Koninklijk Besluit van 31 mei 2001
gepubliceerd op 02 augustus 2001
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkoms

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012476
pub.
02/08/2001
prom.
31/05/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

31 MEI 2001. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997 betreffende de tewerkstelling en de loon- en arbeidsvoorwaarden (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de tewerkstelling en de loon- en arbeidsvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 december 1997, inzonderheid op de artikelen 3 en 14;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997 betreffende de tewerkstelling en de loon- en arbeidsvoorwaarden, met uitzondering van de bepalingen die in strijd zijn met artikel 4, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zijn worden ontslagen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ponza, 31 mei 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 16 december 1997, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1998.

Koninklijk besluit van 16 januari 1975, Belgisch Staatsblad van 31 januari 1975.

Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997 betreffende de tewerkstelling en de loon- en arbeidsvoorwaarden (Overeenkomst geregistreerd op 3 december 1997 onder het nummer 46297/CO/202)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de groepen A en B zoals gedefinieerd in de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1994 en van 5 september 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot regeling van de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten in de ondernemingen van het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 november 1994, en op de bedienden die zij tewerkstellen.

Art. 2.Artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de tewerkstelling en de loon- en arbeidsvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 december 1997, wordt vervangen door de volgende bepalingen : «

Art. 3.De bedienden van 50 jaar of ouder met een contract van onbepaalde duur en die een uitvoerende functie uitoefenen kunnen op hun aanvraag een deeltijdse loopbaanonderbreking bekomen op voorwaarde : 1. dat zij 27 uur of meer per week worden tewerkgesteld en een onderbreking vragen die hun prestaties vermindert tot 18 uur;2. dat zij ten minste 5 jaar anciënniteit hebben in een arbeidsregeling van ten minste 27 uur per week in de onderneming;3. dat zij zich ertoe verbinden met pensioen te gaan op 61 jaar voor vrouwen en ten laatste op 65 jaar voor mannen.Aan deze voorwaarde wordt ook voldaan wanneer de bediende in het stelsel brugpensioen treedt of vervroegd een einde stelt aan de arbeidsovereenkomst; 4. dat de loopbaanonderbreking een definitief karakter heeft;5. dat de loopbaanonderbreking halftijds is. De vervanging gebeurt door middel van een contract voor onbepaalde duur van minimum 20 uur per week of door toekenning van meeruren voor onbepaalde duur aan deeltijdse bedienden om ten minste 28 uur per week te bereiken en waarbij de verhoging minimaal 3 uur moet bedragen, in zoverre dit overeenstemt met de wettelijke verplichtingen inzake vervanging.

De bediende die loopbaanonderbreking neemt onder deze voorwaarden kan aanspraak maken op een toeslag bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening-uitkering van BEF 6 000 per maand ten laste van het Sociaal Fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen indien hij voltijds werd tewerkgesteld en een verhoudingsgewijs bedrag indien hij deeltijds (27 uur of meer) werd tewerkgesteld.

Dezelfde toeslag wordt van 1 januari 1997 af toegekend aan de bedienden die op die datum in deeltijdse loopbaanonderbreking vanaf 50 jaar zijn en die voldoen aan bovenstaande voorwaarden. »

Art. 3.Artikel 14 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepalingen : «

Art. 14.Een titel IVbis en een artikel 65ter, luidend als volgt, worden in dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst ingevoegd : Titel IVbis - Brugpensioen

Art. 65ter.De minimumleeftijd voor het voltijds conventioneel brugpensioen, bedoeld bij overeenkomst nr. 17 die op 19 december 1974 gesloten werd in de Nationale Arbeidsraad, wordt vastgesteld op 58 jaar voor de bedienden met ten minste 25 jaar anciënniteit als loontrekkende.

De bedienden die in deeltijdse loopbaanonderbreking zijn kunnen eveneens overstappen naar voltijds brugpensioen zoals bedoeld in voorgaand lid. De aanvullende vergoeding zal worden berekend op basis van voltijdse tewerkstelling.

De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever bij brugpensioen krachtens voorgaande alinea's of krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1995, gesloten in hetzelfde paritair comité, wordt betaald aan vrouwen tot 61 jaar en aan mannen tot 65 jaar. »

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1997 heeft dezelfde geldigheid als de collectieve arbeidsovereenkomst die ze wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 31 mei 2001.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^