Koninklijk Besluit van 31 mei 2001
gepubliceerd op 29 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende het

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012540
pub.
29/08/2001
prom.
31/05/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 MEI 2001. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende het sociaal akkoord 1999-2000 voor de havenarbeiders (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende het sociaal akkoord 1999-2000 voor de havenarbeiders.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ponza, 31 mei 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 1999 Sociaal akkoord 1999-2000 voor de havenarbeiders (Overeenkomst geregistreerd op 1 december 1999 onder het nummer 53108/CO/301.01) Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, en op de havenarbeiders die zij tewerkstellen en wordt gesloten in uitvoering van sectie IV, hoofdstuk II van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998.

Duurtijd

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1999. Zij is van toepassing tot en met 31 december 2000.

Vaste premie

Art. 3.De vaste premie per taak wordt met 65 BEF verhoogd vanaf 1 januari 1999 en met 3 BEF vanaf 1 mei 1999.

Bestaanszekerheidsvergoeding

Art. 4.Tijdens de duur van dit akkoord is de bestaanszekerheidsvergoeding (werkloosheidsvergoeding + aanwezigheidsvergoeding samen) gelijk aan 66 pct. van het basisloon, behalve indien door de overheid maatregelen worden genomen waardoor de vergoeding van de werkloosheid zou verminderen.

In dit laatste geval zal het bedrag van de aanwezigheidsvergoeding op dat ogenblik door het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" uitbetaald, onveranderd blijven tot en met 31 december 2000.

Verminderd arbeidsgeschikten

Art. 5.Het stelsel van de verminderd arbeidsgeschikten vanaf 55 jaar wordt behouden voor de duur van dit sociaal akkoord.

Een anciënniteitsvoorwaarde van twintig jaar wordt ingevoerd vanaf 1 mei 1999 wat betreft de bijpassing bovenop de werkloosheidsvergoeding in het kader van de regeling voor verminderd arbeidsgeschikten.

De anciënniteit wordt berekend vanaf de datum van erkenning als havenarbeider of inschrijving als vakman.

Arbeidsongevallen

Art. 6.Aan de havenarbeiders die meer dan vier maanden tijdelijk volledig arbeidsongeschikt zijn ingevolge een arbeidsongeval, wordt in 1999 en in 2000 volgens onderstaande modaliteiten een supplementaire dagelijkse vergoeding toegekend : - de vergoeding wordt toegekend vanaf de 5e maand tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid en gedurende maximaal twaalf maanden of tot consolidatie; - de vergoeding wordt uitgekeerd voor maximaal eenentwintig werkdagen per maand; - het bedrag van de supplementaire vergoeding is gelijk aan het verschil tussen het dagshiftloon van de categorie waartoe de betrokken werknemer behoort en de vergoeding betaald door de verzekering (brutobedrag omgezet naar de 5-dagenweek) met een maximum van 1 000 BEF per werkdag.

Deze regeling geldt voor de arbeidsongevallen overkomen na 1 juni 1999.

Verplaatsingsvergoeding

Art. 7.De werkgevers zullen een onderzoek wijden aan de vraag of de tussenkomst in de verplaatsingskosten kan worden toegekend op basis van de reële afstand woon-/werkplaats. Het resultaat van dit onderzoek wordt aan een paritaire werkgroep voorgelegd.

Humanisering van de arbeid

Art. 8.a) Vorming en opleiding.

De bijkomende inspanning ten belope van 0,5 pct. op de brutolonen ten behoeve van de opleiding, her- en bijscholing, zal in het licht van concrete maatregelen ter verbetering van de arbeidsorganisatie zoals voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, onder meer aangewend worden om een opleidingsprogramma voor leidinggevend personeel, een continue opleiding en een bijscholing van de DA-DAK's en de monitoren zelf uit te werken.

Het "Opleidingscentrum voor Havenarbeiders" zal hiertoe de nodige voorstellen formuleren, rekening houdend met het profiel van de toekomstige havenarbeider.

De bijdrage van 0,5 pct. op de brutolonen wordt geïnd door het "Fonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen". b) Carensdag. Bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht van meer dan 7 kalenderdagen vervalt de carensdag voor de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst. c) Sociale voordelen. - De voorziene vergoedingen toegekend aan havenarbeiders wiens erkenning wegens medische redenen (ziekte, ongeval, arbeidsongeval, beroepsziekte) wordt ingetrokken, worden 1,5 x verhoogd. - Een onderzoek wordt gewijd naar alternatieve mogelijkheden ter vrijwaring of ter vervanging van het huidige stelsel van de jaarlijkse premie aan gepensioneerden. Beide partijen zullen actief aan dit onderzoek meewerken, zodat de besluitvorming afgerond kan worden tegen 1 juni 2000, met het oog op eventuele invoegetreding vanaf 1 januari 2001. - Een paritaire werkgroep zal de verwerking en opvolging van de dossiers inzake ziekte en arbeidsongeval verbeteren. d) Syndicaal verlof. - Het maximum van vijfhonderd dagen per jaar voor de drie werknemersorganisaties samen, blijft behouden. - Het maximum van tien dagen per jaar per bestuurslid wordt eveneens behouden.

Hospitalisatieverzekering

Art. 9.Het principe van een hospitalisatieverzekering blijft voor onbepaalde duur verworven. De huidige voorwaarden van de hospitalisatiepolis blijven van kracht voor de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Tewerkstelling

Art. 10.a) Herverdelingsdagen.

Teneinde een betere herverdeling van de beschikbare arbeid tot stand te brengen, bevestigen de partijen dat de herverdelingsdagen vlugger dienen opgenomen te worden.

Alle havenarbeiders met recht op meer dan zes herverdelingsdagen zullen de 6de herverdelingsdag dienen op te nemen binnen de maand die volgt op de maand na het verwerven van deze 6de dag, rekening houdend met de bestaande reglementering.

Cepa zal de havenarbeiders hiervan schriftelijk in kennis stellen, evenals de werkgevers van havenarbeiders in vast dienstverband. Cepa zal maandelijks op de Administratieve Commissie een lijst deponeren met een stand van zaken in verband met de havenarbeiders met meer dan vijf herverdelingsdagen.

De havenarbeiders die nalaten hun boventallige herverdelingsdagen op te nemen worden opgeroepen door de Administratieve Commissie en op de dag van oproeping wordt een herverdelingsdag vastgelegd.

De regeling gaat in op 1 januari 2000. Vóór deze datum dient het aantal herverdelingsdagen boven vijf opgenomen te zijn op straffe van verplichte opname tijdens het 1e trimester 2000. b) Herverdeling van de arbeid. Beide partijen bevestigen de principes tot herverdeling van de beschikbare arbeid, zoals vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 1998, zowel betreffende de beperking van het aantal gewerkte taken, als de vermeldingen op de loonafrekening en de uitgesloten categorieën.

Deze principes moeten blijven kaderen in het ruimere begrip van "arbeidsinzetbaarheid", zoals verduidelijkt in de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999 gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf. c) Taakregistratie. Beide partijen zullen in de werkgroep aanwerving een doeltreffend systeem uitwerken voor een correcte taakregistratie op de werkplaats.

In dit verband zullen praktisch haalbare alternatieve regelingen (zowel manuele als elektronische) voorgesteld worden tegen uiterlijk 30 september 1999.

Pro memorie

Art. 11.Alle langlopende collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden worden verder uitgevoerd.

Sociale vrede

Art. 12.Uitgezonderd eventuele technische aangelegenheden zullen de ondertekenende organisaties en hun leden tijdens de toepassingsperiode van dit akkoord noch op het niveau van de bedrijfstak, noch op het niveau van de ondernemingen nieuwe eisen stellen en zullen zij het behoud van de sociale vrede in de haven van Antwerpen waarborgen.

De syndicale premie zal slechts aan het gemeenschappelijk vakbondsfront van de haven van Antwerpen uitbetaald worden, indien de sociale vrede volledig door de werknemers wordt nageleefd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 31 mei 2001.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^