeld gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen in verhouding tot de stijging van het rekenkundig gemiddeld gezondheidsindexcijfer van de maand waarin de vorige spilindex werd overschreden ten opzichte van ditzelfde indexcijfer van mei 2000.

Art. 5.Carensdag.

Bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht van meer dan 7 kalenderdagen vervalt de carensdag voor de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 6.Tewerkstelling. a) Controle. Beide ondertekenende partijen bevestigen dat het behoud van het tewerkstellingsniveau het prioritaire doel blijft. Daartoe zal ieder paritair subcomité de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten in verband met arbeidsherverdeling, de controle en sanctionering verder uitbouwen. b) Verminderd arbeidsgeschikten. Het stelsel van de verminderd arbeidsgeschikten vanaf 58 jaar wordt behouden voor de duur van dit sociaal akkoord.

Art. 7.Verplaatsingskosten.

Een paritaire werkgroep wordt belast met een studie over de toekenning van een werkgeverstussenkomst in de kosten voor de verplaatsing tussen de woonplaats en de arbeidsplaats op basis van de reële afstand.

Art. 8.Pro memorie.

Alle langlopende collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot de loon- en de arbeidsvoorwaarden worden verder uitgevoerd.

Art. 9.Sociale vrede.

Uitgezonderd eventuele technische aangelegenheden zullen de ondertekenende organisaties en hun leden tijdens de toepassingsperiode van dit akkoord noch op het niveau van de bedrijfstak, noch op het niveau van de ondernemingen nieuwe eisen stellen en zullen zij het behoud van de sociale vrede in de Belgische havens waarborgen.

De syndicale premie zal slechts aan het gemeenschappelijk vakbondsfront van iedere haven uitbetaald worden, indien de sociale vrede in die haven volledig door de werknemers wordt nageleefd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 31 mei 2000.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^