Koninklijk Besluit van 31 oktober 2005
gepubliceerd op 02 december 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022966
pub.
02/12/2005
prom.
31/10/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 OKTOBER 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, inzonderheid op artikel 21, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 november 1998 tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het advies van het Algemeen Beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 16 januari 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 februari 2004;

Gelet op het advies van het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, gegeven op 29 april 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 18 oktober 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 16 juli 2004;

Gelet op het protocol van 14 maart 2005 van het sectorcomité XX;

Gelet op het advies 38.270/1 van de Raad van State, gegeven op 14 april 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 20 van het koninklijk besluit van 8 november 1998 tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt aangevuld met een § 2, luidende : « § 2. Onverminderd de toepassing van de bepalingen van § 1, worden voor de geneesheren-ambtenaren, zijnde directeur-generaal, inspecteur-generaal, inspecteur-directeur en inspecteur, die houder zijn van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens, waarvan de toekenningscriteria zijn vastgesteld bij het ministerieel besluit van 15 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/10/2001 pub. 13/12/2001 numac 2001022760 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in het beheer van gezondheidsgegevens sluiten tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in het beheer van de gezondheidsgegevens : 1° voor het berekenen van de toelage ter compensatie van het verbod tot uitoefening van enige andere medische praktijk, bedoeld in het koninklijk besluit van 19 november 1999 tot toekenning aan de geneesheren-ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van een toelage ter compensatie van het verbod tot uitoefening van enige andere medische praktijk, alle jaren van geneeskundige praktijk meegerekend;2° de werkelijke diensten gepresteerd bij de instellingen van sociale zekerheid, bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, of bij een ziekenhuis- of onderzoekseenheid of een administratieve eenheid, bedoeld in artikel 5, § 1, van het voornoemde ministerieel besluit van 15 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/10/2001 pub. 13/12/2001 numac 2001022760 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in het beheer van gezondheidsgegevens sluiten, gelijkgesteld met de werkelijke diensten, bedoeld in artikel 14, § 1, van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheidsdiensten ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2003.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 31 oktober 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^